soubor cesky/clanky/c78.html číslo 78 - Archív časopisu Kovárenství

Archív

Číslo 78 / březen 2023

>>>
3. Úvodník: Pavel Feilhauer
4. Rozhovor s Ing. Eugeniuszem Szturcem
9. Ing. Jindřich Calta: Automatické zakládání přířezů do ohřívače kovací linky
11. Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc., Ing. Oskar Kwarteng, Ing. Ladislav Kander, Ph.D.: Progresivní technologie kování zdvihů pro zalomené hřídele
18. Ing. Rostislav Kawulok, Ph.D.: Vliv chemického složení na transformační kinetiku austenitu během ochlazování
23. Ing. Martin Balcar, Ph.D., Ing. Pavel Fila, Ph.D., Ing. Libor Sochor, Bc. Adéla Odehnalová: ŽĎAS v minulém roce investoval do rozvoje terciární metalurgie výroby oceli
25. Ladislav Jílek: Novinky v automobilovém průmyslu
26. Ing. Zdeněk Vozdek: Vyhodnocení cen energií v kovárnách v letech 2016-2022
27. Ing. Karel Kusý: Fotovoltaika v reálných číslech
30. Třinecké železárny pustily do sítě první dvě fotovoltaické elektrárny
31. Ladislav Jílek: Situace ve výstavbě jaderných elektráren
32. Rostislav Kawulok: Zajímavosti a novinky ze světa energetiky
35. Ing. Vladimír Lüftner: Konference Aluminium a neželezné kovy 2022
36. Rostislav Kawulok: Veletrhy s nejen kovárenskou tématikou 2023
37. Pavel Szturc: Podzimní setkání Svazu kováren ČR v Zaječí
38. Ing. Jaroslav Karhánek, Stanislav Mrázek: Třicet roků od rozpadu ČSFR
39. Zdeněk Navrátil: Díly pro nákladní vozy se dnes kovají plně automaticky
41. MSV Metal Studénka uvedla do provozu tři velké investice
42. V Třineckých železárnách zprovoznili automatickou linku pro úpravu ocelových tyčí
43. Slévárny modernizují jeden ze svých výrobních uzlů
44. Ladislav Jílek: Problémy při válcování koulí
46. Ing. Vladimír Lüftner: Praktické využití metody kluzových čar – charakteristik
48. Ing. Marek Břuska: 20 let ARTu na AVE ARTu
50. Jubilanti
54. Adresář

Detail recenzovaného příspěvku

(zobrazí se po kliknutí na barevně zvýrazněný název v obsahu)

Automatické zakládání přířezů do ohřívače kovací linky

Automatic Billet Feeding into Heating Linesin Forges

Ing. Jindřich Calta

ROBOTERM s r.o., Chotěboř

Abstrakt
V kovárnách se v současnosti používají tři způsoby automatického zakládání přířezů do indukční ohřívací linky: vibračním zásobníkem, deskovým zakladačem nebo robotem přímo z palety (bin picking). Článek popisuje základní principy jednotlivých způsobů, porovnává jejich výhody a nevýhody a zabývá se vhodností jejich použití.

Abstract
Three methods of automatic feeding of billets into the heating line are currently used in forges: vibratory bowl feeder, step feeder or a robotic bin picking. The article describes the basic principles of each method, compares their advantages and disadvantages and discusses the suitability of their use.

Klíčová slova: automatické zakládání, vibrační zásobník, deskový zakladač, bin picking

Keywords: automatic feeding, vibratory bowl feeder, step feeder, bin picking

Recenze: Ing. Milan Pekař, Ing. Stanislav Chadim

Progresivní technologie kování zdvihů pro zalomené hřídele

The New Die Forging Technology of Throw Crankshafts

Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc.1, Ing. Oskar Kwarteng2, Ing. Jiří Petržela, Ph.D.3, Ing. Miroslav Juhas4

1PORUBA,
2VÍTKOVICE HAMMERING a.s.,
3VÍTKOVICE CYLINDERS, a.s.,
4WALBO, a.s.

Abstrakt
V článku je uveden návrh nové technologie výroby zdvihů pro zalomené hřídele. Byla navržena a ověřena nová technologie kování dílů pro skládané zalomené hřídele, pro lodní motory. Úsilí věnované vývoji nové technologie kování středních kusů přináší úspory ve spotřebě kovu. Nemusí se používat některé technologické operace nutné pro dříve používanou technologii. Progresivní způsob kování zabezpečuje větší stupeň prokování pro nejvíce zatěžovanou střední část výkovku.

Abstract
The article presents a proposal for a new stroke production technology for bent shafts. A new technology of forging parts for folded crankshafts for marine engines was designed and verified. The efforts devoted to the development of new technology for forging medium pieces bring savings in metal consumption. Some of the technological operations required for the previously used technology may not be used. The progressive method of forging ensures a greater degree of forging the most loaded middle part of the forging.

Klíčová slova:kování, progresivní technologie, zalomené hřídele, lodní motory

Keywords: open die forging, progressive technology, crankshafts, marine engines

Recenze: Prof. Ing. Zdeněk Jonšta, CSc., Prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc.

Vliv chemického složení na transformační kinetiku austenitu během ochlazování

Effect of Chemical Composition on Transformation Kinetics of Austenite during Cooling

Ing. Rostislav Kawulok, Ph.D.

SKČR, Kovárenství

Abstrakt
Článek se obecně věnuje transformaci podchlazeného austenitu z pohledu chemického složení. Zároveň tento příspěvek hodnotí vliv chemického složení na rozpad austenitu na jednotlivé produkty přeměny (ferit, perlit, bainit a martenzit) přičemž je doplněn o konkrétní případy.

Abstract
The article is generally devoted to the transformation of undercooled austenite from the point of view of chemical composition. At the same time, this paper evaluates the effect of chemical composition on the transformation of austenite into individual transformation products (ferrite, pearlite, bainite and martensite), while it is supplemented with specific cases.

Klíčová slova: transformace austenitu, chemické složení oceli, ferit, perlit, bainit, martenzit

Keywords: ransformation of austenite, chemical composition of steel, ferrite, pearlite, bainite, martensite

Recenze: Ing. Ladislav Jílek, CSc., Doc. Ing. Jozef Bilík, Ph.D.

 
česky | english

KOVÁRENSTVÍ

ISSN 1213-9289

 

vydává
© SVAZ KOVÁREN ČR z. s.
Technologická 373/4
708 00 Ostrava