soubor cesky/clanky/c77.html číslo 77 - Archív časopisu Kovárenství

Archív

Číslo 77 / listopad 2022

3. Úvodník: Ing. Stanislav Mrázek
4. Rohovor s ing. Jiřím Strádalem
7. Ing. Jindřich Calta: Automatické vytlačování přířezů z induktoru
10. Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc., Ing. Oskar Kwarteng, Ing. Ladislav Kander, Ph.D.: Progresivní technologie kování výkovků pro JE
16. Ing. Rostislav Kawulok, Ph.D., Bc. Daniel Pasečný, Doc. Ing. Petr Kawulok, Ph.D., Ing. Stanislav Rusz, Ph.D., Prof. Ing. Ivo Schindler, CSc., Ing. Petr Opěla, Ph.D.: Postup přípravy kompozitní oceli pomocí válcování za tepla
22. Ing. Karel Glatz, doc. Ing. Jan Hlaváč, Ph.D., Ing. Martin Volejníček: Návrh pohonu kovacího lisu MN bez předlohové hřídele a s planetovou převodovkou uvnitř setrvačníku na hlavním hřídeli
30. Ladislav Jílek: Současná situace ve volných kovárnách
32. Ladislav Jílek: Novinky v oblasti výroby automobilů
33. Ladislav Jílek: Jubilejní Hefaiston
37. Ing. Vladimír Lüftner: Den tradičních kovářských technologií v Dobřívi
39. Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Karel Kusý: Kovárny mohou pokrýt velkou část spotřeby energie z FVE
42. Ladislav Jílek: Situace ve výstavbě jaderných elektráren
46. Ing. Eduard Škivra, Ing. Ladislav Jílek, CSc.: Možnosti náhrady plynových pecí elektrickými
48. Veletrhy
49. Karel Krhut: Informace z jednání Euroforge a ConFair 2022 Bilbao
50. Pavel Szturc: 13. Kovárenská konference v Brně
53. Ing. Vladimír Neckař: Zápustková kovárna PBK ZK s.r.o. – 20 let působení v areálu Poldi na Kladně
55. Transformace huti začne výstavbou nové technologie
56. Moderní zařízení zefektivní vykládku surovin
57. Vladimír Lüftner: Vrtulové listy ze slitin hliníku
60. Ing. Jaroslav Karhánek: Vzestup a pád firmy Zbrojovka Brno
63. Ing. Klára Drobíková, Ph.D.: Nové vedení Fakulty materiálově-technologické v čele s děkankou prof. Ing. Kamilou Janovskou, Ph.D.
64. Jubilea
66. Adresář SKČR

Detail recenzovaného příspěvku

(zobrazí se po kliknutí na barevně zvýrazněný název v obsahu)

Automatické vytlačování přířezů z induktoru

Automatic billet pushout system for induction heater

Ing. Jindřich Calta

ROBOTERM s r.o., Chotěboř

Abstrakt
Automatické vytlačovací systémy používané na kovacích linkách s průběžným indukčním ohřívačem umožňují zpracovat ohřáté přířezy do posledního kusu. Minimalizují odpad materiálu a ztrátu energie, snižují riziko úrazu a zvyšují úroveň automatizace. Firma ROBOTERM vyvinula funkční prototyp unikátního automatického vytlačovacího zařízení, které je složené z dlouhých tlačných tyčí. Nový vytlačovací systém přináší výhody v úspoře místa a celkové jednoduchosti, která se pozitivně projevuje na výrobních nákladech a spolehlivosti.

Abstract
Automatic billet pushout systems used on forging lines equipped with an in-line induction heater make it possible to forge heated billets until the last piece. They minimize material waste and energy loss, reduce the risk of injury and increase the level of automation. The ROBOTERM Company has developed a functional prototype of a unique automatic pushout device, which uses long push rods. The new emptying system brings advantages in space saving and overall simplicity, which has a positive effect on production costs and reliability.

Klíčová slova: indukční ohřívač, kovací linka, vytlačování přířezů, vyprazdňování induktoru

Keywords: induction heater, forging line, billet pushout system, inductor emptying

Recenze: Ing. Milan Pekař, Ing. Rostislav Kawulok, Ph.D.

Progresivní technologie kování výkovků pro JE

Progressive forging technology for nuclear power plants

Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc.1, Ing. Oskar Kwarteng2, Ing. Ladislav Kander, Ph.D.3

1VŠB-Technická univerzita Ostrava,
2VÍTKOVICE HAMMERING a.s.,
3Materiálový a metalurgický výzkum Ostrava

Abstrakt
Tlaková nádoba jaderného reaktoru představuje velmi široký komplex projekčních, vědeckých, materiálových, technologicko-provozních a diagnostických problémů, je jichž úroveň řešení předurčuje i ovlivňuje jak spolehlivost a bezpečnost provozování,tak i efektivnost výroby tohoto zařízení.

Abstract
The pressure vessel of a nuclear reactor represents a very wide complex of design, scientific, material, technological-operational and diagnostic problems, the level of solution of which deter- mines and affects both the reliability and safety of operation, as well as the efficiency of the production of this equipment.

Klíčová slova: volné výkovky, technologie kování, tlaková nádoba JE

Keywords: open-die forging, method of forging, pressure vessel for nuclear power plant

Recenze: prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc., Ing. Ladislav Jílek, CSc.

Postup přípravy kompozitní oceli pomocí válcování za tepla

Preparation process of composite steel with using of hot rolling

Ing. Rostislav Kawulok, Ph.D., Bc. Daniel Pasečný, Doc. Ing. Petr Kawulok, Ph.D., Ing. Stanislav Rusz, Ph.D., Prof. Ing. Ivo Schindler, CSc., Ing. Petr Opěla, Ph.D.

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta materiálově-technologická

Abstrakt
Příspěvek je zaměřen na přípravu kompozitní oceli netradič ním postupem, čímž je v tomto případě válcování za tepla. Kompozitní polotovary byly připraveny z dvou typově velmi odliných ocelí (korozivzdorná ocel AISI 304 a nástrojová ocel AISI D2), které byly připraveny ve třech různých variantách podle počtu jednotlivých vrstev (5, 15 a 45). Na takto připravených a proválcovaných paketech byly provedeny základní makro a mikrostrukturní analýzy a naměřena tvrdost. Bylo zjištěno, že ve všech třech případech došlo k úspěšnému spojení všech vrstev, nicméně v některých případech byly spoje lemované drobnými řetízky oxidů železa, či póry, které ale neměly podstatný vliv na kompaktnost spoje. Měření tvrdosti jednotlivých proválcovaných paketů bez tepelného zpracování odhalilo, že tvrdost dle očekávání rostla, nicméně rozdíl mezi 15 a 45 vrstvami byl pouze 8 HBW. Úspěchu ve smyslu spojení různých vrstev pomocí válcování za tepla, bylo dosaženo i díky použití celoobvodového svaření vstupních paketů, čímž byla zajištěna rovnoměrnost deformace u všech vrstev, ačkoliv mají použité oceli samozřejmě různou tvařitelnost. Navíc to mělo důležitý význam pro spojení obou typů ocelí a to včetně dalšího důležitého faktoru, kterým bylo důkladné odstranění všech pasivních vrstev, na vstupních materiálech.

Abstract
The pressure vessel of a nuclear reactor represents a very wide The article deals with the unconventional issue of preparation of composite steel by hot rolling. Various possibilities and realizations of preparation of multilayer steel composite from austenitic stainless steel AISI 304 and tool high carbon steel AISI D2 were investigated. The work describes the technology of preparation of packets from these steels with layers 5, 15 and 45. Optical microstructural analyses were subsequently performed on these samples with focused to the detail of connection and evaluation of the thicknesses of individual layers. In addition, hardness measurements were performed on the prepared samples, including its comparison with the individual steels used. It was confirmed that the hardness increased with increasing number of layers, however in this case, the difference between 15 and 45 layers was only 8 HBW. In addition it was found that the hardness of the prepared 45-layer packet without quenching was higher than that of the base steels.

Klíčová slova: kompozitní ocel, ocel AISI 304, ocel AISI D2, tvrdost, mikrostruktura

Keywords: Composite steel, AISI 304 steel, AISI D2 steel, hardness, microstructuret

Recenze: Ing. Ladislav Jílek, CSc., Doc. Ing. Jozef Bilík, Ph.D.

Návrh pohonu kovacího lisu 25 MN bez předlohové hřídele a s planetovou převodovkou uvnitř setrvačníku na hlavním hřídeli

Design of a 25 MN forging press drive without a countershaft and with a planetary gearbox located inside the flywheel on the main shaft

Ing. Karel Glatz1, doc. Ing. Jan Hlaváč, Ph.D.2, Ing. Martin Volejníček3

1bývalý student ZČU v Plzni;
2ZČU v Plzni;
3Šmeral Brno a.s.;

Abstrakt
Obsahem diplomové práce je rešerše na téma pohon mechanických lisů, planetové převodové mechanismy a diferenciály. Praktická část obsahuje návrh variant řešení pohonu lisu s využitím planetového převodového mechanismu nebo diferenciálu. Pro každou z nich je uveden postup konstrukčního řešení na lisu SKL 2500.

Abstract
The content of this diploma thesis is a search on the topic of mechanical press drive, planetary gear mechanisms and differentials. The practical part contains the design of variants of the press drive using a planetary gear mechanism or differential. For each of them, the design procedure on the SKL 2500 press is given.

Klíčová slova: tvářecí stroje; mechanický výstředníkový lis; planetová převodovka; diferenciál; MKP analýza; pevnostní výpočty

Keywords: forming machines; mechanical eccentric press; planetary gearbox; differential; FEM analysis; strength calculations

Recenze: Doc. Ing. Václav Kubec, Ph.D., Ing. Pavel Szturc, Ph.D.

 
česky | english

KOVÁRENSTVÍ

ISSN 1213-9289

 

vydává
© SVAZ KOVÁREN ČR z. s.
Technologická 373/4
708 00 Ostrava