soubor cesky/clanky/c76.html číslo 76 - Archív časopisu Kovárenství

Archív

Číslo 76 / červen 2022

2. 13. Kovárenská konference, program
3. Ing. František Červenka: Trendy v kovárenství
9. Gustav Gráf: Zvýšení efektivity chlazení kovacího nářadí lisu Schuler
12. prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek, Ph.D., Ing. Ctibor Štádler, Ing. František Červenka, Ing. Miroslav Papežík, RNDr. Jiří Svoboda, DSc., Ing. Radek Holota, Ph.D., doc. Dr. Ing. Vjačeslav Georgiev, doc. Ing. Jiří Skála, Ph.D., Dr. Omid Khalaj, MSc, Ph.D., doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D.: Dlouhá cesta od základního výzkumu k ultravysokopevnému zápustkovému výkovku
15. Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Petr Jagoš: Bin picking: Ruce nahrazuje robot, očima je 3D skener
19. Ing. Rostislav Kawulok, Ph.D., Prof. Ing. Ivo Schindler, CSc., Doc. Ing. Petr Kawulok, Ph.D., Ing. Petr Opěla, Ph.D., Ing. Vladivoj Očenášek, CSc.,Ing. Stanislav Rusz, Ph.D., Ing. Michal Sauer, Ing. Josef Němec: Popis deformačního chování hliníkové slitiny 6005A za tepla
26. doc. Ing. Milan Čechura CSc., Ing. Martin Zahálka, Ph.D., Doc. Ing. Václav Kubec, Ph.D.: Nové koncepční řešení kovacího lisu– dolůtažný klikový lis
32. Miroslav Greger, Oskar Kwarteng, Stanislav Rusz, Jiří Švec: Výroba a tepelné zpracování výkovků ocelových válců
40. Václav Kubec, Miroslav Urbánek, Michal Brázda, Mikuláš Fedorko: Aditivní technologie v kovárenství
44. Ing. Petra Hofrichterová , doc. Ing. Jan Hlaváč, Ph.D., Bc. Adam Bečvář, Ing. Martin Volejníček, Ing. Jiří Dekastello: Kombinovaný pohon klikového lisu
52. Ing. Martin Volejníček, Ing. Petr Toman, Ing. Jan Hráček, Ing. Roman Jagoš: Inovace kovacího lisu LMZ4000
57. Ing. Jiří Strádal: Trendy optimalizace a ergonomie pracovišť, otázky motivace a ochrany zdraví v kovárnách
60. Ing. Zdeněk Skoumal, Ph.D.: Trvale udržitelný rozvoj kováren v krizových obdobích
65. Milan Jirásko, Vlastimil Rous: Moderní velká kovárna pro volné kování 21. Století
72. B.Sc.Christian Bürker: Nový pohled na efektivní volné kování
75. Ing. Jan Otoupalík, Ing. Josef Burian: Zmetky, nářadí a pracnost
78. Ing. Filip Votava, Dr. Ing. Hana Jirková, Ph.D., Ing. Kateřina Opatová, Ing. Radek Leták: Kování háku s vidlicí z pohledu použití FEM simulací
84. Ing. Kateřina Opatová; Ing. Soňa Benešová,Ph.D.; Ing. Radovan Minich: Kovářské navařování břitových destiček z rychlořezných ocelí
89. Ing. Jiří Kejř, Ing. Miloš Turek, Ing. Petr Doležal: Metoda testování tepelné stability turbínových hřídelí
98. Rozhovor s Tobiasem Hainem - EUROFORGE – the strong Voice of the European Forging Industry
100. Adresář SKRČ

Detail recenzovaného příspěvku

(zobrazí se po kliknutí na barevně zvýrazněný název v obsahu)

Indukční ohřev výchozího polotovaru ze slitiny hliníku pro zápustkové kování

Induction heating of semifinished product from aluminium alloy for closed die forging

Vladimír Lüftner

Abstrakt
Příspěvek se zabývá ověřením vhodnosti indukčního ohřevu výchozího polotovaru pro zápustkové kování ze slitiny hliníku EN AW-6082. Indukční ohřev byl ověřován na dvou typech zápustkových výkovků. Ohřívány byly vstupní polotovary o průměrech 85 mm a 105 mm. Po vykování a tepelném zpracování byly ověřeny předepsané kvalitativní požadavky.

Abstract
The paper deals with the verification of the suitability of in-duction heating of the starting semi-finished product for drop forging from aluminium alloy EN AW-6082. Induction heating was verified on two types of die forgings. Input semi-finished products with diameters of 85 mm and 105 mm were heated. After forging and heat treatment, the prescribed quality requirements were verified.

Klíčová slova: slitina hliníku, zápustkové kování, indukční ohřev, tepelné zpracování, precipitační vytvrzení, mechanické vlastnosti, mikrostruktura

Keywords: aluminium alloy, closed die forging, induction heating, heat treatment, precipitation hardening, mechanical properties, microstructure

Recenze: Doc. Ing. Petr Kawulok, Ph.D., Ing. Jindřich Calta

Nerovnoměrný ohřev a jeho projevy při kování

Ladislav Jílek, Ostrava

Abstrakt
Jsou uvedeny příčiny nerovnoměrného ohřevu při volném a zápustkovém kování. Je probrán vliv nerovnoměrného teplotního pole na výskyt vad na hotovém výkovku. Nerovnoměrné teplotní pole výchozího polotovaru lze využít při některých operacích.

Abstract
Reasons of uneven distribution of temperature in a forged material are discussed for the open and die forging. The influence of an uneven temperature distribution on the forging defects occurrence is also discussed. The uneven temperature distribution of a forged piece can be used for some forging operations.

Klíčová slova: volné kování, zápustkové kování, pěchování, prodlužování, děrování, kování v zápustce, teplotní pole, vady, ohýbání

Keywords: open forging, die forging, upsetting, drawing out, piercing, closed die forging, temperature distribution, defects, bending

Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc., Ing. Vladimír Lüftner

Výkovky z hořčíkových slitin

Forged pieces from magnesium alloys

Miroslav Greger1, Vlastimil Karas2, Stanislav Rusz1, František Vrána1

1Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba, e-mail: miroslav.greger@vsb.cz

2)KOVOLIT, a. s. Kovárna, Nádražní 344, 664 42 Modřice, e-mail:vlastimil.karas@vovolit.cz

Abstrakt
Předností hořčíkových slitin je jejich nízká měrná hmotnost. Z běžných technických slitin je nejnižší. Měrná pevnost (Rm/ρ) je v porovnání s hliníkem dvojnásobná. Při tváření, v důsledku hexagonální krystalové mřížky, se výše legované slitiny vyznačují nízkou tvařitelností za studena. Hlavními legujícími prvky hořčíkových slitin pro tváření jsou hliník, zinek a mangan, popř. Si, Zr, Th a prvky vzácných zemin. Při větším obsahu Al, popř. Zn a Th lze pro zvýšení pevnosti využít vytvrzování. Experimentálně byl stanoven vliv výchozí struktury a postupu kování na finální strukturu a mechanické vlastnosti výkovků.

Abstract
One of main advantage of magnesium alloys is its low density. Is the lowest of all classical alloys. Specific strength (Rm/ρ) is two times higher in comparison with aluminum. During cold forming have these alloys, particularly with alloying elements, bad formability due to their HCP grid. Main alloying elements of Magnesium alloys for forming are Al, Zn, Mn, Si, Th. When is volume of Al, or Zn higher then there has been a possibility for its hardening.

Klíčová slova: kování, slitiny hořčíku, struktura a vlastnosti

Keywords: forging, magnesium alloys, structure and properties

Recenze: Doc. Ing. Zdeněk Jonšta, CSc., Ing. Ladislav Jílek, CSc.

Výskum vybratých procesov spevňovania povrchových vrstiev a možnosti ich aplikácie na zvyšovanie životnosti zápustiek

The research of chosen surface hardening methods and application possibilities for forging dies life time increasing

Jozef Bílik, Mária Hudáková

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, jozef.bilik@stuba.sk, maria_hudakova@stuba.sk

Abstrakt
Článok je zameraný na výskum možností aplikácie vybraných procesov úpravy povrchových vrstiev za účelom dosiahnutia zvýšenej odolnosti povrchovej vrstvy voči tepelnému a mechanickému účinku ktorému sú vystavené tvárniace nástroje (zápustky) pri tvárnení za tepla a za poloohrevu. Článok obsahuje poznatky získané v rámci experimentov a skúšok realizovaných na zápustkovej oceli 19552 pri aplikácii metódy mechanického spevňovania povrchových vrstiev a pri aplikácii metódy boridovania.

Abstract
The paper is focused on the research of chosen surface hardening methods application possibilities for increasing the forging tools (dies) surface layer resistance to thermal and mechanical stress during hot and warm forging. The paper contains results obtained from experiments and tests of mechanicaly strengthened and borided forging die steel 19552.

Kľúčové slová: povrchová vrstva, spevňovanie povrchových vrstiev, dynamické guľôčkovanie, boridovanie, životnosť zápustky

Keywords: surface layer, surface layers strenghtening, shoot peening, boriding, forging die life time

Recenze: doc. Ing. Alexander Schrek, PhD., doc. Ing. Ján Moravec, PhD.

 
česky | english

KOVÁRENSTVÍ

ISSN 1213-9289

 

vydává
© SVAZ KOVÁREN ČR z. s.
Technologická 373/4
708 00 Ostrava