soubor cesky/clanky/c75.html číslo 75 - Archív časopisu Kovárenství

Archív

Číslo 75 / březen 2022

3 Úvodník: František Červenka
4 Rozhovor s panem Františkem Červenkou, předsedou představenstva a výkonným ředitelem Kovárny VIVA, a. s.
8 Ing. Jiří Strádal, Ing. Zdeněk Glazer: Personální výzvy, organizace práce, ergonomie a nemoci z povolání v zápustkových kovárnách
16 Ing. Robert Köller: Robotizace výrobních strojů v kovárnách
19 Miroslav Greger: Kování a tepelné zpracování Ti a slitin Ti
27 Václav Kubec: Využití 3D tisku v oblasti volného a zápustkového tváření
32 Ladislav Jílek: Automatizace zápustkových kováren
35 Bc. Růžička Pavel a Ing. Haman Tomáš: Výroba volně kovaných výkovků ve firmě ŽĎAS a.s. a zařízení pro volné kování a instalace za posledních 5 let
42 Ing. Rostislav Kawulok, Ph.D.: Budoucnost výkovků v dopravě
45 Ing. Petr Lidmila: Úspory elektrické energie v průmyslu
47 Ing. Rostislav Kawulok, Ph.D.: Novinky a zajímavosti ze světa energetiky
50 Veletrhy
51 Pavel Szturc: Z činnosti SKČR
52 Mgr. Zdeněk Navrátil: Bin picking: Ruce nahrazuje robot, očima je 3D skener
55 Představení nového člena firmy H.BLOCH a.s.
56 Investice půjdou do modernizace i úspory energií
57 Nová fosfátovací linka přinesla rozšíření portfolia výrobků
58 Vladimír Lüftner: Velká kovárna ŠKODA PLZEŇ
62 Ing. Jaroslav Karhánek: Historie technologie výroby výkovků kroužků pro valivá ložiskav ZKL (ZETOR) Brno
68 Kamil Podaný: 60 let katedry tváření na FSI VUT v Brně
69 Jubilea
70 Adresář SKRČ

Detail recenzovaného příspěvku

(zobrazí se po kliknutí na barevně zvýrazněný název v obsahu)

Indukční ohřev výchozího polotovaru ze slitiny hliníku pro zápustkové kování

Induction heating of semifinished product from aluminium alloy for closed die forging

Ing. Robert Köller

MSV Metal Studénka, a.s.; Robert.koller@msvmetal.eu

Abstrakt
Stávající doba vyžaduje, aby firmy začaly uvažovat o robotizaci svých výrobních zařízení. Většinou je hlavním cílem robotizovat hlavní výrobní stroje a častěji se zapomíná na robotizaci doprovodných výrobních strojů nebo zařízení ve výrobě. Je třeba si také uvědomit, že robotizace v dnešní době není jen o tom, že vyrábíme nebo chceme vyrábět velké série, ale je to především o tom, že nejsou dostatečně kvalifikovaní pracovníci v určitých oborech jako např. profese kovář. Než se však firma pustí do robotizace, je nutné provést mnoho výpočtů, které ovlivňují návratnost investování do robotizace. V článku se pokusím nastínit možnosti a možnou budoucnost naší firmy spojenou s robotizací.

Abstract
Current times require companies to start thinking about robotizing their production facilities. Usually the main goal is to robotize the main production machines and more often we forget about the robotization of the accompanying production machines or equipment in production. It is also important to realize that robotics today is not just about producing or wanting to produce large series, but above all about not being sufficiently skilled workers in certain fields such as the blacksmith profession. However, before a company can embark on robotics, it is necessary to perform many calculations that affect the return on investment in robotics. In the article I will try to outline the possibilities and possible future of our company associated with robotics

Klíčová slova: robotizace, kování, broušení, kontrola, zkoušky tvrdosti, balení, svařování, obrábění

Keywords: robotization, forging, grinding, control, hardness testing, packing, welding, machining

Recenze: Ing. Jiří Strádal, Ing. Rostislav Kawulok, Ph.D

Kování a tepelné zpracování Ti a slitin Ti

Open die forging and heattreatment the Ti and Ti alloys

Miroslav Greger1, Oskar Kwarteng2, Rostislav Kawulok1, Ladislav Kander3

1Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba, e-mail: miroslav.greger@vsb.cz

2VÍTKOVICE HAMMERING a.s., Ruská 2887/101 703 00 Ostrava–Vítkovice

2Materiálový a metalurgický výzkum, s.r.o., Pohraniční 693/31, 703 00 Ostrava

Abstrakt
V článku jsou uvedeny současné poznatky o postupech tváření, především volného kování technicky čistého titanu (cp Ti) a vybraných slitin titanu tvářených za tepla na radiálním kovacím stroji. Dále je popsán vliv základních parametrů kování – teplota tlak, deformační rychlost a používané postupy tepelného zpracování na vývoj struktury a mechanických vlastností titanu a vybraných slitin titanu

Abstract
In article they are said practical information on process forming and forging used to manufacturing titanium part hot working including open die forging and forging RFM. Explains, how variables of the process open die forging, as is temperature, press and speed deformation influence microstructure and properties, and provides registered ranges variable for forged titanium alloys.

Klíčová slova: titan, slitiny titanu, volné kování, tepelné zpracování

Keywords: titanium, titanium alloys, open-die forging, heat treatmen

Recenze: Prof. Ing. Zdeněk Jonšta, CSc., Prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc.

Využití 3D tisku v oblasti volného a zápustkového tváření

Application of additive manufacturing in open and closed die forging

Václav Kubec, , Miroslav Urbánek, Michal Brázda, Danuše Jánská

COMTES FHT a.s., Průmyslová 995, 33441 Dobřany

Abstrakt
V předloženém článku jsou představeny aktivity v oblasti aditivní výroby prováděných ve společnosti COMTES FHT se zaměřením na nástroje používané pří tvářecích operacích. Součástí je nejen popis technologie, ale také příklady již úspěšné aplikace funkčních hran a vrstev na nástrojích pro tvářecí technologie.

Abstract
This paper presents all activities in Additive Manufacturing (AM) area in COMTES FHT. The COMTES FHT focuses on topological optimization, structural analysis, thermal analysis and numerical simulation of AM process, additive manufacturing, mechanical testing and metallographic evaluation of deposited samples and components. This paper introduces the application of 3D printing on function edges and layers on tools for forging and forming.

Klíčová slova:: 3D tisk, NIMONIC, ostřihovací nástroj, střižná hrana

Keywords: 3D printing, case study, NIMONIC, cutting tool

Recenze: Doc. Ing. Miroslav Zetek, Ph.D., Ing. František Tatíček, Ph.D.

 
česky | english

KOVÁRENSTVÍ

ISSN 1213-9289

 

vydává
© SVAZ KOVÁREN ČR z. s.
Technologická 373/4
708 00 Ostrava