soubor cesky/clanky/c74.html číslo 74 - Archív časopisu Kovárenství

Archív

Číslo 74 / říjen 2021

3 Tomáš Hykel: Úvodník
4 Rozhovor s Ing. Stanislavem Mrázkem, ředitelem PRATO, spol. s r.o.
7 Ing. Josef Bárta, CSc.: Vliv feritu s Widmannstättenovou morfologii na vlastnosti ocelí
11 Doc. Ing. Jan Čermák, CSc., Ing. Ladislav Jílek, CSc.: Dělicí plocha v konstrukci zápustek
17 Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc., Ing. Ladislav Kander, Ph.D.: Struktura a vlastnosti mědi po zpracování technologií ECAP
21 Ing. Rostislav Kawulok, Ph.D., Doc. Ing. Petr Kawulok, Ph.D., Bc. David Puzoń, Ing. David Jurek, Prof. Ing. Ivo Schindler, CSc., Ing. Stanislav Rusz, Ph.D., Ing. Petr Opěla, Ph.D., Ing. Monika Kawuloková, Ph.D.: Porovnání pevnostních a plastických vlastností za tepla u vybraných niklových slitin
26 Ing. Jakub Kotous, Ing. Ondřej Lukáš, Ing. Vlastimil Jahoda, Ing. Jiří Hodan: Testování opotřebení nástrojů určených pro protlačování kovů za tepla
33 Ing. Vladislav Kurka, Ph.D., doc. Ing. Petr Jonšta, Ph.D., Ing. Jana Kosňovská, Dr. Ing. Zdeněk Kuboň, Ing. Ladislav Kander, Ph.D., Ing. Jaroslav Pindor, Ph.D.: Vliv intenzivního chlazení ocelových ingotů na jejich makrostrukturu a chemickou heterogenitu
43 Philipp Görts, M.Sc: Inovativní nástrojové oceli k zápustkovému kování JKZ Bučovice
45 Lenka Karpíšková: Element Materials Technology Plzeň – laboratoř materiálového testování
47 Ing. Milan Jirásko: Sinusový hydraulický pohon lisu PMSD® Wepuko Pahnke – cesta ke skutečným úsporám energií u kovacích lisů
52 Udo Hertel, Milan Jirásko: Energetické analýzy konvenčního systému ostřiku okují s tlakovými akumulátory ve srovnání s přímým pohonem Wepuko Pahnke a frekvenčně řízenými objemovými čerpadly
58 Ing. Rostislav Kawulok, Ph.D.: Nízkoenergetické rotační protlačování vysokopevnostní hliníkové slitiny 7075 – proces ShAPE
61 Ing. Rostislav Kawulok, Ph.D.: Výhody kovaných hliníkových součástí pro elektrická vozidla
62 Antonín Szturc: Z činnosti SKČR
62 Antonín Szturc: Seminář zápustkového kování v Chebu
64 Ladislav Jílek: Příprava výstavby dalších jaderných bloků u nás postupuje pomalu
65 Ladislav Jílek: Ekologizace automobilů
69 Eduard Mareček, Libor Witassek: KOVOLIT letos slaví 100leté výročí
70 Bc. Petra Macková Jurásková: MSV Metal Studénka modernizovala výrobu
71 Bc. Petra Macková Jurásková: Šroubárna Kyjov vyrábí vačky do motorů už deset let
72 Bc. Petra Macková Jurásková: Tažírna oceli spustila do provozu nové výrobní linky
73 Bc. Petra Macková Jurásková: Vysoká pec je po dvaadvaceti letech v rekonstrukci
74 Ing.Jaroslav Karhánek, Stanislav Mrázek: Historické ohlédnutí za rozvojem a stavem kovárenství v ČSFR
75 Vladimír Lüfner: Vodní hamr v obci Dobřív opět otevřen
76 Ing.Jaroslav Karhánek, Stanislav Mrázek: 60 let od založení Technického sboru kováren
78 60. let Katedry tváření materiálu – VŠB-TU Ostrava
79 Jubilea
82 Adresář

Detail recenzovaného příspěvku

(zobrazí se po kliknutí na barevně zvýrazněný název v obsahu)

Vliv feritu s Widmannstättenovou morfologii na vlastnosti ocelí

Effect of Ferrite with Widmannstätten Morphology on Steels Properties

Ing. Josef Bárta, CSc., Ostrava

Abstrakt
Procento feritu s Widmannstättenovou morfologií se zvyšuje s rostoucí velikostí primárního austenitického zrna a ochlazovací rychlostí. Mez kluzu a nárazová práce se zvyšuje s klesající velikosti austenitického zrna a s rostoucí rychlostí ochlazování. Toto současné zvýšení pevnosti a houževnatosti je spojeno se zjemněním polygonálního feritu a feritu s Widmannstättenovou morfologií. Mez kluzu a mez pevnosti se zvyšuje s rostoucí objemovou frakcí feritu s Widmannstättenovou morfologií a se snížením velikosti feritického zrna. Ocel mikrolegovaná Nb má nejnižší rozsah teploty transformace a největší sklon k tvorbě feritu s Widmannstättenovou morfologií zatímco u oceli mikrolegované Ti je tento sklon nejnižší (je to v důsledku intragranulární nukleace polygonálního feritu na hrubých částicích TiN). V případě dostatečně jemného původního austenitického zrna (pod 30 μm) se lze vyhnout většímu množství feritu s Widmannstättenovou morfologií i u oceli mikrolegované Nb.

Abstract
The percentage of Widmannstätten structure increases with increasing prior austenite grain size and cooling rate. Both yield strength and impact toughness increase with decreasing austenite grain size and increasing cooling rate. This simultaneous improvement in strength and toughness is attributed to overall refinement of both the polygonal ferrite and Widmannstätten structure. Both yield and tensile strength increase with an increase in the volume fraction of Widmannstätten ferrite and reduction in ferrite grain size. The Nb microalloyed steel has the lowest transformation temperature range and the greatest propensity for Widmannstätten ferrite formation, while the amount of Widmannstätten ferrite is minimized in the Ti steel (as a result of intragranular nucleation of polygonal ferrite on coarse TiN particles). With a sufficiently fine prior austenite grain size (under 30 μm), significant amounts of Widmannstätten structure can be avoided, even in a Nb-microalloyed steel.

Klíčová slova: Widmannstättenův ferit, velikost zrna, rychlost ochlazování, mechanické vlastnosti

Keywords: Widmannstätten ferrite, grain size, cooling rate, mechanical properties

Recenze: prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc., Ing. Zdeněk Štorkán

Dělicí plocha v konstrukci zápustek

Parting Line in Dies Design

Doc. Ing. Jan Čermák, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ú 12133

Ing. Ladislav Jílek, CSc., Ostrava

Abstrakt
Volba polohy dělící plochy je nezbytným a velmi důležitým krokem při návrhu tvaru výkovku a konstrukce zápustky v technologii zápustkového kování. Její poloha ovlivňuje především tok materiálu v dutinách zápustky, vznik defektů, velikost úkosů, hospodárnost výroby nástrojů a řadu dalších parametrů. V článku jsou uvedeny základní pravidla pro volbu tvaru a polohy dělicí plochy na příkladu jednoduchých výkovků. V závěru je uvedeno sedm hledisek, která je třeba brát v úvahu při volbě dělicí plochy

Abstract
The choice of parting line position is a necessary and very important step in the forging shape design and die design in closed die forging process. Its position influence primarily the metal flow in die cavities, the formation of forging defects, the amount of draft required, the ease and economy of die sinking and several further parameters. The article presents the basic rules for choosing the shape and position of the parting line based on simple forgings. Finally, there are seven aspects that need to be taken into account when choosing a parting line position.

Klíčová slova: zápustkové kování, dělicí plocha, rovná dělicí plocha, lomená dělicí plocha, úkosy

Keywords: closed die forging, parting line, straight parting line, broken parting line, drafts

Recenze: Ing. Tomáš Hykel, Doc. Ing. Jozef Bilík, Ph.D.

Struktura a vlastnosti mědi po zpracování technologií ECAP

The Structure and of Copper after Pressing by the ECAP Technologyes

Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc.1, Ing. Ladislav Kander, Ph.D.2

1Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba, e-mail: miroslav.greger@vsb.cz

2)MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o., Pohraniční 693/31, Vítkovice 703 00

Abstrakt
echnologie ECAP je efektivním nástrojem pro získání ultrajemného zrna. Experimentálně byla ověřována technologie ECAP. Experiment byl rozdělen na dvě části. V prvé části experimentu se protlačovala měď 99,9%. Vzorky měly příčný průřez 8x8 mm a délku 42 mm. V druhé části experimentu byly zpracovány vzorky s průřezem o průměru 12 mm a délky 55 mm. Všechny vzorky byly zpracovány při pokojové teplotě. Před i po zpracování byly stanoveny tvrdosti, byla provedena analýza struktury a stanovena velikost zrna. Z výsledku experimentu je zřejmé že tvrdost vzrůstá se zvyšující se kumulovanou deformací a velikost zrna se zmenšuje.

Abstract
his paper was aimed at verification of the ECAP technology at extrusion of the 99,99 % copper. Equal channel angular pressing is an effective tool for attaining ultrafine grain sizes. In ECAP, the material is put into channel-die and have a simple shear deformation. This experiment was divided in the two parts. In the first part of experiment was pressed copper with cross-section 8x8 mm and their length was 42 mm, in the second part was extruded copper of circular section with diameter 12 mm and length 55 mm. All the samples were extruded at the room temperature. The hardnesses were determined before and after pressing. Analysis of structure was made and the size of grain was determined too. From the results of experiment are visible, that the hardness increase with increasing of accumulated energy and grain size decreases.

Klíčová slova: ECAP, měď, struktura, mechanické vlastnosti

Keywords: ECAP, copper, structure, mechanical properties

Recenze: prof. Ing. Jonšta Zdeněk, CSc., Ing. Rostislav Kawulok, Ph.D.

Porovnání pevnostních a plastických vlastností za tepla u vybraných niklových slitin

The High-Temperature Strength and Plastic Properties of Selected Nickel Alloys

Ing. Rostislav Kawulok, Ph.D., Doc. Ing. Petr Kawulok, Ph.D., Bc. David Puzoń, Ing. David Jurek, Prof. Ing. Ivo Schindler, CSc., Ing. Stanislav Rusz, Ph.D., Ing. Petr Opěla, Ph.D., Ing. Monika Kawuloková, Ph.D.

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta materiálově -technologická, e-mail: rostislav.kawulok@vsb.cz

Abstrakt
S využitím tahových zkoušek za tepla, realizovaných na plastometru Gleeble 3800, byly experimentálně zkoumány pevnostní a plastické vlastnosti dvou progresivních slitin na bázi Fe-Ni-Cr (Incoloy 800HT), resp. na bázi Fe-Ni (Invar 36). Speciálními tahovými zkouškami, zahrnující řízený plynulý ohřev zkušebních vzorků při jejich současném konstantním zatížení tahovou silou 80 N, byla určena teplota nulové pevnosti obou zkoumaných slitin. Slitina Incoloy 800HT vykazovala ve srovnání se slitinou Invar 36 o 79 °C nižší teplotu nulové pevnosti. Spojitými zkouškami jednoosým tahem do lomu, provedenými v rozsahu deformačních teplot 800 – 1390 °C při konstantní rychlosti tažení 1 mm/s, byly zkoumány pevnostní a plastické vlastnosti zkoumaných slitin.

Abstract
With using of a hot tensile tests, which were realized on the plastometr Gleeble 3800, the strength and plastic properties of two progressive alloys, based on Fe-Ni-Cr (Incoloy 800HT), respectively based on Fe-Ni (Invar 36), were experimentally determined. By a special type of tensile tests, including continuous control heating of tested specimens at their simultaneous load by constant tensile force 80 N, the nil-strength temperature on the both investigated alloys were determined. In comparison of the Invar 36 alloy, the Incoloy 800HT alloy showed a 79 °C lower nil-strength temperature. By continuous uniaxial tensile tests to rupture, which were performed in the range of deformation temperatures of 800 – 1390 °C at the constant tensile rate 1 mm/s, the strength and plastic properties of the both investigated alloys were examined.

Kľúčové slová: Incoloy 800HT, Invar 36, pevnostní a plastické vlastnosti za tepla

Keywords: Incoloy 800HT, Invar 36, the strength and hot plastic properties

Recenze: Ing. Václav Šumšal, Ph.D., Ing. Jakub Kantor

 
česky | english

KOVÁRENSTVÍ

ISSN 1213-9289

 

vydává
© SVAZ KOVÁREN ČR z. s.
Technologická 373/4
708 00 Ostrava