soubor cesky/clanky/c59.html číslo 59 - Archív časopisu Kovárenství

Archív

Číslo 59 / březen 2017

3Úvodník: Vážené kolegyně a kolegové, přátelé kovářského řemesla
4Rozhovor s ing. Ivo Lazeckým, předsedou představenstva MSV Metal Studénka, a ing. Pavlem Feilhauerem, technickým ředitelem MSV Metal Studénka
9Martin Balcar, Pavel Růžička, Luděk Mašek, Rudolf Železný, Jaroslav Novák, Roman Tomandl: Vývoj ve výrobě oceli a volně kovaných výkovků pro energetický průmysl
15Greger Miroslav, Petržela Jiří, Lászlo Vladimír, Sušovský Kamil, Juhas Miroslav: Rozbor technologického postupu kování kruhových desek
19Jan Čermák: Výronek v zápustkovém kování
23Jiří Trunec, Václav Horáček, ing. Ladislav Kander Ph.D.: Postup kování kruhu z duplexní oceli 1.4462 ve firmě Brück AM Zámrsk
27Vladimír Lüftner: Výroba volných výkovků ze slitin hliníku
30Václav Kubec, Milan Čechura: Nebezpečnost nevhodného zatěžování hydraulických lisů pro volné kování
34Ing. Josef Malec: Virtualizace počítačů a její využití u produkčních strojů
36Ladislav Jílek: Aditivní výroba
38Luboš Malý: Nová dimenze magnetického upínání
41Ing. Rudolf Petrmichl: Digitální továrna od Transvaloru
42Projekt FUTURA
43Marcel Fajkus, Jan Nedoma, Pavel Mec, Vladimír Vašinek: Využití optovláknových senzorů pro monitorování chodu výrobních strojů
45Ladislav Jílek: Slitina hliník – lithium
46Ladislav Jílek: Robotizace na postupu
47Ladislav Jílek: Výkovky z kombinovaných materiálů
48Jan Lauro: Ohlédnutí za 35. mezinárodním setkáním uměleckých kovářů Hefaiston 2016
50Od Einsteina k hledání ropy
52Využití odpadního tepla k výrobě elektrické energie a dodávce tepla
54Účast Svazu kováren ČR na 58. mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně
56Odborný seminář ve Svratce na téma Kování speciálních materiálů
57Podzimní setkání Svazu kováren ČR v Plzni
58Představení společnosti AZ PROKAL s. r. o.
59Představení společnosti UNEX a.s.
60Ing. Stanislav Mrázek: 25 let úspěšného rozvoje firmy PRATO – 20 let modernizací strojů pro kovárenský průmysl
62ČVUT v Praze slaví 310 let
62REALISTIC - 1927
63Životní jubilea
68SVAZ KOVÁREN ČR z.s. - ADRESÁŘ

Detail recenzovaného příspěvku

(zobrazí se po kliknutí na barevně zvýrazněný název v obsahu)

Vývoj ve výrobě oceli a volně kovaných výkovků pro energetický průmysl

Steelmaking and Open Die Forgings Development

Martin Balcar, Pavel Růžička, Luděk Mašek, Rudolf Železný, Jaroslav Novák, Roman Tomandl

ŽĎAS, a.s., Strojírenská 675/6, 591 01 Žďár nad Sázavou, martin.balcar@zdas.cz

Abstrakt
Vývoj technologií výroby tekutého kovu, odlévání, tváření a tepelného zpracování je součástí každé technologické přípravy a zavádění nových jakostí oceli a ocelových výrobků do sortimentní nabídky současných výrobců odvětví metalurgie. Spojení s úspěšnými strojírenskými podniky a spolupráce s výzkumnými ústavy poskytuje prostor pro vývoj stávajících technologií a realizaci nových myšlenek a výrobků. Nedílnou součástí takového procesu jsou pak nejen teoretické práce, ale také následné experimentální práce a provozní zkoušky. Článek uvádí vybrané příklady a výsledky vývojových prací v oboru metalurgie ŽĎAS, a.s.

Abstract
The development of technologies of molten metal making, pouring, forming and heat treatment is a part of any technological preparation and introduction of new steel grades and steel products into the product line of the current manufacturers within the metallurgy sector. The relation with successful mechanical engineering establishments and cooperation with research institutes provide scope for the development of existing technologies and the implementation of new ideas and products. An integral part of such a process is then not only the theoretical work, but also the subsequent experimental work and service tests. The article presents selected examples and results of developmental work in the ZDAS, a.s. metallurgy field.

Klíčová slova:martenzitická ocel, Bimetalický ingot, Gradientní materiál

Key words:martensitic Stainless Steel, Bimetallic Ingot, Gradient material

Recenze:Recenze: ing. Miroslav Liška, CSc., ing. Ladislav Jílek, CSc

Rozbor technologického postupu kování kruhových desek

Analysis of forging technology circular plates

Greger Miroslav1, Petržela Jiří2, Lászlo Vladimír2, Sušovský Kamil2, Juhas Miroslav2

1 VŠB – Technická univerzita Ostrava

2 VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s.

Abstrakt
Byl proveden rozbor technologie volného kování rozměrných kruhových desek s velkým poměrem D/H. V teoretické části a navazujícím experimentálním ověření technologie kování byl zkoumán vliv délky záběru a velikosti deformace na změny tvaru výchozího polotovaru při rozkování úzkým kovadlem na podložce.

Abstract
The article analyzes of technology forging large circular plates with large aspect ratio D/H. The theoretical analysis and experimental verification of forging technology de pendence was investigated changing the shape of the initial blank when flattening close to the anvil surface.

Klíčová slova:volné kování, rozkování na podložce, kruhové desky

Key words:open die forging, side forging, circular plates

Recenze:Recenze: prof. ing. Zdeněk Jonšta, CSc., ing. Ladislav Jílek, CSc.

Postup kování kruhu z duplexní oceli 1.4462 ve firmě Brück AM Zámrsk

Forging of the ring 1.4462 duplex grade steel in Brück AM Zámrsk company

Jiří Trunec1, Václav Horáček1, ing. Ladislav Kander Ph.D.2

1 BRÜCK AM Zámrsk

2 MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM, s.r.o

Abstrakt
V příspěvku je představen postup výroby kruhu z duplexní oceli 1.4462 a odlišnosti technologie výroby od kování běžných ocelí. Důraz je kladen na průběh zpracování po doválcování z důvodu citlivosti na mnoho vlivů. Především na teplotu a rychlost ochlazování, které mají zásadní vliv na vyloučení sigma fáze. Jsou prezentovány výsledky provedených zkoušek mechanických vlastností a metalografického rozboru. Na závěr je nastíněna náročnost obrábění tohoto materiálu.

Abstract
The paper is closely connected with the manufacturing procedure of the ring made out of 1.4462 duplex steel. Comparison with the production of commonly used steel grades was carried out. Contribution is focused on important metallurgical factors as temperature, cooling rate that have significant effect on precipitation sigma phase. In the paper are presented results of mechanical properties as well as metallography analysis. In conclusion machinability of above mentioned steel is discussed.

Klíčová slova:duplexní ocel 1.4462, válcování kruhů, sigma fáze, korozní odolnost, vrubová houževnatost

Key words:duplex steel 1.4462, ring rolling, sigma phase, corrosion resistance, impact toughness

Recenze:Recenze: ing. František Tatíček, ing. Jaroslav Stibora

 
česky | english

KOVÁRENSTVÍ

ISSN 1213-9289

 

vydává
© SVAZ KOVÁREN ČR z. s.
Technologická 373/4
708 00 Ostrava