soubor cesky/clanky/c42.html Archív časopisu Kovárenství

Archív

Číslo 42/ říjen 2011

3 Vážení kolegové
4 Ing. Libor Sochor, ing. Martin Balcar, ing. Jaroslav Novák, ing. Ludvík Martínek Ph.d., ing. Pavel Fila, ing. Josef Svatoň, Václav Turecký, ing. Petr Martínek, ing. Pavel Podaný Ph.D.: Vývoj technologie výroby a tepelného zpracování výkovků z duplexních oceli
9 Miroslav Greger, Jiří Petržela, Vladimír László: Rozbor technologie kování dutých těles s vnitřím osazením
13 Miroslav Greger, Jiří Petržela, Vladimír László, Miroslav Juhas, Tomáš Cechel: Vliv tvaru kovadel na intenzitu prodlužování kruhových tyčí
17 Ing. Ladislav Jílek: Cesty k úsporám energie v kovárnách
24 Tomáš Hladík, Marek Šucha, Petr Tulach: Efektivní řízení zásob údržby
29 Ing. Ryszard Konderla, Ph.D., Mgr Inż. Pawel Paćko, Mgr Inż. Grzegorz Dubie, Bc. Marek Žurovec: Numerické simulace ostřihu v SW Simufact.forming
31 Bc. Tereza Bártová, ing. Martin Holeček, ing. Rudolf Petrmichl: Představení společnosti MECAS ESI a programu FORGE
33 Miroslav Duník, Václav Kubec, Ctibor Štádler: Laboratoř virtuálních technologických procesů na Západočeské univerzitě v Plzni
37 Úspěšné instalace spřažených manipulátorů firmou DANGO & DIENENTHAL
39 Ladislav Jílek: Proces příčného klínového válcování se rozšiřuje a rozvíjí
40 Ing. Jiří Talafous: Neobvyklé technologie - kování koulí
43 Radiální kovací stroj ve VÍTKOVICÍCH
44 Antikorozní (VCI) papír Suchá metoda balení
45 Hutnictví, slévárenství a kovárenství má svoji sektorovou radu
46 Kultivace trhu práce je nutností
47 Mezinárodní setkání uměleckých kovářů Hefaiston oslavilo na hradě Helfštýn své 30. výročí
49 8. kovárenská konference
50 40. valná hromada Svazu kováren ČR
51 Iva Musilová: Představení firmy Elektro Sochor spol. s r. o. - ŠMERAL Group
52 50 let EUROFORGE
53 Ing. Antonín Lüftner: Modernizace kovárny PILSEN STEEL, spol. s r. o.
54 Ing. Eduard Mareček: KOVOLIT, a. s. - slaví 90. výročí založení firmy
56 60 let zkušeností - k významnému výročí společnosti ŽDAS
58 Ing. František Tatíček, doc. ing. Jan Čermák, CSc.: Ústav strojírenské technologie, Fakulta strojní ČVUT v Praze
60 Životní jubilea
62 SVAZ KOVÁREN ČR o.s. - ADRESÁŘ

Detail recenzovaného příspěvku

(zobrazí se po kliknutí na barevně zvýrazněný název v obsahu)

Vývoj technologie výroby a tepelného zpracování výkovků z duplexní oceli

Development of production technology and heat treatment of duplex stainless steel forgings

Ing. Libor Sochor*, ing. Martin Balcar*, ing. Jaroslav Novák*, ing. Ludvík Martínek Ph.D., ing. Pavel Fila*, ing. Josef Svatoň*, Václav Turecký*, ing. Petr Martínek**, ing. Pavel Podaný Ph.D.**

* ŽĎAS, a.s., Strojírenská 6, 591 71 Žďár nad Sázavou, libor.sochor@zdas.cz
** COMTES FHT a.s., Průmyslová 995, 334 41 Dobřany, Petr.Martinek@comtesfht.cz

Abstrakt
S rozvojem těžby ropy a zemního plynu z pobřežních nalezišť rostou požadavky na materiály schopné odolávat korozním účinkům mořské vody. Duplexní oceli představují skupinu materiálů, které vykazují zajímavou kombinaci pevnostních vlastností a odolnosti proti chloridy iniciovanému koroznímu praskání. Výroba duplexních ocelí v podmínkách ŽĎAS, a.s., zahrnuje technologii primární a sekundární metalurgie. Pro výrobu základní taveniny jsou využívány elektrické obloukové pece o hmot nosti tekutého kovu 14 až 20 tun. Následné zpracování taveniny probíhá na zařízení sekundární metalurgie, pánvové peci LF a technologickém zařízení VD/VOD. Pro úspěšnou realizaci hmotných výkovků produkovaných technologií volného kování je nezbytné dodržet specifické podmínky tváření a tepelného zpracování. Dosažená výsledná struktura duplexní oceli pak vykazuje rovnoměrný podíl feritických a austenitických zrn bez přítomnosti nežádoucích intermetalických fází.

Abstracts
Development of offshore oil and natural gas production requires seawater corrosion resisting materials. Duplex stainless steels represent a group of materials that show an interesting combination of strength properties and resistance to stress-corrosion cracking initiated by chlorides. The production of duplex stainless steel in ZDAS Inc. includes primary and secondary metallurgic processes. Concerning the production of the basic liquid metal, the electric arc furnaces with capacities of 14 to 20 tons of a melt are used. The processing of liquid metal takes place in the secondary metallurgy equipment (LF, VD/VOD). For successful realization of heavy forgings made by open-die forging technology it is necessary to observe the specific conditions of forming and heat treatment. The achieved microstructure of duplex stainless steel then shows a uniform proportion of ferritic and austenitic grains without undesirable intermetallic phases.

Klíčová slova
Duplexní ocel, výkovek, tepelné zpracování, mechanické vlastnosti

Key words
Duplex Stainless Steel, Forging, Heat Treatment, Mechanical Properties

Recenze: ing. Josef Bořuta, CSc., doc. ing. Miroslav Greger, CSc.

Rozbor technologie kování dutých těles s vnitřním osazením

Analysis of technology for forging of hollow bodies with inside shoulder

Miroslav Greger*, Jiří Petržela**, Vladimír László**

* VŠB - Technická univerzita Ostrava, FMMI, katedra tváření materiálu. E-mail: miroslav.greger@vsb.cz
**VÍTKOVICE Heavy Machinery

Abstrakt
Kování volných výkovků s určením pro výrobu dutých těles s jednostranným vnitřním osazením se vyznačuje podstatně vyššími nároky jak na přípravu výroby, tak na provedení vlastní technologie kování. Důvody spočívají jednak v omezených možnostech teoreticky vypočítat tok kovu při finální operaci, jíž se vytváří v dutém tělese vnitřní osazení, a také ve vlastním provedení požadované operace, jejímž cílem je zmenšit ve vymezené části dutého tělesa jeho vnitřní průměr.

Abstracts
Free forging of forgings for manufacture of hollow bodies with one-sided inside shoulder is characterised by significantly higher requirements both to preparation of production and also execution of the forging technology itself. The reasons are limited possibilities of theoretical calculation of metal flow at final operation, which forms in the hollow body the inside shoulder, as well as execution itself of the required operation, the aim of which is to reduce in the specified part of the hollow body its inside diameter.

Klíčová slova
volné kování, dutá tělesa

Key words
forging, hollow bodies

Recenze: ing. Ladislav Jílek, CSc., ing. Vladimír Lüftner

Vliv tvaru kovadel na intenzitu prodlužování kruhových tyčí

Influence of the shape of swages on intensity of round bars drawing out

Miroslav Greger*, Jiří Petržela**, Vladimír László**, Miroslav Juhas**, Tomáš Cechel**

* VŠB - Technická univerzita Ostrava, FMMI, katedra tváření materiálu. E-mail: miroslav.greger@vsb.cz
**VÍTKOVICE Heavy Machinery

Abstrakt
Při výrobě kovaných tyčí kruhového průřezu z ocelí se zhoršenou tvařitelností se s výhodou používá kování pomocí kombinovaných kovadel, nebo úhlových kovadel. Kombinovaná kovadla – horní ploché spodní úhlové, jsou s výhodou používána i při kování tvarových výkovků a s kruhovým průřezem na těžkých kovacích lisech. Kombinovaná kovadla se vžila zejména proto, že horní ploché kovadlo, pevně zabudované na lise, umožňuje jeho použití při kování mezi oběma plochými kovadly a snadnou výměnou spodního plochého kovadla za úhlové je možno přejít na kování v dobrých podmínkách stavu napjatosti. Jedinou nevýhodou kombinovaných kovadel je to, že intenzita prodlužování horního kovadla je větší, než intenzita prodlužování spodního kovadla a kovaná tyč má snahu se ohýbat dolů. Tento jev je nutno vyrovnávat při hranění. Úhlová kovadla se vyznačují vyšší intenzitou prodlužování než kovadla kombinovaná.

Abstracts
Fabrication of round forged bars from steels with low formability uses advantageous forging by combined swages or V-shaped swages. Combined swages – top one flat and bottom one V-shaped - are advantageously used also at forging of shaped and round bars on heavy forging presses. Combined swages became popular namely due to the fact that top flat swage, which is firmly fixed to the press, enables its use at forging between both flat swages. Moreover, after easy replacement of the bottom flat swage with V-shaped swage it is possible to start forging under good conditions of state of stress. The only disadvantage of combined swages is the fact, that intensity of elongation of the top swage is smaller than intensity of elongation of the bottom swage and the forged bar has thus tendency to bend upwards. This phenomenon must be eliminated at canting. V-shaped swages are characterised by higher intensity of elongation than combined swages.

Klíčová slova
volné kování, kování na rovných, kombinova- ných a úhlových kovadlech

Key words
open die forging, forging flat die, form die, V-die

Recenze: ing. Jozef Bilík, PhD., ing. Vladimír Lüftner

Cesty k úsporám energie v kovárnách

Methods of Energy Saving in Forging Shops

Ing. Ladislav Jílek, CSc.,

VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Ostrava, jileklad@seznam.cz

Abstrakt
Kovárenské provozy mají vysokou spotřebu energie ve formě elektrické energie nebo jako zemní plyn. Mnohá používaná zařízení mají nízkou účinnost a vzniká zde mnoho odpadního tepla. Jsou rozebrány možnosti úspor energie u jednotlivých zařízení a dále jsou popsány metody využívání odpadního tepla v kovárnách.

Abstracts
Forging shops are characterized by the high consumption of energy in form of electric energy or as natural gas. Many used devices have law efficiency and many waste heat results from it. The possibilities of energy saving are discussed for particular equipment and methods of utilization of waste heat in forging shops are presented.

Klíčová slova
energetická účinnost, kovárenská zařízení, ohřívací pec, využití odpadní energie, ohřev vody, vytápění, výroba elektrické energie, jednotka ORC

Key words
energetic efficiency, forging equipment, heating furnace, utilization of waste energy, warming of water, heating of buildings, electricity production, ORC unit

Recenze:Recenze: prof. ing. Miroslav Příhoda, CSc., ing. Vladimír Lüftner

 
česky | english

KOVÁRENSTVÍ

ISSN 1213-9289

 

vydává
© SVAZ KOVÁREN ČR z. s.
Technologická 373/4
708 00 Ostrava