soubor cesky/clanky/c36.html Archív časopisu Kovárenství

Archív

Číslo 36 / prosinec 2009

3 S úsměvem jde všechno líp
4 Rozhovor s Rudolfem Pennem, členem představenstva a vedoucím podniku Moravské kovárny a. s.
8 Josef Fajt: Jak výrobce ovlivní životnost tvářecích nástrojů?
12 Jakub Horník, Petr Zuna, Karel Dytrt, František Jandoš: Výzkum svařitelnosti vad při mezních podmínkách tváření
15 Petr Zuna, Jana Sobotová, Jakub Horník, Karel Macek, Karel Dytrt, František Hnilica, František Jandoš, Martin Hrubý: Ovlivnění struktury výkovků z oceli typu C35E podmínkami kovářského zpracování
18 Ing. Ladislav Jílek, CSc., Ing. Jiří Talafous: Výroba den tažením za tepla
26 Ing. Vladimír Žilka, Don Coe: Systém REBOX fy Linde Gas snižuje spotřebu paliva pro ohřívací a žíhací pece
31 Doc. ing. Miroslav Greger, CSc., Ing. Jiří Petržela, Ph.D., Ing. Ladislav Jílek, CSc.: Kování kruhových desek pro díly jaderných elektráren
36 D. Kobold, T. Pepelnjak, G. Gantar, K. Kuzman: Analýza materiálových vlastností při kování slitin hořčíku za tepla
39 Sillekens, W. H., Chevaleyre, F., Gantar, G.: Evropský společný výzkum kování slitin hořčíku (MagForge): Stav prací
42 Doc. ing. Jan Čermák, CSc., ing. Ladislav Jílek, CSc.: Volné kovárny opět začínají s jadernou energetikou
43 Aluminium 2009
44 Ing. Jiří Talafous: Nadějné technologie
46 Hefaiston – Mezinárodní setkání uměleckých kovářů na hradě Helfštýně
48 Ing. Ctibor Štádler: Ze Západočeské univerzity až do finále Steel Innovation Award
49 Účast Svazu kováren ČR na 51. mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně
50 Odborný seminář „Využití PC simulace v zápustkovém a volném kování“ v Ostravě
50 Školení pracovníků kováren v rámci projektu MagForge
59 Setkání personalistů kováren SKČR
51 Valná hromada EUROFORGE v Cesme
51 Návštěva ze Švédska
52 Ing. Ladislav Jílek, CSc., Karel Kiml: Nová kovárna POLDI Hütte
53 150 let kováren v Plzni
54 Společnost Bodycote Materials Testing s.r.o. změnila název na Exova s.r.o.
54 Změna ve vedení kovárny v PILSEN STEEL spol. s r.o. a OSTROJ a.s.
55 Životní jubilea
56 SVAZ KOVÁREN ČR, o.s. - ADRESÁŘ

Detail recenzovaného příspěvku

(zobrazí se po kliknutí na barevně zvýrazněný název v obsahu)

Výzkum svařitelnosti vad při mezních podmínkách tváření

Research of weldability of faults during ultimate conditions of forging

Jakub Horník (a) – Petr Zuna (a) – Karel Dytrt (a) – František Jandoš (b)

a) ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Praha, Česká republika, jakub.hornik@fs.cvut.cz
b) ŠKODA KOVÁRNY Plzeň s.r.o., Plzeň, Česká republika

Abstrakt
V příspěvku je hodnocena kovářská svařitelnost metalurgických vad v ingotech cestou laboratorního studia. Experimentální vzorky se záměrně vytvořenými vadami jsou tvářeny za podmínek odpovídajících reálnému stavu při kování. Posuzován je stupeň metalického svaření v rozsahu tvářecích teplot 800 °C – 1150 °C. Jsou sledovány mikrostrukturní projevy různé úrovně svaření defektů v závislosti na teplotě a velikosti deformace.

Abstracts
The weldability of metallurgical defects in the ingot is monitored. Laboratory testing samples with purposely prepared imperfections are deformed using conditions approaching real forging. The grade of welds depending on temperature (800 °C - 1150 °C) and deformation are evaluated together with their microstructural effects.

Klíčová slova
Mikroskopie, mikrostruktura, kovářské svařování

Key words
Microscopy, microstructure, forge welding

Recenze: doc. ing. Miroslav Greger, CSc., ing. Ladislav Jílek, CSc.

Ovlivnění struktury výkovků z oceli typu C35E podmínkami kovářského zpracování

Influence of treating conditions on structure of forged pieces from the steel grade c35e

Petr Zuna (a) – Jana Sobotová (a) – Jakub Horník (a) – Karel Macek (a) – Karel Dytrt (a) – František Hnilica (a) – František Jandoš (b) – Martin Hrubý (b)

a) ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Praha, Česká republika, petr.zuna@fs.cvut.cz
b) ŠKODA KOVÁRNY Plzeň s.r.o., Plzeň, Česká republika

Abstrakt
Příspěvek hodnotí strukturu oceli C35E (12 040) v závislosti na podmínkách ohřevu a deformace. Sledována je teplotní závislost velikosti austenitického zrna v rozsahu teplot 850 °C až 1250 °C, vliv teploty deformace na strukturu a rekrystalizační procesy ve spojení s precipitáty AlN. Výrazné hrubnutí zrna bylo pozorováno nad teplotou 1100 °C. Velikost deformace 25 % při teplotě 1150 °C vede k plnému proběhnutí dynamické resp. postdynamické rekrystalizace. Za teploty deformace 850 °C proběhne rekrystalizace austenitu pouze částečně. Příspěvek je zpracován s podporou projektu FT-TA3/083.

Abstracts
The structure behavior of the steel grade C35E in dependence of heat and deformation conditions is presented in this contribution. The temperature relations of austenitic grain size in range 850 °C – 1250 °C, and deformation temperature influence on structure and recrystallization processes are considered in relationship with AlN precipitate presence. Intensive grain growth starts over temperature1100 °C. Deformation 25 % at temperature 1150°C leads to fully recrystallized structure. Recrystallization processes are executed only partially after deformation at temperature 850 °C.

Klíčová slova
Mikroskopie, mikrostruktura, tváření, rekrystalizace, precipitace

Key words
Microscopy, microstructure, forming, re-crystallization, precipitation

Recenze: dr. ing. Zbyšek Nový, dr hab. inż. Jan Sińczak

Výroba den tažením za tepla

Ing. Ladislav Jílek, CSc., Ostrava, Ing. Jiří Talafous, Brno

Abstrakt
Je popsána výroba den tažením za tepla. Jsou uvedeny požadavky na lisy pro tažení za tepla a další vybavení lisovny. Výroba výchozí kruhové desky je popsána včetně výpočtu rozměrů. Jsou uvedena schémata řešení tvářecího nářadí včetně řešení přidržovače. Pozornost je věnována i tepelnému zpracování a kalibraci den.

Abstracts
The production of bottom using a hot drawing method is described. Specifications of drawing presses are presented include other equipment of drawing shop. Production of initial round plate and calculation their diameter is brought to. The schematic design of forming tool is presented include various methods of holder construction. The attention is paid to the heat treatment a calibration of bottoms.

Key words
bottom, flat bottom, elliptical bottom, semi-spherical bottom, drawing, forming tools, mechanical holder, heat treatment, calibration

Klíčová slova
dno, ploché dno, klenuté dno, polokulové dno, tažení, tvářecí nástroje, mechanický přidržovač, tepelné zpracování, kalibrace

Recenze: ing. Svatopluk Burda, ing. Pavel Feilhauer

Analýza materiálových vlastností při kování slitin hořčíku za tepla

Analyses of material properties of Magnesium alloys on warm forging processes

D. Kobold (1), T. Pepelnjak (2), G. Gantar (1), K. Kuzman (2 )

1) TECOS Slovenian Tool and Die Development Center; Kidričeva 25, 3000 Celje, SLOVENIA
2) University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering University of Ljubljana – Forming Laboratory, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, SLOVENIA

Abstrakt
Byly stanoveny křivky zpevnění pro hořčíkovou slitinu AZ80 při různých teplotách a rychlosti deformace. Rovněž se zkoumala anizotropie protlačovaného materiálu tak, že se odebíraly vzorky ve třech směrech. Byla zjištěna silná anizotropie.

Abstracts
Flow curves of AZ80 magnesium alloy were measured for various temperatures and strain rates. The anisotropic properties of extruded material were tested in three various directions. The strong anisotropy was proved.

Klíčová slova
tváření hořčíkových slitin, mechanické vlastnosti, křivky zpevnění, anizotropie, tvařitelnost

Key words
forming of magnesium alloys, mechanical properties, flow curve, anisotropy, plasticity

Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc., Ing. Ladislav Jílek, CSc.

 
česky | english

KOVÁRENSTVÍ

ISSN 1213-9289

 

vydává
© SVAZ KOVÁREN ČR z. s.
Technologická 373/4
708 00 Ostrava