soubor cesky/clanky/c35.html Archív časopisu Kovárenství

Archív

Číslo 35 / srpen 2009

3 Svět plný rozdílů
4 Rozhovor s ing. Jaroslavem Zajícem, CSc., generálním ředitelem, a ing. Pavlem Feilhauerem, technickým ředitelem společnosti MSV Metal Studénka, a.s.
7 Ondrej Híreš, Rudolf Pernis, Jozef Kasala: Ako riešiť životnosť kovacích zápustiek
10 Rozšiřování kapacit volných kováren
11 Vladimír Lüftner: Výroba vrtulových listů v kovárně Czech Precision Forge, a.s.
13 Ing. Josef Bořuta, CSc., ing. Tomáš Kubina, Ph.D., Aleš Bořuta: Deformační napětí mosazi Ms70 při zkoušce krutem za tepla
17 Miroslav Greger, Vlastimil Karas, Michal Vlček, Ladislav Jílek: Zkušenosti s kováním hořčíkových slitin
24 Úspory energie v kovárnách
25 Ing. Ladislav Jílek, CSc.: Vývoj výroby železničních kol
30 Problémy z oblasti kování řešené v zahraničí
31 Daniel Híreš, Ivan Pernis: Netradičná technológia výroby tvárniacich nástrojov
33 Ing. Ladislav Jílek, CSc., doc. ing. Jan Čermák, CSc.: Základní zákony tváření při kování
44 Ing. Jiří Talafous: Méně obvyklé technologie kování II
50 Ing. Ladislav Jílek, CSc.: Postup prací na projektu MagForge
52 Oceli na výkovky pro výkonné motory
53 Některé postupy předkování používané v zahraničí
54 3D měření rozměrů velkých výkovků během kování pomocí laseru
58 7. kovárenská konference
59 38. valná hromada Svazu kováren
59 Setkání personalistů kováren SKČR
60 Jubilea
62 100. výročí založení firmy J. JINDRA s. r.o. Česká Třebová
65 Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek
67 SVAZ KOVÁREN ČR, o.s. - ADRESÁŘ

Detail recenzovaného příspěvku

(zobrazí se po kliknutí na barevně zvýrazněný název v obsahu)

Ako riešiť životnosť kovacích zápustiek

How to Solve Durability of Forging Dies

Ondrej Híreš - Rudolf Pernis - Jozef Kasala

Abstrakt
V príspevku autori opisujú viaceré technické riešenia zvyšovania životnosti kovacích zápustiek, ktoré sú realizované vo výrobnej praxi. Poukazujú na rozdielnosti v prístupoch pri aplikácii tej ktorej metódy ovplyvňovania životnosti kovacích nástrojov. V príspevku sú uvedené konkrétne výsledky zo sledovania životnosti vytypovaných kováčskych zápustiek pracujúcich za tepla. Autori uvádzajú výsledky z piatich technologických riešení zvyšovania životnosti kováčskych zápustiek, pričom každé z riešení má svoje špecifiká. Pred zápustkovým kovaním je dôležité komplexné posúdenie faktorov, ktoré do technologického procesu vstupujú, teda stroj, výkovok, nástroj. Z opísaných technologických riešení je možné potom navrhnúť práve také, ktorým je možné pozitívne ovplyvniť životnosť drahého kovacieho nástroja, ktorým kovacia zápustka je. Životnosť zápustky zásadne ovplyvňuje správny výber materiálu. Z tohto pohľadu autori príspevku navrhujú dve riešenia. Jedno je zamerané na výber materiálu vhodného pre chemicko-tepelnú úpravu povrchu zápustkovej dutiny a pre tento účel bol vyvinutý materiál vhodný pre nástroje pracujúce za tepla. Druhé riešenie je spojené s rafinačným procesom, ktorým sa dá vyrobiť oceľ o zvýšenej čistote. Autori riešenia použili elektrotroskové pretavovanie oceľovej elektródy, z ktorej sa po jej pretavení pod troskou vykoval zápustkový blok. Chemicko- tepelné vytvrdzovanie povrchu kovacej zápustky sa realizovalo nitridáciou. V tomto príspevku je tiež venovaný priestor pre technológiu elektrochemického hĺbenia dutín kovacích zápustiek. Táto netradičná technológia je vhodná pre výrobu členitých tvarov a presných rozmerov budúceho výkovku. Posledné technologické riešenie životnosti kovacieho nástroja spočíva v oprave kovacej dutiny už použitej zápustky naváraním opotrebovaných partií nástroja.

Abstracts
The paper describes multiple technical solutions applied in production practice. It mentioned on the differences in approach to various methods of die life increasing. There is shown the concrete result from the monitoring of life of selected dies in the paper. The dies are working heated. The paper summarized conclusion of five technological solutions to improve forge die life. Each of solutions is specifical. There is important to complex consider of all factor entering in the process as a macine, forging and tool. Then is possible to select one of described solutions mainly affecting the die life as an expensive tool. The die life is generally affecting by right choice of the material. In this point of view the author suggest two solutions. One is targeted to selection of suitable material for chemical heat treatment of die. For this purpose was developed material applicable for heat working tool. The second solution counts with refining process by which is possible to product cleanest steel. Chemical heat treating of die was realized by nitriding. In the paper is presented the electro chemical treating of the forging die´s hollows. This technology is suitable to produce a forge with appreciate and complicate shape. Last technological solution of forging tool improving is to repair of forging hollow by facing of weared machines parts.

Klíčová slova
kovacie zápustky, životnosť, nitridácia, rafinácia, elektrochemické hĺbenie, naváranie, dutina zápustky

Key words
forming die, durability, nitriding, refining, electrochemical excavation, surfacing, hollow die

Recenze: ing. Jozef Bilík, ing. Libor Marcínek

Výroba vrtulových listů v kovárně Czech Precision Forge, a.s.

Production of propellers in the Czech Precision Forge

Vladimír Lüftner,
Czech Precision Forge, a.s., Tylova 57, 316 00 Plzeň

Abstrakt
Příspěvek popisuje způsob výroby výkovků vrtulových listů
z hliníkové slitiny ONZ 424201 ( AlCu4Mg ). Uvádí postup tváření, tepelného zpracování i zkoušení hotových výkovků.

Abstracts
The paper describes production of propeller from aluminum
– alloy in forge CPF Plzeň. It describes forging, heat treatment
and testing of forgings.

Klíčová slova
vrtulový list, výkovek, hliníková slitina, tepelné zpracování,
zkoušení

Key words
propeller, aluminum alloy, heat treatment, testing

Recenze: doc. ing. Miroslav Greger, CSc., dr. ing. Petr Starka

Deformační napětí mosazi Ms70 při zkoušce krutem za tepla

HOT TORSION FLOW STRESS OF MS70 BRASS

Ing. Josef Bořuta1, CSc. – Ing. Tomáš Kubina2, Ph.D. - Aleš Bořuta1

1 MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o., Pohraniční 693/31, 706 02 Ostrava-Vítkovice, tel.: +420 595 957 655, e-mail: josef.boruta@mmvyzkum.cz

2 VŠB-TU Ostrava, FMMI, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba, tel.: +420 597 324 455, e-mail: tomas.kubina@vsb.cz

Abstrakt
Příspěvek shrnuje výzkum plastických vlastností za podmínek tváření za tepla pomocí torzního plastometru. Nábojnicovou mosaz zde zastupuje hlubokotažná mosaz typu Ms70. Mosazné tyče byly připraveny průtlačným lisováním za tepla s následným tažením za studena. Jako problematickou operací se jeví u mosazi Ms70 právě proces průtlačného lisování za tepla. Proto byly provedeny zkoušky tvařitelnosti na této mosazi pomocí torzního plastometru. Vstupní vzorky byly připraveny z tyčí mosazi Ms70. Zkoušky byly provedeny za teplot 650, 700, 750, 800 a 850 °C. Tento vstupní test nábojnicové mosazi byl využit k návrhu experimentu v provozních podmínkách průtlačného lisování.

Abstracts
Paper concerns investigation of plastic properties for hot conditions through torsion tests. Deep-drawing brass Ms70 represents the cartridge brass. Brass bars have been made by hot extrusion pressing with next cold drawing. The hot extrusion pressing process was turned out as problematical operation in technology of Ms70 brass bars. Therefore assessment of hot formability properties was tested on universal plastometer. Analysis of strain rate equations by plastometric test were made. The specimens were machined from Ms70 brass rods. The first tests were realized by forming temperature 650, 700, 750, 800 and 850 °C. Entry torsion tests of cartridge brass were made possible to design an experimental plan of real process of extrusion pressing.

Key words
flow stress, brass, cartridge brass, hot formability properties, strain rate, torsion test

Klíčová slova
deformační napětí, mosaz, nábojnicová mosaz, tvařitelnost za tepla, deformační rychlost, krutová zkouška

Recenze: doc. ing. Jan Čermák, CSc., prof. ing. Jiří Kliber,
CSc.

Zkušenosti s kováním hořčíkových slitin

EXPERIENCE WITH FORGING MAGNESIUM ALLOYS

Miroslav Greger1, Vlastimil Karas2, Michal Vlček2, Ladislav Jílek3

1 VŠB – Technická univerzita Ostrava, katedra tváření materiálu, Ostrava-Poruba, miroslav.greger@vsb.cz

2 KOVOLIT, a.s, Kovárna, Modřice, vlastimil.karas@kovolit.cz; michal.vlček@kovolit.cz

3 Svaz kováren ČR, Ostrava-Pustkovec, jilek@svazkovaren.cz

Abstrakt
Hořčíkové slitiny jsou využívány ve strojírenských aplikacích, především pro jejich velký koeficient poměrné pevnosti a snadnou obrobitelnost. Hustota hořčíku ρ = 1740 kg.m-3. U hořčíkových slitin se pohybuje kolem hodnoty 1750 až 1850 kg.m-3. Při porovnání se slitinami hliníku (ρ = 2500 až 3000 kg.m-3), popř. s ocelí (ρ = 7800 kg.m-3) mají konstrukční díly z hořčíkových slitin o třetinu až dvě třetiny nižší hmotnost. Slitiny hořčíku se používají na součásti, které musí velmi často a rychle měnit svoji polohu v prostoru, tj. v dopravě a přenosném zařízení. Pro větší rozšíření výkovků z hořčíkových slitin je potřebné analyzovat proces kování a určit vhodné postupy kování pro různé slitiny a zajistit spolehlivý a ekonomický postup výroby. V příspěvku jsou uvedeny typy hořčíkových slitin, jejich vlastnosti, způsoby zpracování a metody zlepšování mechanických vlastností. Pozornost je věnována struktuře slitin a jsou uvedeny výsledky z provozního kování vybraných slitin hořčíku.

Abstracts Magnesium alloys are utilized in engineering design mainly because of their high strength-weight ratios and excellent machinability. The specific gravity of magnesium is 1.74, making it the lightest structural metal. Magnesium alloys weigh about 1.75 to 1.85 grams per cubic centimeter as against approximately 2.5 to 3.0 grams per cubic centimeter for aluminum alloys and 7.8 grams per cubic centimeter for steel. Alloys of magnesium are found to be especially useful in transportation and portable equipment as well as for parts, which are subject to frequent and rapid changes in position. Magnesium alloys can be often used in such cases. It is necessary to analyze the process of forging and set suitable techniques for different alloys and to arrange reliable and economical procedure of production. Types of magnesium alloys, their property, methods of processing and methods of mechanical property upgrading are talks over in this article. Attention is also paid to the structure of alloys and the results of forging tests magnesium alloys.

Klíčová slova
hořčíkové slitiny, kování, struktura, mechanické vlastnosti

Key words
magnesium alloys, forging, structure, mechanical properties

Recenze: ing. Josef Bořuta, CSc., ing. Ladislav Jílek, CSc.

Vývoj výroby železničních kol

RAILWAY WHEEL PRODUCTION DEVELOPMENT

Ing. Ladislav Jílek, CSc., ladislav.jilek@skcr.org

Abstrakt
Je popsán vývoj konstrukce železničních kol a technologie
jejich výroby. Je uveden i způsob namáhání kola a požadavky na něho kladené.

Abstracts
The development of the railway wheel design and various methods production of them are described. The working stress
and demand imposed upon wheels are discussed.

Klíčová slova
železniční kolo, konstrukce, způsob namáhání, technologie výroby kol, válcování kol

Key words
railway wheel, design, wheel stress, method of production, rolling of wheels

Recenze: prof. ing. Jiří Hrubý, CSc., ing. Libor Pětvaldský

 
česky | english

KOVÁRENSTVÍ

ISSN 1213-9289

 

vydává
© SVAZ KOVÁREN ČR z. s.
Technologická 373/4
708 00 Ostrava