soubor anglicky/clanky/c80.html no. 80 - Archive of Journal Kovárenství

Archív

No. 80 / March 2024

3. Úvodník: Karel Krhut
4. Rozhovor s Ing. Miroslavem Záhorcem
9. Ing. Jindřich Calta, Petr Matoušek: Optimální prohřátí indukčně ohřívaných přířezů před tvářením
14. Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc., Ing. Lukasz Kuczek, Ph.D.: Vývoj progresivních technologií zápustkového kování slitin hořčíku
20. Ing. Rostislav Kawulok, Ph.D.: Vliv podmínek předchozí deformace na transformační kinetiku austenitu během ochlazování
27. Andrew Halonen / Překlad: Doc., Ing. Jan Čermák, CSc.: Potenciál hořčíkových výkovků v automobilovém průmyslu
30. Nikolay Biba / Překlad a úpravy: Ing. Ladislav Jílek, CSc.: Návrh tvaru předkovku při zápustkovém kování pomocí metody isotermického povrchu
35. Ing. Ladislav Jílek, CSc.: Poznámka k článku „Hans-Willi Raedt: Návrh tvaru předkovku při zápustkovém kování pomocí metody isotermického povrchu“
36. Doc., Ing. Jan Čermák, CSc.: Optimalizace tvaru předkovku
37. Ing. Ladislav Jílek, CSc.: Automatizace v kovárnách dnes
38. Ing. Ladislav Jílek, CSc.: Podíl lehkých kovů zpracovávaných v kovárnách roste
40. Ing. Ladislav Jílek, CSc.: Zdokonalené zařízení pro izotermické kování
41. Ing. Ladislav Jílek, CSc.: Zdokonalení postupu výroby zápustek
42. Marius Schmid a Dr. Marcel Eberle: Výhody bezgrafitových maziv pro zápustky
45. Aleš Bartoník: Pohled do budoucnosti české energetiky
47. Linda Antoňová, Viktor Třebický: Udržitelnost a hlídání uhlíkové stopy je klíčem k úspěchu moderních firem
49. Angela Gibian / Překlad: Ing. Ladislav Jílek, CSc.: Reakce amerických kováren na růst ceny energie
50. Ing. Ladislav Jílek, CSc.: Novinky z oblasti dalšího rozvoje naší energetiky
51. Rostislav Kawulok: Nová technologie svařování modulárních reaktorů
52. Rostislav Kawulok: Veletrhy a konference spjaté nejen s kovárenstvím
53. Pavel Szturc: Podzimní setkání členů Svazu kováren ČR
53. Pavel Szturc: „Green Deal“ – realita nebo utopie?
54. Ing. Jaroslav Karhánek, Stanislav Mrázek: Co předcházelo založení Svazu kováren ČSFR
56. Ing. Jan Buchta: Nový přidružený člen SKČR – BKB Metal, a.s.
57. Marcel Ujfaluši: Dvojkolí z Bohumína pro DualShunter 2000 od CZ Loko
58. Mgr. Zdeněk Navrátil: Sběr výrobních dat šetří kovárnám čas i peníze
61. Petr Matoušek: Když já tu nejsem šťastný, šéfe… Aneb pohled na mileniály očima výrobáka
63. Mgr. Petr Fojtík: OSTROJ pokračuje v investicích do energetických úspor. Loni ušetřil téměř 3 miliony Kč
64. Tisková zpráva / Třinecké železárny: Energetické úspory i snížení emisí, investice přesáhnou miliardu
65. Jan Čech, Pavel Růžička, Roman Tomandl: Výroba výkovků pro sektor defence v ŽĎAS, a.s. z vysokopevnostních elektrostruskově přetavených ocelí
68. Ing. Ladislav Jílek, CSc.: Výroba dna kompenzátoru objemu jaderné elektrárny VVER1000
70. Vladimír Lüftner: Výkovky lopatek ventilátorů ze slitin hliníku
72. Ing. Jaroslav Karhánek: Technická knihovnička kovárenského odborníka
73. Ing. Jaroslav Karhánek: Robot v zápustkových kovárnách (poznámka k článku z čísla 79)
74. Ing. Jaroslav Karhánek: Polotovary k výrobě zápustek – průběh vláken (poznámka k článku v Kovárenství 79: „I při výrobě zápustek je třeba dbát na průběh vláken“)
74. Ing. Jaroslav Karhánek: Propagace českého strojírenství na známkách – 2. část
75. doc. Jan Hlaváč, doc. Václav Kubec, Ing. Štěpán Jeníček: Aktivity blízkéKovárenství na Fakultě strojní Západočeské univerzity v Plzni
78. Jubilea
80. Adresář SKČR

Detail recenzovaného příspěvku

(zobrazí se po kliknutí na barevně zvýrazněný název v obsahu)

Optimální prohřátí indukčně ohřívaných přířezů před tvářením

Optimal temperature uniformity of induction heated billets before forging

Ing. Jindřich Calta1, Petr Matoušek.2

1ROBOTERM s.r.o., Chotěboř

2HF-Czechforge s.r.o., Cheb

Abstrakt
Článek představuje novou metodu a matematický vzorec pro posouzení teplotní rovnoměrnosti indukčně ohřívaných ocelových přířezů. V praktické části je tato metoda aplikována na dvě reálné situace. V prvním případě byly přířezy ohřívány příliš dlouho, což vedlo ke značným tepelným ztrátám. V druhém případě byla naopak doba ohřevu příliš krátká, což vedlo k nedostatečně ohřátému jádru polotovaru. V obou případech je popsáno technické řešení, které vedlo k výrazným úsporám energie nebo k zlepšení teplotní rovnoměrnosti.

Abstract
This paper presents a new method and mathematical formula for the evaluation of temperature uniformity of induction-heated steel billets. In the practical part this method is applied to two real situations. In the first case the billets were heated for too long resulting in significant heat losses. In the second case on the contrary the heating time was too short resulting in an underheated core of the billet. In both cases a technical solution is described which resulted in significant energy savings or improved temperature uniformity.

Klíčová slova: indukční ohřev, doba ohřevu, teplotní rovnoměrnost, úspora energie

Keywords: induction heating, heating time, temperature uniformity, energy saving

Recenze: prof. Ing. Josef Tlustý, CSc., Ing. Martin Kraváček

Vývoj progresivních technologií zápustkového kování slitin hořčíku

Development of progressive die forging technologies of magnesium alloys

Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc.1, Ing. Lukasz Kuczek, Ph.D.2

1VŠB-TU Ostrava

2AGH University of Science and Technology Krakow

Abstrakt
Výhodou hořčíkových slitin je nízká měrná hmotnost. Z běžných technických slitin je nejnižší. V porovnání s hliníkovými slitinami jsou pevnostní vlastnosti hořčíkových slitin přibližně stejné. Omezená je jejich tvařitelnost za studena v důsledku hexagonální krystalové mřížky. Hlavními legujícími prvky hořčíkových slitin pro tváření jsou hliník a zinek, příp. mangan, přidávají se však i další prvky, jako Si, Zr a prvky vzácných zemin. Při větším obsahu Al, popř. Zn a Th lze pro zvýšení pevnosti využít vytvrzování. Běžně se zpracovávají technologiemi odlévání a hledají se nové možnosti jejich zpracování technologiemi volného a zápustkového kování. Oproti hliníkovým výrobkům se dají snadno opracovat a mají také mnoho ekologických výhod, souvisejících zejména s jejich snadnou recyklací.

Abstract
The advantage of magnesium alloys is their low specific gravity. It is the lowest of the common engineering alloys. Compared to aluminum alloys, the strength properties of magnesium alloys are approximately the same. Their cold formability is limited due to the hexagonal crystal lattice. The main alloying elements of magnesium alloys for forming are aluminum and zinc, or manganese, but other elements such as Si, Zr and rare earth elements are also added. With a higher Al content, or Zn and Th can be used for hardening to increase strength. They are usually processed by casting technologies, and new possibilities for their processing by free and die forging technologies are being sought. Compared to aluminum products, they are easy to work with and also have many ecological advantages, especially related to their easy recycling.

Klíčová slova: slitiny hořčíku, kování, struktura a vlastnosti

Keywords: magnesium alloys, forgings, structure and properties

Recenze: prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc., prof. Ing. Zdeněk Jonšta, CSc.

Vliv podmínek předchozí deformace na transformační kinetiku austenitu během ochlazování

Influence of the conditions of previous deformation on the transformation kinetics of austenite during cooling

Ing. Rostislav Kawulok, Ph.D.

Třinecké železárny a.s.

Abstrakt
Tento příspěvek je zaměřen na studium kinetiky transformace austenitu během plynulého ochlazování s uvažováním vlivu různých podmínek deformace. Zejména se věnuje vlivu parametrů přechozí deformace včetně její velikosti a jejich ovlivnění kinetiky transformace jednotlivých produktů přeměn austenitu (ferit, perlit, bainit, martenzit) včetně příkladů konstrukce transformačních diagramů vybraných značek ocelí.

Abstract
This contribution is focused on the study of the kinetics of austenite transformation during continuous cooling, considering the influence of different deformation conditions. In particular, it is devoted to the effect of parameters of previous deformation, including its size and their influence on the kinetics of transformation of individual austenite transformation products (ferrite, pearlite, bainite, martensite), including examples of the construction of transformation diagrams of selected brands of steel.

Klíčová slova: transformace austenitu, deformace, deformační rychlost, velikost austenitického zrna, rekrystalizace

Keywords: transformation of austenite, deformation, strain rate, austenitic grain size, recrystalization

Recenze: Ing. Ladislav Jílek, CSc.; Ing. Stanislav Rusz, Ph.D.

 
česky | english

KOVÁRENSTVÍ

ISSN 1213-9289

 

vydává
© SVAZ KOVÁREN ČR z. s.
Technologická 373/4
708 00 Ostrava