soubor cesky/clanky/c73.html číslo 73 - Archív časopisu Kovárenství

Archív

Číslo 73 / březen 2021

3 Radim Štengl: Úmrtí Ing. Pavla Horečky
4 Rozhovor s místopředsedou představenstva a generálním ředitelem ŽĎAS, a.s. Pavlem Cesnekem
8 Vladimír Lüftner: Indukční ohřev výchozího polotovaru ze slitiny hliníku pro zápustkové kování
12 Ladislav Jílek: Nerovnoměrný ohřev a jeho projevy při kování
16 Miroslav Greger, Vlastimil Karas, Stanislav Rusz, František Vrána: Výkovky z hořčíkových slitin
26 Jozef Bílik, Mária Hudáková: Výskum vybratých procesov spevňovania povrchových vrstiev a možnosti ich aplikácie na zvyšovanie životnosti zápustiek
32 Ing. Kamil Sikora, Ph.D.: Automatický korektor tvářecích operací při kování na rychlokovacích strojích
33 Ladislav Jílek: Přímý hydraulický pohon snižuje spotřebu energie u válcovny kroužků
35 Ladislav Jílek: Použití hybridní oceli v kovárnách
36 Václav Kubec: Společnost Huissel GmbH provozuje lis 8 MN nejnovější technologie Schuler
37 Ing. Rostislav Kawulok, Ph.D.: Vybrané poznatky z historie a současnosti v problematice navařování zápustek
40 Ladislav Jílek: Covidová krize postupuje
41 Ladislav Jílek: Cirkulární ekonomika v kovárnách
42 Ladislav Jílek: Problematika zpracování slitin hliníku
43 Ing. Rostislav Kawulok, Ph.D.: Maziva zápustkové kování
46 Ing. Rostislav Kawulok, Ph.D.: Globální výroba oceli se znovu pozastavuje
48 Ing. Rostislav Kawulok, Ph.D.: Oprava vysoké pece i nové technologie. Firmy v kraji investují miliardy
49 Ing. Rostislav Kawulok, Ph.D.: Pulzní plazmová nitridace zlepšuje životnost zápustek
50 Ladislav Jílek: Ukázky práce ruských uměleckých kovářů
54 Energetika
55 Veletrhy
56 Radim Štengl: Svaz kováren ČR bude mít nového ředitele
57 Ladislav Jílek: Seminář skupiny volného kování v Bohumíně
60 Karel Krhut: Informace z Euroforge
60 Nová éra Strojmetalu
61 Luboš Laštůvka: Historie české metalurgie v Petrohradu
62 Robotizace odstraňuje ruční manipulaci s 30 kilogramů těžkými spojkami
63 VŠB-TU Ostrava oslavila další výročí – 75 let v Ostravě
64 doc. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D, Ing. Ivana Kroupová, Ph.D., Ing. Rostislav Kawulok, Ph.D.: Virtuální svět a novinky z Fakulty materiálově-technologické na VŠB-TU Ostrava
66 Adresář SKČR

Detail recenzovaného příspěvku

(zobrazí se po kliknutí na barevně zvýrazněný název v obsahu)

Indukční ohřev výchozího polotovaru ze slitiny hliníku pro zápustkové kování

Induction heating of semifinished product from aluminium alloy for closed die forging

Vladimír Lüftner

Abstrakt
Příspěvek se zabývá ověřením vhodnosti indukčního ohřevu výchozího polotovaru pro zápustkové kování ze slitiny hliníku EN AW-6082. Indukční ohřev byl ověřován na dvou typech zápustkových výkovků. Ohřívány byly vstupní polotovary o průměrech 85 mm a 105 mm. Po vykování a tepelném zpracování byly ověřeny předepsané kvalitativní požadavky.

Abstract
The paper deals with the verification of the suitability of in-duction heating of the starting semi-finished product for drop forging from aluminium alloy EN AW-6082. Induction heating was verified on two types of die forgings. Input semi-finished products with diameters of 85 mm and 105 mm were heated. After forging and heat treatment, the prescribed quality requirements were verified.

Klíčová slova: slitina hliníku, zápustkové kování, indukční ohřev, tepelné zpracování, precipitační vytvrzení, mechanické vlastnosti, mikrostruktura

Keywords: aluminium alloy, closed die forging, induction heating, heat treatment, precipitation hardening, mechanical properties, microstructure

Recenze: Doc. Ing. Petr Kawulok, Ph.D., Ing. Jindřich Calta

Nerovnoměrný ohřev a jeho projevy při kování

Ladislav Jílek, Ostrava

Abstrakt
Jsou uvedeny příčiny nerovnoměrného ohřevu při volném a zápustkovém kování. Je probrán vliv nerovnoměrného teplotního pole na výskyt vad na hotovém výkovku. Nerovnoměrné teplotní pole výchozího polotovaru lze využít při některých operacích.

Abstract
Reasons of uneven distribution of temperature in a forged material are discussed for the open and die forging. The influence of an uneven temperature distribution on the forging defects occurrence is also discussed. The uneven temperature distribution of a forged piece can be used for some forging operations.

Klíčová slova: volné kování, zápustkové kování, pěchování, prodlužování, děrování, kování v zápustce, teplotní pole, vady, ohýbání

Keywords: open forging, die forging, upsetting, drawing out, piercing, closed die forging, temperature distribution, defects, bending

Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc., Ing. Vladimír Lüftner

Výkovky z hořčíkových slitin

Forged pieces from magnesium alloys

Miroslav Greger1, Vlastimil Karas2, Stanislav Rusz1, František Vrána1

1Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba, e-mail: miroslav.greger@vsb.cz

2)KOVOLIT, a. s. Kovárna, Nádražní 344, 664 42 Modřice, e-mail:vlastimil.karas@vovolit.cz

Abstrakt
Předností hořčíkových slitin je jejich nízká měrná hmotnost. Z běžných technických slitin je nejnižší. Měrná pevnost (Rm/ρ) je v porovnání s hliníkem dvojnásobná. Při tváření, v důsledku hexagonální krystalové mřížky, se výše legované slitiny vyznačují nízkou tvařitelností za studena. Hlavními legujícími prvky hořčíkových slitin pro tváření jsou hliník, zinek a mangan, popř. Si, Zr, Th a prvky vzácných zemin. Při větším obsahu Al, popř. Zn a Th lze pro zvýšení pevnosti využít vytvrzování. Experimentálně byl stanoven vliv výchozí struktury a postupu kování na finální strukturu a mechanické vlastnosti výkovků.

Abstract
One of main advantage of magnesium alloys is its low density. Is the lowest of all classical alloys. Specific strength (Rm/ρ) is two times higher in comparison with aluminum. During cold forming have these alloys, particularly with alloying elements, bad formability due to their HCP grid. Main alloying elements of Magnesium alloys for forming are Al, Zn, Mn, Si, Th. When is volume of Al, or Zn higher then there has been a possibility for its hardening.

Klíčová slova: kování, slitiny hořčíku, struktura a vlastnosti

Keywords: forging, magnesium alloys, structure and properties

Recenze: Doc. Ing. Zdeněk Jonšta, CSc., Ing. Ladislav Jílek, CSc.

Výskum vybratých procesov spevňovania povrchových vrstiev a možnosti ich aplikácie na zvyšovanie životnosti zápustiek

The research of chosen surface hardening methods and application possibilities for forging dies life time increasing

Jozef Bílik, Mária Hudáková

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, jozef.bilik@stuba.sk, maria_hudakova@stuba.sk

Abstrakt
Článok je zameraný na výskum možností aplikácie vybraných procesov úpravy povrchových vrstiev za účelom dosiahnutia zvýšenej odolnosti povrchovej vrstvy voči tepelnému a mechanickému účinku ktorému sú vystavené tvárniace nástroje (zápustky) pri tvárnení za tepla a za poloohrevu. Článok obsahuje poznatky získané v rámci experimentov a skúšok realizovaných na zápustkovej oceli 19552 pri aplikácii metódy mechanického spevňovania povrchových vrstiev a pri aplikácii metódy boridovania.

Abstract
The paper is focused on the research of chosen surface hardening methods application possibilities for increasing the forging tools (dies) surface layer resistance to thermal and mechanical stress during hot and warm forging. The paper contains results obtained from experiments and tests of mechanicaly strengthened and borided forging die steel 19552.

Kľúčové slová: povrchová vrstva, spevňovanie povrchových vrstiev, dynamické guľôčkovanie, boridovanie, životnosť zápustky

Keywords: surface layer, surface layers strenghtening, shoot peening, boriding, forging die life time

Recenze: doc. Ing. Alexander Schrek, PhD., doc. Ing. Ján Moravec, PhD.

 
česky | english

KOVÁRENSTVÍ

ISSN 1213-9289

 

vydává
© SVAZ KOVÁREN ČR z. s.
Technologická 373/4
708 00 Ostrava