soubor cesky/clanky/c72.html číslo 70 - Archív časopisu Kovárenství

Archív

Číslo 72 / říjen 2020

3Eduard Škivra: Vážené dámy, vážení pánové, milí čtenáři…
4Rozhovor s ing. Tomášem Hyklem, ředitelem divize kovárna a kalírna, OSTROJ a.s.
8Ing. Jindřich Calta: Optimální indukční ohřívací proces pro tváření
14Miroslav Greger: Volné kování podélných výkovků na radiálních kovacích strojích a hydraulických lisech
20Vladimír Kuracina: Zvyšovanie životnosti zápustiek
26Ing. Jan Růžička, Ph.D.: Austenitické oceli s přídavkem bóru pro výrobu komponent ke skladování použitého jaderného paliva
28Ing. Vladimír Krkavec: Kovací lis pro zápustkové kování DCL 1600
31Ladislav Jílek: Co způsobil COVID-19
33Ladislav Jílek: Optimální rychlost ochlazování mikrolegovaných ocelí
34Ladislav Jílek: Ocel přizpůsobená potřebám zákazníků
35Ladislav Jílek: Dnešní postupy výroby železničních náprav
37Ladislav Jílek: Další vývoj v oblasti radiálního kování
38Ladislav Jílek: Měření koeficientu přestupu tepla při tepelném zpracování
39Stanislav Mrázek: Kovárna supertěžkých dílů pro energetiku
42doc. Ing. David Tuček, Ph.D., Ing. Lucie Macurová, Ph.D.: Ergonomie v praxi - měření lokální svalové zátěže pomocí DataLoggeru
44Cirkulární ekonomika – pouhá aktivita ekologických hnutí a neziskových organizací nebo konkurenční výhoda?
45Ladislav Jílek: Na možnostech využití vodíku se dále pracuje
45Ladislav Jílek: Elektrárny využívající mořské vlnění získávají důvěru
45Ladislav Jílek: Při získávání energie z odpadu se uplatní turbína z Plzně
46Třinecké železárny využívají část energie z obnovitelných zdrojů
46Dodávky oceli do větrných elektráren šetří miliony tun CO2 ročně
47Pavel Horečka: 51. Valná hromada Svazu kováren ČR
48Pavel Horečka: Cena Prof. Borise Sommra za rok 2019
48Pavel Horečka: Termín 13. Kovárenské konference SKČR
49Investice do nových technologií letos přesáhnou 90 milionů
49Stavba nové loupací linky začala
49Lukáš Fuchsik: MRWheels a.s. v areálu Vítkovice Heavy Machinery
50Nový vlastník MSV Metal Studénka zahajuje rozsáhlé investice
51Kovoprojekta
52Jiří Dostál: Nový přidružený člen SKČR Společnost E-therm
53Vlastimil Rous: Nový přidružený člen SKČR Wepuko Pahnke
54Ing. Jan Počta, CSc.: Recenze knihy Příběh jedné fakulty 1849 – 2019 autora Petra Kašinga aj.
57Jubilea
58Adresář SKČR

Detail recenzovaného příspěvku

(zobrazí se po kliknutí na barevně zvýrazněný název v obsahu)

Optimální indukční ohřívací proces pro tváření

Optimal induction heating process prior to forming

Ing. Jindřich Calta, ROBOTERM s r.o., Chotěboř,

Abstrakt
Správná volba indukčního ohřívače a správné nastavení ohřívacího procesu jsou nezbytné podmínky pro dosažení nejlepší rovnoměrnosti ohřevu a maximální účinnosti. Článek popisuje příčiny nežádoucích jevů jako přehřívání materiálu, nadměrné zokujení a vzájemné lepení/svařování přířezů. Dále jsou uvedeny doporučené frekvence a doby ohřevu pro nejlepší kvalitu ohřevu uhlíkové oceli. Popsány jsou různé možnosti uspořádání průběžného ohřevu: jednostupňové ohřívače, vícestupňové ohřívače, induktory pro rychloohřev a induktory se zkrácenou cívkou.

Abstract
The right choice of induction heater and the correct setting of the heating process are necessary conditions for achieving the best heating uniformity and maximum efficiency. The paper describes the causes of undesirable phenomena such as material overheating, excessive scale formation and billet sticking/welding. Recommended frequencies and heating times for the best quality of carbon steel heating are presented. Various continuous induction heating arrangements are described: single-stage heaters, multistage heaters, accelerated-heating inductors and shortcoil inductors.

Klíčová slova: indukční ohřev, účinnost ohřevu, doba ohřevu, teplotní rovnoměrnost, vícestupňový ohřev

Keywords: Induction heating, heating efficiency, heating time, temperature uniformity, multistage heating

Recenze: Prof. Josef Tlustý, Ing. Rostislav Kawulok, Ph.D.

Volné kování podélných kovků na radiálních kovacích strojích a hydraulických lisech

Open die Forging Steels on Radial Forging Machines and hydraulic presses

Miroslav Greger1, Oskar Kwarteng2, Ondřej Žůrek2, Wojciech Maziarz3, Lukasz Rogal3

1VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta materiálově technologická

2VÍTKOVICE HAMMERING, s. r. o.

3Polish Academy of Sciences. Institute of Metallurgy and Materials Science Kraków

Abstrakt
V článku je provedena analýza vlivu vybraných parametrů kování na vývoj struktury a vlastnosti ušlechtilých ocelí, kovaných na radiálních kovacích strojích a hydraulických lisech. Pozornost je věnována podmínkám kování: teplotě, rychlosti deformace, stavu napjatost a rovněž vlivu tvaru, hmotnosti a rozměru vstupních polotovarů a v neposlední řadě stupni prokování a poměrné délce záběru.

Abstract
In the article, there is analyzed the influence of selected forging parameters on the development of the structure and properties of high quality steels forged on radial forging machines and hydraulic presses. Attention is paid to the conditions of forging: temperature, strain rate, stress state as well as the influence of shape, weight and size of input semi-finished products and, last but not least, the forging ratio and the relative length of bite.

Klíčové slova: volné kování ocelí, radiální kovací stroje, struktura a vlastnosti

Keywords: open die forging of steels, radial forging machines, structure and properties

Recenze: doc. Ing. Zdeněk Jonšta, CSc., Ing. Ladislav Jílek, CSc.

Zvyšovanie životnosti zápustiek

Forging die life time increasing

Vladimír Kuracina1, Roman Moravčík2, Marián Hazlinger2, Jozef Bílik2, Mária Kapustová2

1HKS Forges.r.o. Trnava

2Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave,

Abstrakt
V článku sú uvedené informácie o možnosti zvýšenia trvanlivosti a prevádzkovej životnosti kovacích zápustiek, ktoré významne vplývajú na zvýšenie produktivity výroby a zníženie výrobných nákladov na výrobu výkovkov. Testované boli tri rôzne tepelne a chemicko-tepelne spracované sady kovacích nástrojov, ktoré boli vyrobené z rovnakého typu materiálu. Prvou alternatívou bolo len tepelné spracovanie nástrojov (kalenie a popustenie). Ďalšie dve alternatívy nástrojov boli kalené, popustené a chemicko-tepelne spracované - nitridované v plynnom prostredí a ďalšie s využitím iónovej nitridácie. Trvanlivosť nástrojov bez potreby jemného prebrúsenia priamo na kovacom stroji bola najlepšia s využitím procesu iónovej nitridácie. Nitridáciou nástrojov v plynnom prostredí a bez nitridácie sa dosiahla približne rovnaká trvanlivosť do prebrúsenia na kovacom stroji. Nitridáciou v plynnom prostredí sa dosiahlo zvýšenie prevádzkovej životnosti do renovácie o 100 %, v porovnaní s kovacími zápustkami bez nitridácie. S využitím procesu iónovej nitridácie sa zvýšila prevádzková životnosť nástrojov približne o 450 %, v porovnaní s nástrojmi len tepelne spracovanými bez nitridácie.

Abstract
The paper mentions information about possibilities of lifetime and operational life time increasing of forging dies. The increasing of these is significantly influencing increasing of productivity and decreasing of forgings production costs. Three sets of variously processed forging tools were manufactured from the same material. First alternative was only heat treatment of tools (hardening and tempering) Next two alternatives were hardened, tempered, and chemical heat treated - nitridation in gas and another with ion nitridation. The life time of tools was highest with using of ion nitridation process. Gas nitridation of tools and no nitridation result in similar life time. Gas nitridation of tools results in production life time increasing of 100 % compared to forging dies without nitridation. Using ion nitridation process increasing operational life time of tools about 450 % compared to tools heat treated without nitridation.

Kľúčové slová: životnosť zápustky, iónová nitridácia, nitridácia v plynnom prostredí, mikroštruktúra,

Keywords: forging dielife time, ion nitridation, nitridation in gas, microstructure

Recenze: doc. Ing. Jan Čermák, CSc., Ing. Róbert Sobota, PhD.

Austenitické oceli s přídavkem bóru pro výrobu komponent ke skladování použitého jaderného paliva

Ing. Jan Růžička, Ph.D.1, Ing. Petra Čejková2, Prof. Dr. Ing. Antonín Kříž2, Ing. Martin Balcar, Ph.D.3,Doc. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.4, Ing. Tomáš Studecký5

1ŠKODA JS a.s., Orlík 266/15, Bolevec, 316 00 Plzeň

2ZČU v Plzni, KMM, Univerzitní 22, 30414 Plzeň - Bory

3ŽĎAS, a.s., Strojírenská 01 591 ,6/675 Žďár nad Sázavou

4VŠB – Technická univerzita Ostrava, FMMI, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava

5COMTES FHT a.s., Průmyslová 995, 334 41 Dobřany

 
česky | english

KOVÁRENSTVÍ

ISSN 1213-9289

 

vydává
© SVAZ KOVÁREN ČR z. s.
Technologická 373/4
708 00 Ostrava