soubor cesky/clanky/c71.html číslo 70 - Archív časopisu Kovárenství

Archív

Číslo 71 / březen 2020

3 Radim Štengl: Vážené dámy, pánové, přátelé...
4 Rozhovor s Rudolfem Pennem
8 Miroslav Greger: Technologický postup kování podélných výkovků ze slitin Inconel
15 Doc. Ing. Ján Moravec: Vplyv materiálu na mechanické vlastnosti aktívnych zložiek tvárniacich nástrojov
19 Ing. Rostislav Kawulok: Komplexní studium deformačního chování za tepla oceli 42CrMo4
25 Vladimír Lüftner, Plzeň: Vliv technologie výroby výchozího polotovaru na mechanické vlastnosti zápustkových výkovků ze slitiny hliníku EN AW-2618A
30 PUNCH Precision, s.r.o. – nový hráč v oblasti hliníkových výkovků
30 Vladimír Lüftner: Konference Aluminium a neželezné kovy 2019
31 Ing. Josef Hodek, Ph.D.: Inteligentní napájení pro elektrické pece
32 Ladislav Jílek: Pokroky při řešení odlehčených konstrukcí
34 Ladislav Jílek: Aditivní metody výroby součástí se dnes označují jako megatrend
38 Ladislav Jílek: Příčné klínové válcování s lineárním pohybem nástrojů
40 Behrens B-A., Diefenbach, J., Kuwert, P. Hybridní výkovky – další cesta ke snížení hmotnosti
41 Ladislav Jílek: Situace v amerických kovárnách
42 Ing. Martin Podešva: Monitoring nastavení kondice tvářecích částí kovacích lisů
44 Ladislav Jílek: Elektromobily pomalu ale jistě nastupují
45 Ing. Petr Tomášek: Výroba v leteckém průmyslu – příležitosti pro kovárny
46 Miroslav Weinfurter: Slovo odborníka na nástrojové materiály
47 Jan Lauro: 38. mezinárodní setkání kovářů Hefaiston 2019
49 Energetika
51 Mgr. Zdeněk Navrátil: Brněnské dostaveníčko „s roboty“
53 30 let od založení Svazu kováren ČR v číslech
54 Pavel Horečka: Účast Svazu kováren ČR na 61. mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně
55 Pavel Horečka: Seminář pro personalisty a pracovníky bezpečnosti a ochrany zdraví
56 Pavel Horečka: Odborný seminář SKČR v Ostravě
57 Pavel Horečka: Podzimní setkání Svazu kováren ČR v Hodoníně
58 ŽĎAS předal první etapu zařízení pro válcovnu železničních kol
60 Ing. Marcel Ujfaluši: Představení nového řádného člena Svazu kováren ČR - BONATRANS GROUP, a. s.
62 Jan Straka: Teplotechna průmyslové pece, s.r.o. je novým přidruženým členem SKČR
65 CDC Data s.r.o. a ALTEC a.s. se spojují
66 Ing. Jaroslav Kletečka: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou
68 Jubilea
70 Adresář SKČR

Detail recenzovaného příspěvku

(zobrazí se po kliknutí na barevně zvýrazněný název v obsahu)

Technologický postup kování podélných výkovků ze slitin Inconel

The forging technological procedure of Inconel alloys longitudinal forgings

Miroslav Greger1, Oskar Kwarteng2, Wojciech Maziarz3, Lukasz Rogal3

1VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta materiálově technologická

2VÍTKOVICE HAMMERING, s. r. o.

3Polish Academy of Sciences. Institute of Metallurgy and Materials Science Kraków

Abstrakt
V článku jsou analyzovány technologické postupy kování slitin niklu typu INCONEL. Jednotlivé postupy kování byly navrženy s využitím analýzy mikrostrukturního stavu a tvařitelnosti slitiny Inconel 718 a Inconel 625. Výsledné mechanické vlastnosti výkovků získané kováním na radilním kovacím stroji a volným kováním odpovídají mechanickým vlastnostem, které lze danými technologickými postupy získat.

Abstract
Technological procedures of nickel alloys forging of the type INCONEL are analysed in this article. Single technological procedures were designed with utilization of microstructure state and the alloy Inconel 718 and Inconel 625 ductility. Resulting mechanical properties obtained by forging on the radial forging machine and by open die forging correspond to mechanical properties which can be obtained by means of given technological procedures.

Klíčová slova: slitiny Inconel, technologie kování, struktura a mechanické vlastnosti

Keywords:Inconel alloys, forging technology, structure, mechanical properties

Recenze: doc. ing. Zdeněk Jonšta, CSc., ing. Ladislav Jílek, CSc.

Vplyv materiálu na mechanické vlastnosti aktívnych zložiek tvárniacich nástrojov

Effect of the Choosing of the Suitable Material to Properties of the Active Components of Molding Tools

Doc. ing. Ján Moravec, Ph.D., ing. Elena Kantoríková, Ph.D., prof. ing. Dana Bolibruchová, CSc.

Žilinská univerzita v Žilině, Strojnická fakulta, e-mail: jan.moravec@fstroj.uniza.sk

Abstrakt
Správna voľba nástrojovej ocele a správne tepelné spracovanie aktívnych komponentov nástrojov na tvárnenie za studena je nevyhnutná, aby bola zaručená ich funkčnosť v prevádzke. Nástroje vyrobené touto metódou nie vždy spĺňajú požadovanú podmienku trvanlivosti a doby služby. Straty spôsobené ich častou výmenou sú vysoké. Jedným zo spôsobov, ako zastaviť tieto negatívne aspekty, je povlakovanie aktívnych častí lisovacích nástrojov tenkým, tvrdým a oteruvzdorným povlakom, ktorý je vhodný pre pracovné podmienky namáhania nástroja

Abstract
The correct choosing of tool steel and correct heat treatment of active components of cold – molding tools is necessary operation for the guarantee of their functionality. The tools made by this method do not always fulfil required quality of the durability and period of service and loss caused by their frequent exchange is high. One way we can stop these negative aspects is a coating of active parts pressing tools by thin, hard and abrasion resistant deposit, which is suitable by definite method of the tool stress

Klíčová slova: Nástrojová oceľ tvárnená za studena, mechanické vlastnosti, tvárnenie, opotrebovanie

Keywords: Cold formed tool steel, mechanical properties, forming, wear

Recenze: Doc. ing. Petr Kawulok, PhD., doc. ing. Jozef Bílik, PhD

Komplexní studium deformačního chování za tepla oceli 42CrMo4

Complex study of hot deformation behavior of 42CrMo4 steel

Ing. Rostislav Kawulok, Ph.D., Ing. Petr Kawulok, Ph.D., prof. ing. Ivo Schindler, CSc., Ing. Petr Opěla, Ph.D., Ing. Stanislav Rusz, Ph.D.

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Abstrakt
Příspěvek se zabývá studiem deformačního chování za tepla široce využívané oceli 42CrMo4. V rámci tohoto příspěvku jsou prezentovány výsledky testů nulové pevnosti, tlakových zkoušek za tepla a dilatometrie bez i s vlivem předchozí deformace. Znalost těchto výsledků může posloužit jednak optimalizaci nastavení jednotlivých výrobních procesů, ale také k rozšíření vědomostí o této nejen v zápustkových kovárnách vyhledávané oceli

Abstract
The paper deals with the hot deformation behavior of the widely used 42CrMo4 steel. This paper presents results of nil strength temperature test, uniaxial compresion test and dilatometry without or with the influence of previous deformation. Knowledge of these results can serve not only to optimize the settings of individual production processes, but also to extend the knowledge of this steel, whitch is often used in die forging companies

Klíčová slova: ocel 42CrMo4, deformační chování, nulová pevnost, zkoušky tlakem za tepla, dilatometrické testy

Keywords: 42CrMo4 steel, deformation behavior, nil strength temperature, dilatometrics tests

Recenze: Ing. Václav Šumšal, Ph.D., ing. Roman Szturc

Vliv technologie výroby výchozího polotovaru na mechanické vlastnosti zápustkových výkovků ze slitiny hliníku EN AW-2618A

Influence of technology of production of semi-finished product on mechanical properties of die forgings from aluminium alloy EN AW-2618A

Vladimír Lüftner, Plzeň

Abstrakt
Příspěvek dokumentuje vliv technologie výroby výchozího polotovaru pro zápustkové kování na mechanické vlastnosti zápustkových výkovků ze slitiny hliníku EN AW-2618A. Jsou posuzovány finální vlastnosti dvou typů výkovků s různými rozměry a kovanou hmotností. Vstupním polotovarem je variantně polotovar litý, litý a překovaný a lisovaný. Jako rozhodující parametr slouží požadované mechanické hodnoty výkovku.

Abstract
The paper documents the influence of kind of semi-finished product on mechanical properties of die forgings from aluminium alloy EN AW-2618A. Are considered final properties of two types of closed die forgings with different dimensions and forged weight. The input blanks are cast, cast and forged and pressed bars. The required mechanical values of forgings are considered as the decisive parameter.

Klíčová slova: slitina hliníku, zápustkové kování, oběžné kolo kompresoru, tepelné zpracování, precipitační vytvrzení, mechanické vlastnosti

Keywords: aluminium alloy, closed die forging, compressor wheel, heat treatment, precipitation hardening, mechanical properties

 
česky | english

KOVÁRENSTVÍ

ISSN 1213-9289

 

vydává
© SVAZ KOVÁREN ČR z. s.
Technologická 373/4
708 00 Ostrava