soubor cesky/clanky/c67.html číslo 67 - Archív časopisu Kovárenství

Archív

Číslo 67 / březen 2019

3Radim Štengl: Vážené dámy, vážení pánové
4Rozhovor s Janem Czudkem, generálním ředitelem Třineckých železáren
7Miroslav Greger, Oskar Kwarteng: Výroba, mechanické a metalurgické vlastnosti výkovků rotorů z 12% chromových ocelí pro parní turbíny
15Ladislav Jílek, Rostislav Kawulok: Vláknitá struktura výkovků
20Vladimír Lüftner: Akustické vlastnosti zápustkového výkovku ze slitiny EN AW-2618A
24Krzysztof Labisz, Jarosław Konieczny:Vliv primárních precipitátů křemíku na vlastnosti povrchové vrstvy u anodizovaného hliníku
26Ladislav Jílek: Aditivní metody výroby součástí se prosazují
28J. LOWRIE, G. NGAILE: Rychlé kalení
34Jan Lauro: 37. mezinárodní setkání kovářů Hefaiston na hradě Helfštýn
40Veletrh JIMTOF 2018 v Tokiu, Veletrhy v Hannoveru v roce 2019, Veletrh Asiamold
41Podzimní setkání Svazu kováren ČR v Jihlavě – 49. valná hromada
42Odborný seminář SKČR v Hošťálkové
43Dotazníkové šetření u členů SKČR, Kovárenský slovník na webu SKČR
44CONFAIR2018 pořádaný v rámci EUROFORGE v Berlíně
47Daniel Šotkovský, Václav Horáček: Nový rozměr kontislitku 600 mm
48Nové CNC stroje zvládnou až pětimetrový průměr ložiskových kruhů pro větrné elektrárny
49Představení ALTEC a.s. – nového člena SKČR 50 Rozšíření výrobních kapacit v INPO, spol. s r.o.
51Nový výkonný ředitel DEL a.s.
52Představujeme Střední školu strojírenskou a elektrotechnickou Brno, p. o., Trnkova 113
53Z Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství se stala Fakulta materiálově-technologická
54Jubilea
57SVAZ KOVÁREN ČR z.s. - ADRESÁŘ

Detail recenzovaného příspěvku

(zobrazí se po kliknutí na barevně zvýrazněný název v obsahu)

Výroba, mechanické a metalurgické vlastnosti výkovků rotorů z 12% chromových ocelí pro parní turbíny

Manufacturing, mechanical and metallurgical properties of 12 % Cr rotors forgings steel for advanced steam turbine

Miroslav Greger1, Oskar Kwarteng2

1VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta materiálově-technologická

2VÍTKOVICE Hammering, a.s.

Abstrakt
Zlepšením tepelné účinnosti elektrárny se snižují náklady na palivo a rovněž klesá podíl emisí SOx, NOx a CO2. Cílem výzkumných aktivit byl především vývoj a ověření vlastnosti vysokolegovaných chromových ocelí pro aplikace při teplotách 620 až 670 °C. Pro nové aplikace, ekonomických žáruvzdorných ocelí s vysokou odolností proti tečení jsou požadovány vyšší mechanické vlastnosti rozhodujících dílů turbín. V rámci výzkumných aktivit zaměřených na výzkum a vývoj nových žárupevných ocelí se zvýšenými požadavky na mechanické vlastnosti byly ověřovány 12% chromové, modifikované oceli s výhodnými vlastnostmi pro výkovky rotorů parních turbin. V předkládaném článku jsou prezentovány zkušenosti s výrobou výkovků rotorů, základní mechanické a metalurgické vlastnosti 12% Cr oceli modifikovaných W-V-Nb a popř. i B.

Abstract
A thermal efficiency improvement of the power plant does reduce the fuel costs as well as SOx, NOx and COx emission. In order to be used in these advanced operating conditions, the economic heat resistant steels with creep resistance are required for highly stressed turbine components. In the frame of the research activities, 12% Cr steels have developed and used for turbine applications. This paper deals with the experiences in manufacturing and the mechanical and metallurgical properties of the Cr-Mo-W-V-Nb added 12 % Cr steel for high and intermediate pressure rotor forgings. The creep behaviour and fatigue crack resistance of the W-V-Nb added CrMoWVNb +B steel were superior to those of the conventional 12 % Cr steel. The microstructures responsible for superior creep rupture strength and fatigue characteristics are described and discussed in this paper.

Klíčová slova: žárupevné oceli, chemické složení, základní mechanické vlastnosti, volné kování rotorů.

Keywords: heat resistant steels, chemical composition, mechanical properties, open die forging rotors.

Recenze: Prof. ing. Zdeněk Jonšta, CSc., ing. Ladislav Jílek, CSc.

Vláknitá struktura výkovků

Grain Flow in Forgings

Ladislav Jílek1, Rostislav Kawulok2, Petra Váňová2

1SKČR Ostrava

1VŠB-TU Ostrava

Abstrakt
Vláknitá struktura se vyskytuje u všech tvářených výrobků. Hlavní příčinou jsou protáhlé sirníkové městky. Vláknitá struktura způsobuje anizotropii mechanických vlastností. Postup tváření je třeba volit tak, aby směr vláken se shodoval se směrem hlavní síly působící na součást.

Abstract
Grain flow is forming during all forming operations. The main sources are longitudinal sulfide inclusions. Grain flow leads to anisotropy of mechanical properties. The proper forming sequent ion is necessary to choice in this way to fiber direction was identical with direction of main force

Klíčová slova: Vláknitá struktura, anizotropie mechanických vlastností, volné kování, zápustkové kování, vměstky v oceli

Keywords: Grain flow, anisotropy of mechanical properties, open die forging, closed die forging, inclusions in steel

Recenze: ing. Soňa Benešová, PhD., ing. Josef Bořuta, CSc.

Akustické vlastnosti zápustkového výkovku ze slitiny EN AW-2618A

Acoustic properties of die forging from an aluminium alloy EN AW2618A

Vladimír Lüftner

Czech Precision Forge a.s., Plzeň

Abstrakt
Článek uvádí přehled výsledků, kterých bylo dosaženo při zjišťování akustických vlastností zápustkového výkovku ze slitiny hliníku EN AW-2618A. Akustické vlastnosti jsou základním předpokladem úspěšného provedení ultrazvukové zkoušky.

Abstract
The article presents an overview of the results obtained in the determination of the acoustic properties of closed die forging from aluminium alloy EN AW-2618A. Good acoustic properties are a prerequisite for a successful ultrasonic test.

Klíčová slova: slitina hliníku, zápustkový výkovek, ultrazvukové zkoušení

Keywords: aluminium alloy, closed die forging, ultrasonic testing

Recenze: doc. ing. Miroslav Greger, CSc., doc. ing. Jozef Bilik, PhD.

 
česky | english

KOVÁRENSTVÍ

ISSN 1213-9289

 

vydává
© SVAZ KOVÁREN ČR z. s.
Technologická 373/4
708 00 Ostrava