soubor cesky/clanky/c66.html číslo 66 - Archív časopisu Kovárenství

Archív

Číslo 66 / listopad 2018

3Pavel Svoreň: Milé kolegyně a kolegové
4Rozhovor s Ing. Ladislavem Marešem, ředitelem a jednatelem firmy peform Chrudim spol. s r. o.
7Miroslav Greger, Ladislav Jílek, Jiří Petržela, Oskar Kwarteng: Volné kování velkých dutých výkovků
16Ladislav Jílek, Rudolf Petrmichl: Možnosti využití simulace při válcování kroužků
22Jan Palán, Václav Kubec, Miroslav Urbánek, Michal Duchek: Kritéria porušení materiálu v kontextu technologie volného kování
26Doc., Ing. Jan Čermák, CSc., Fakulta strojní, ČVUT v Praze: Mezinárodní kovárenský kongres IFC 2017 v Číně
32Rostislav Kawulok a Ladislav Jílek, Ostrava: Vybrané aspekty kování hliníku a jeho slitin
36Bonora, R., Baldassi, M., Di Stefano, C.: Integrovaná kovárna pro železniční nápravy
38Bohdan Špondr: Úspora nákladů pomocí mazání jeřábových drah
40Peychvy, R.: Monitorování provozu kovárny
41Ladislav Jílek: Aditivní výroba kovových součástí jde kupředu
4425. ročník jubilejní mezinárodní vědecké konference FORMING 2018
45Ladislav Jílek: Roboty
46Ladislav Jílek, Rostislav Kawulok: Jak ovlivní další vývoj v automobilovém průmyslu situaci v kovárnách?
48Zdeněk Vozdek: Elektromobilita. Mýty nebo skutečnost?
49Energetika Třinec modernizuje rozvodnu distribuční sítě české i polské elektrizační soustavy
50Ladislav Jílek: 19. ročník CZECH RAILDAYS
51Ladislav Jílek: 2. ročník Invent Arena
52Veletrhy
53Odborný seminář SKČR v Hradci Králové
5548. Valná hromada Svazu kováren ČR
57Školení k GDPR
58Žďárská DEL vyvinula a certifikuje dobíjecí stanice pro elektromobily
59Rudolf Penn finalistou celonárodního kola soutěže EY Podnikatel roku 2017
60Exkurze studentů VŠB-TU Ostrava v kovárně hliníkových slitin – Strojmetal Aluminium Forging
61Mgr. Vanda Malurová, Luděk Fleišman, Mgr. Tomáš Maňák: Seznamte se – SPŠ, Ostrava-Vítkovice slaví 100 let
63Noc vědců 2018
64Jubilea
65SVAZ KOVÁREN ČR z.s. - ADRESÁŘ

Detail recenzovaného příspěvku

(zobrazí se po kliknutí na barevně zvýrazněný název v obsahu)

Volné kování velkých dutých výkovků

Open-die forging of large hollow forging

Miroslav Greger 1, Ladislav Jílek 2, Jiří Petržela 3 , Oskar Kwarteng 3

1 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

2 Svaz kováren, Ostrava

3 VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s.

Abstrakt
Postup kování hladkých, osazených a kuželových kroužků. Mezní rozměry kovaných kroužků. Výpočet stupně prokování. Stanovení nejvhodnějších rozměrů předkovku. Volba kovářských nástrojů. Výpočet deformační síly. Stanovení rozmezí kovacích teplot a rozměrů předkovků a výkovku při optimálním postupu výroby.

Abstract
Methods of forging plain, stepped or conical rings. Dimensional limits of forged rings. Calculation of degree of reduction. Assessment optimal dimensions block. Option smith’s tools. Calculation deformation force press. Determination range forging temperatures and proportions forging when optimization production large hollow forging.

Klíčová slova: volné výkovky, duté výkovky, rozměry dutých výkovků, stupeň prokování, technologický postup kování, osazený kroužek, kuželový kroužek, omezení rozměrů

Keywords: open-die forging, hollow forging, size hollow forging, degree of reduction, technological process of forging, stepped ring, conical ring, dimensional limits

Recenze: Prof. Ing. Zdeněk Jonšta, CSc., Ing. Vladimír Lüftner

Možnosti využití simulace při válcování kroužků

The possibility of using simulation at rolling of rings

Ladislav Jílek, Rudolf Petrmichl

Abstrakt
Pomocí simulace lze řešit různé způsoby výroby předkovků. Simulace též umožňuje vypočítat optimální režim válcování zaručující dosažení dobré geometrie kroužku. Konečně ji lze využít i pro odstranění vad, jako je šplhání kroužků či nesprávná geometrie kroužku.

Abstract
Using the simulation can be solved different ways of production of pre-forgings. The simulation also allows you to calculate the optimal rolling strategy to achieve a good ring geometry. Finally, it can be used for the removal of defects, such as climbing rings or incorrect geometry.

Klíčová slova: Válcování kroužků, předkování, simulace, vady

Key words: Rolling rings, pre-forming, simulation, defects

Recenze: Doc. Ing. Jozef Bilik, PhD., Ing. Jaroslav Stibora

Kritéria porušení materiálu v kontextu technologie volného kování

Damage criteria’s of material in context of open die forging technology

Jan Palán, Václav Kubec, Miroslav Urbánek, Michal Duchek

COMTES FHT a.s., Průmyslová 995, 334 41 Plzeň

Abstrakt
Předložený článek shrnuje obecné informace týkající se tvařitelnosti materiálu při volném kování. Tyto informace sloužily pro návrh nové koncepce zkoušky tvařitelnosti, která je popsána v rámci předkládaného článku. Nově navržená zkouška je prováděna pomocí tvarového kovadlo s V tvarem. Tvářeny jsou krychlové bločky o rozměru 20x20x40 mm. Tváření těchto vzorků je prováděno na řadě vzorků v rozmezí tvářecích teplot. Na základě těchto zkoušek je možné predikovat poškození polotovaru při kování a navrhnout tak technologický postup, s cílem snižovat riziko porušení při tváření. Zkouška je koncipována do provozu, tak aby bylo možné rychle postupovat při stanovování technologického postupu. Vzorky je možné připravit řezáním, což snižuje celkový čas a náklady na přípravu. Samotné výsledky je možné srovnávat s numerickým modelem. Obecně má zkouška porovnávací charakter a je doporučeno výsledky archivovat, aby bylo možné provádět neustálé porovnávání.

Abstract
This article summarizes the general information regarding the material’s workability in an open die forging. These information were further used to design a new concept of the workability test, this is a subject of the present article. The newly designed test is performed with a V – shape die by which a cubic sample is deformed. The tested samples are cubic with dimensions of 20x20x40 mm. The testing is carried out on a number of samples within the defined forming temperature range. Based on these tests, it is possible to predict the damage of the workpiece during the forging and thus suggest a technological steps to reduce the risk of breakage during the processing. The testing technique is intended to a manufacturing environment thus results would be obtained quite easily. The testing samples can be prepared by cutting this reduces the total time and cost of preparation. The results can be compared with a numeric model. In general, the test has a comparative character, and it is recommended to archive the results in order to perform a continuous comparison.

Klíčová slova: tváření, volné kování, tvařitelnost, porušení materiálu

Keywords: metal forming, free forming, workability, material failure

Recenze: Ing. Štěpán Jeníček, Dr.-Ing. Hana Jirková

 
česky | english

KOVÁRENSTVÍ

ISSN 1213-9289

 

vydává
© SVAZ KOVÁREN ČR z. s.
Technologická 373/4
708 00 Ostrava