soubor cesky/clanky/c63.html číslo 63 - Archív časopisu Kovárenství

Archív

Číslo 63 / březen 2018

3 Zdeněk Vozdek: Vážené kolegyně, vážení kolegové
4 Rozhovor s Vladimírem Radou, ředitelem kovárny CZECH PRECISION FORGE a. s.
8 Miroslav Greger, Ladislav Kander, Jiří Petržela, Michal Sušovský, Petr Jonšta: Vliv dokovací teploty na strukturu a vlastnosti výkovků z mikrolegovaných ocelí
15 Ladislav Jílek: Současný stav ve zvyšování životnosti zápustek
24 Dipl.-Ing. Rudolf Petrmichl: Termo-mechanická analýza pro stanovení životnosti nástrojů zápustkového kování
28 Doc., ing. Jan Čermák, CSc.: Prioritní technologie ve strojírenství
32 Josef Sýkora, ing. Radek Zavadil: Simulace výrobních procesů – Průmysl 4.0 v kovárenství
34 Rostislav Kawulok : Úspora kovu při zápustkovém kování
35 Doc ing. Jozef Bílik, PhD.: Možnosti vzniku vnútorných vád pri priečnom klinovom valcovaní
36 Ing. Rostislav Kawulok, PhD., ing. Ladislav Jílek, CSc.: Vývoj kovárenského průmyslu v Evropě a ve světě z pohledu 22. IFC
38 R. BELTZ: Cena kvality
40 Jan Lauro: 36. mezinárodní setkání kovářů Hefaiston
42 Ladislav Jílek: Figurální tvorba uměleckého kováře Františka Bečky
44 Jiří Roubal: Správa energetického hospodářství
48 Veletrhy
49 Pavel Horečka: Seminář odborné skupiny zápustkového kování v Ostravě
50 Pavel Horečka: Podzimní setkání Svazu kováren ČR v Hustopečích
51 Pavel Horečka: Účast Svazu kováren ČR na 59. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně
52 Pavel Horečka: Možnosti pro vzdělávání a rozvoj vašich zaměstnanců
52 Pavel Horečka: Kancelář Svazu kováren ČR je na dobré adrese
54 Karel Příhoda: Uzavření významné zakázky pro kovárnu v Maďarsku
56 Bainidur 1300 – Speciální ocel pro hospodárnou výrobu výkovků bez zkřivení
59 Soňa Benešová: Bude tradice pokračovat?
60 Ing. Luděk Kozárek: Kovárenství a Centrum odborné přípravy technické Kroměříž
62 Jubilea
65 SVAZ KOVÁREN ČR z.s. - ADRESÁŘ

Detail recenzovaného příspěvku

(zobrazí se po kliknutí na barevně zvýrazněný název v obsahu)

Vliv dokovací teploty na strukturu a vlastnosti výkovků z mikrolegovaných ocelí

Influence of the finishing temperature on structure and properties forging of the microalloyed steels

Miroslav Greger 1 , Ladislav Kander 2 , Jiří Petržela 3 , Michal Sušovský 2 , Petr Jonšta 3

1 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

2 MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s. r.o.

3 VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s.

Abstrakt
V příspěvku jsou uvedeny možnosti využití mikrolegovaných ocelí s vyšší pevností pro kování výkovků. Jsou analyzovány účinky mikrostruktury a chemického složení na pevnost, houževnatost a tvařitelnost, především feriticko-perlitických ocelí mikrolegovaných vanadem a niobem. Pozornost je věnována způsobům dosažení zjemnění zrna se současným precipitačním zpevněním.

Abstract
The paper describes advantages of utilisation of low-alloy high strength steels for open die forging. It analyses influences of micro-structure ans chemical composition on strength, touhness and formability of ferritic-pearlitic steels micro-alloyed by vanadium and niobium. Special attention has ben paid to techniques of achievement of finer grain accompanied by precipitation strengthening.

Klíčová slova: volné kování, mikrolegované oceli, technologický postup kování

Keywords: open die forging, microalloyed steels, technological process forging

Recenze: Prof., Ing. Zdeněk Jonšta, CSc., Ing. Ladislav Jílek, CSc.

Současný stav ve zvyšování životnosti zápustek

Current situation in increasing the lifetime of forging tools

Ing. Ladislav Jílek, CSc., Ostrava

Abstrakt
Náklady na zápustky představují významnou položku v provozních nákladech kováren. Čas potřebný pro jejich výměnu výrazně ovlivňuje produktivitu kovárny. Opotřebené nástroje vedou ke zmetkům. Proto je třeba tvářecím nástrojům věnovat velkou pozornost. Jsou rozebrána metalurgická opatření, konstrukční, technologické a provozní zásady, které vedou ke zvýšení životnosti zápustek.

Abstract
The cost of forging tools represents an important item of operating costs of forging shop. The time required for tools exchange has a strong influence on productivity of forging shop. The worn out tools give rise to rejects. A big attention must be paid to forging tools from these reasons. Metallurgical measures, designer principle, technological measures, and exploitation measures that enable tool lifetime to increase are discus in this article.

Klíčová slova: Zápustkové kování, zápustky, oceli na zápustky, opotřebení zápustek, konstrukce zápustek

Key words: Drop forging, impression dies, tool steel, worn of forging tools, tool design

Recenze: doc. ing. Jan Čermák, CSc., doc. ing. Jozef Bilik, PhD.

Termo-mechanická analýza pro stanovení životnosti nástrojů zápustkového kování

Thermo-mechanical analysis for die life prediction in closed die forging process

Dipl.-Ing. Rudolf Petrmichl

KC96 s.r.o., Transvalor Distributor, Měchurova 658, 339 01 Klatovy, petrmichl@kc96.cz

Abstrakt
Sen každého kováře je poslouchat nepřetržité dunění kovacího stroje v taktu kovaného dílu bez časových prostojů nutných pro výměnu nástroje. Konstruktéři nástrojů s pomocí simulačního systému rychle stanoví technologický proces, který bude vyrábět výkovky v požadované kvalitě. Proces výroby se rozjede, výkovky jsou bez vad, vše běží skvěle. Druhý den se však začnou objevovat tvarově nestandardní výkovky nebo vady, které simulační systém nepředpověděl. Výroba se zastaví, je nutné vyměnit nástroj. Co se děje, jak je to možné? Odpověď je jednoduchá. Při vývoji nástrojů nebyly v simulaci kontrolovány síly na nástrojích, napjatosti a deformace nástroje, nebylo spočítáno mechanické opotřebení nástroje, nebo určená mez počtu cyklů, kdy dojde k únavě nástroje. Určení těchto jevů pomocí simulačního systému je časově náročnější, a tedy i finančně nákladnější. Nepřetržité „dunění“ však stojí za to.

Abstract
The dream of every blacksmith is to listen to the continuous thrust of the forging machine in the wrought-iron blade without any downtime required to replace the tool. Tool designers using a simulation system and quickly determine the technological process that will produce forgings of the required quality. The process of production is going on, forgings are without defects, everything runs great. On the second day, however, non-standard forgings or defects that did not predict the simulation system began to appear. Production stops, it is necessary to replace the tool. What’s going on, how can that be? The answer is simple. Tool forces, tool stress, strain and tool deformation were not adequately checked in simulation system during tool development, were not predict die abrasion, or specified number of cycles when tool fatigue is starting. Determining these phenomena using the simulation system is more time-consuming and therefore more costly. However, continuous “thirst” is worth it.

Klíčová slova: nástroje, zápustka, životnost nástroje, mechanické opotřebení nástroje otěrem, nevratná deformace, mechanické a tepelné cyklické zatížení, napěťová analýza zápustky, únava nástroje, předpověď založená na vědecké hypotéze

Keywords: forging tool, die, die life, die abrasion, plastic deformation, mechanical and thermal cyclic loading, die stress analysis (DSA), die fatigue, prediction

Recenze: Doc. Ing. Radim Kocich, Ph.D., Ing. Ladislav Jílek, CSc.

Prioritní technologie ve strojírenství

Priority Technologies in Engineering

Doc., ing. Jan Čermák, CSc.,

Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Abstrakt
Příspěvek obsahuje přehled technologií/technik, o kterých se předpokládá, že sehrají rozhodující roli ve 4. průmyslové revoluci. Příspěvek je zpracován na základě údajů CETIM.

Abstract
The paper provides an overview of technologies / techniques that are supposed to play a decisive role in the 4th Industrial Revolution. Contribution is processed based on CETIM data.

Klíčová slova: Průmysl 4.0; prioritní technologie, prioritní techniky, strojírenství

Keywords: Advanced Manufacturing, Priority Technologies, Priority Techniques, Mechanical Engineering

Recenze: doc. ing. Jozef Bílik, PhD., ing. František Tatíček, PhD.

 
česky | english

KOVÁRENSTVÍ

ISSN 1213-9289

 

vydává
© SVAZ KOVÁREN ČR z. s.
Technologická 373/4
708 00 Ostrava