soubor cesky/clanky/c62.html číslo 62 - Archív časopisu Kovárenství

Archív

Číslo 62 / říjen 2017

3Zdeněk Vozdek: Vážené kolegyně, vážení kolegové
4Rozhovor s ing. Jiřím Strádalem, jednatelem kovárny HF-CZECHFORGE, s.r.o., Cheb
8Doc. ing. Miroslav Greger, CSc. ing. Vladimír László, Ph.D., ing. Jiří Petržela, Ph.D.: Výkovky kroužků z oceli X10CrMoVNb9-1
13Ladislav Jílek: Některé zkušenosti s kováním nerezavějících ocelí
19Soňa Benešová, Martin Jurek, Aleš Hejduk: Optimalizace výrobního procesu zápustkového výkovku ojnice
23Skubisz Piotr, Muszka Krzysztof, Lisiecki Łukasz, Majta Janusz: Modelování vývoje mikrostruktury při víceoperačním kování mikrolegované oceli na bucharu a následném zrychleném ochlazování
28Matsui S., MATSUOKA Matsuoka S.: Kované válce z bílé litiny
30Ladislav Jílek: Postupy příčného klínového válcování se dále rozvíjejí
3211. kovárenská konference v Brně
3647. valná hromada Svazu kováren ČR
37Pavel Horečka : Cena prof. Borise Sommra za rok 2016
37Pavel Horečka : Zapojení SKČR do Výzvy 60
37Pavel Horečka : Cena prof. Borise Sommra za rok 2016
38Karel Krhut: Setkání členů EUROFORGE ve slovinském Bledu
38Pavel Horečka: Pracovní seminář SKČR na téma Kybernetická bezpečnost
39Ladislav Jílek: Robotů bude přibývat
41Ladislav Jílek: Investice do válcoven kroužků
42Ladislav Jílek: V oblasti kovárenství přibývají monopoly
43Ing. Milan Jandora: Chraňte svá firemní data!
44Doc. ing. Jan Čermák: Snižování spotřeby energie a ochrana životního prostředí
47Větrníky rostou „jako z vody“
48Novinky v oblasti jaderné energetiky
49Jiří Kubalec: Investice ve společnosti TATRA METALURGIE v roce 2017
50Veletrh dodavatelů železniční techniky Czech Raildays 2017
51Ing. Jiří Petržela, Ph.D., ing. Marek Bárta, Ph.D., ing. Tomáš Cechel: Nový, netradiční výrobek VHM a.s. - vysokotlaká nádoba pro skladování vodíku
52KRÁLOVOPOLSKÁ KOVÁRNA, s. r. o. – nový člen SVAZU KOVÁREN ČR z. s.
53Na trhu s hutními materiály od roku 1999 – nový člen SVAZU KOVÁREN ČR z. s.
54Miroslav Václavík: Střední průmyslová škola strojnická Vsetín
55Jubilea
61SVAZ KOVÁREN ČR z.s. - ADRESÁŘ

Detail recenzovaného příspěvku

(zobrazí se po kliknutí na barevně zvýrazněný název v obsahu)

Výkovky kroužků z oceli X10CrMoVNb9-1

Forging rings in steel X10CrMoVNb9-1

doc. ing. Miroslav Greger, CSc.1, ing. Vladimír László, Ph.D.2, ing. Jiří Petržela, Ph.D.2, ing. Rostislav Kawulok, Ph.D.1, ing. Michal Sušovský2, ing. Oskar Kwarteng2

1 VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

2 VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s. Ruská 288/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Abstrakt
Struktura oceli X10CrMoVNb9-1 je feriticko-martenzitická, mikrolegovaná vanadem a niobem a má regulovaný obsah dusíku podle normy ASTM A182. Výkovky jsou používány pro konstrukce v elektrárnách na fosilní paliva, a to především při vysokoteplotních aplikacích. Oceli X10CrMoVNb9-1 vykazují vynikající odolnost proti vysokým teplotám až do 580 - 600 °C.

Abstract
Structure X10CrMoVNb9-1 is a ferritic-martensitic steel microalloyed with vanadium and niobium, and has a controlled nitrogen content according to ASTM A182. It is widely used in on fossil-fuelled power plants, this grade is mainly used for high-temperature applications. X10CrMoVNB9-1 exhibits excellent elevated-temperature strength and creep behavior up to 580 °C - 600 °C.

Klíčová slova: kování kroužků, žárupevná ocel, struktura a mechanické vlastnosti

Keywords: forging rings, heat resistance steel, structure and mechanical properties

Recenze: ing. Ladislav Jílek, CSc., prof. ing. Zdeněk Jonšta, CSc

Některé zkušenosti s kováním nerezavějících ocelí

Some experiences with the stainless stell forging

Ladislav Jílek, Ostrava

Abstrakt
Nerezavějících ocelí je několik skupin a každá vyžaduje specifický přístup ke zpracování. Většinou se vyznačují vyšším přetvárným otvorem při kování za tepla. Při kování v zápustkách je nutné často postup rozdělit na více operací a používat vhodné mazivo, aby nedocházelo k místním svarům, poněvadž na povrchu je málo okují. Zhoršená tepelné vodivost těchto ocelí vede na jedné straně k volbě delších režimů při ohřevu, na druhé straně je zde větší nebezpečí nežádoucích deformací výkovků při tepelném zpracování.

Abstract
There are a few groups of stainless steels, each from them needs specific method of handling. More of them is characterized by high deformation resistance. A dividing of forging sequence in more steps and using of an appropriate lubricant is necessary by drop forging to avoid formation of local welds caused by surface without scale. The low thermal conductivity of stainless steels required a slow heating on one hand and bring rise to deformation of forgings on other hand.

Klíčová slova: Nerezavějící ocel, austenitická ocel, feritická ocel, dvoufázová ocel, kování, rozpouštěcí žíhání, stabilizace

Key words: stainless steel, austenitic steel, ferritic steel, dual phases steel, forging, solution annealing, precipitation hardening

Recenze: doc. ing. Miroslav Greger, CSc., ing. Vladimír Lüftner

Optimalizace výrobního procesu zápustkového výkovku ojnice

Soňa Benešová 1, Martin Jurek1, Aleš Hejduk2

1 Katedra materiálu a strojírenské metalurgie, Fakulta strojní, Západočeská univerzita v Plzni

2CZECH PRECISION FORGE a.s

Abstrakt
Předložený příspěvek je zaměřen na využití numerického modelování při simulaci procesu zápustkového kování ojnice v softwaru Deform TM -3D. Úkolem bylo na základě výsledků simulace stávajícího výrobního procesu provést optimalizaci tvaru předkovku s cílem zabránit tvorbě přeložek, redukovat hmotnosti výkovku a snížit počet úderů bucharu pro vykování. Ze simulací vyplynuly dva návrhy, které byly doporučeny k ověření v praxi. Tyto výsledky mohou podstatným způsobem zmenšit výrobní náklady a prodloužit životnost zápustky.

Abstract
This paper is aimed at usage of numerical modelling for process of simulation in closed-die forging of connection rod by the software Deform TM -3D. The aim was: to make optimization of the preform shape on the basic of results of simulation of current industrial process to prevent creations of laps, to reduce weight of forgings and to lower the number of stroke for forging. The simulations resulted in two proposals that were recommended for verification in practice. These results can decrease production costs and extend the shelf life.

Klíčová slova: zápustkové kování, ojnice, numerické simulace

Key words: closed-die forging, Connection rod, numerical simulation

Recenze: doc. ing. Jozef Bilik, PhD., ing. Ladilav Jílek, CSc.

Modelování vývoje mikrostruktury při víceoperačním kování mikrolegované oceli na bucharu a následném zrychleném ochlazování

Modeling of microstructure evolution in multistage hammer forging and accelerated-air cooling of microalloyed steel

SKUBISZ Piotr, MUSZKA Krzysztof, LISIECKI Łukasz, MAJTA Janusz

AGH University of Science and Technology in Cracow, Faculty of Metals Engineering and Industrial Computers Science, Mickiewicz 30 Ave, Cracow, Poland

Abstrakt
Studie prezentuje výsledky teoretického modelování vývoje mikrostruktury při víceoperačním zápustkovém kování na bucharu, které se skládá z předkování několika údery a následného dokování v zápustce. Cílem modelování byla predikce parametrů austenitu ve stavu po kování před řízeným ochlazením a mikrostrukturní parametry produktů transformace. Kinetika dynamické rekrystalizace byla analyzována pomocí modelu Johnson-Mehl-Avrami-Kolmogorov (JMAK), přičemž se využíval numerický výpočet teploty, deformace a rychlosti deformace ve vybraných řezech součásti. Pomocí modelů Hodgson-Gibbs a Sellars-Beynon se vypočítávala velikost zrna v podmínkách zrychleného ochlazování. Výsledky se verifikovaly při kování v provozu, což umožnilo vyhodnotit důvěryhodnost modelu a jeho vhodnost pro předpovídání velikosti zrna při kování mikrolegované oceli na bucharu. Navíc získané výsledky prokázaly možnost předpovídat mikrostrukturu při víceoperačním kování na bucharu a vytvořit databázi pro komplexní výběr parametrů kování za účelem získání požadované mikrostruktury a omezení kolísání vlastností u jednotlivých výkovků.

Abstract
The study presents the results of theoretical modeling of the microstructure development in multi-stage drop forging process consisting of progressive sequence of multiple blows in preforming and die-impression forging operations. The aim of the modeling was prediction of the parameters of austenite in as-forged condition, prior to direct cooling and microstructure parameters of transformation products. Dynamic recrystallization kinetics were analyzed with use of Johnson-Mehl-Avrami-Kolmogorov (JMAK) model, taking advantage of numerically calculated of temperature, strain and strain-rate in selected location in the volume of the part. With the assumption of Hodgson-Gibbs and Sellars-Beynon models ferrite grain size was calculated for accelerated air cooling conditions. The results have been verified in the industrial forging process, which allowed assessment of the models’ credibility and applicability of the models in microstructure prediction in reference to hammer-forging of microalloyed steel. In addition to the comparison of the models, the obtained results show the possibility of the microstructure look-ahead prediction and in multi-stage hammer-forging process and form the basis for comprehensive selection of the forging process parameters aimed at producing required microstructure and control of the withinpart non-uniformity.

Klíčová slova: kování, termomechanické zpracování, řízené ochlazování, vývoj mikrostruktury, zjemnění zrna

Keywords: forging, thermomechanical processing, controlled cooling, microstructure evolution, grain refinement

Recenze: prof. ing. Jiří Kliber, CSc., ing. Miroslav Urbánek, PhD

 
česky | english

KOVÁRENSTVÍ

ISSN 1213-9289

 

vydává
© SVAZ KOVÁREN ČR z. s.
Technologická 373/4
708 00 Ostrava