soubor cesky/clanky/c58.html číslo 58 - Archív časopisu Kovárenství

Archív

Číslo 58 / listopad 2016

3 Úvodník: Vážené kolegyně, vážení kolegové,
4 Rozhovor s Karlem Krhutem, ředitelem kovárny INPO spol. s r. o. Hošťálková
7 Ladislav Jílek, Daniel Dohnalík, Radim Kocich: Numerická verifikace a analýza poznatků z volného a zápustkového kování
13Ing. Soňa Benešová, Ph.D., prof. dr. ing. Antonín Kříž: Výpočet stupně prokování a jeho vztah k rozložení deformace uvnitř tělesa, stanovené numerickou simulací
17Jan Čermák: Rozvoj a integrace strojírenských technologií
21Miroslav Greger, Jiří Petržela, Vladimír László, Michal Sušovský, Miroslav Juhas 2 , Rostislav Kawulok: Vývoj mikrostruktury a mechanických vlastností nízkouhlíkové oceli zpracované extrémní plastickou deformací
26Jaroslav Stibora: Novinky při výrobě tvarových rozválcovaných kruhů ve společnosti Triangolo Hulín
28Ing. Tomáš Hykel, Kamil Beinhauer, ing. Ondřej Vícha: Technologické zajímavosti v divizi Kovárna a kalírna OSTROJ a.s.
31Ing. Miroslav Jelínek: Automatizace výroby bezpečnostních podvozkových dílů pro automobily vyšších tříd vyráběných ze speciálních hliníkových slitin
33Ing. Roman Marek: Optimalizace výronkové drážky v MSV METAL Studénka
36Ladislav Jílek: Poznámky k semináři o problematice volby výronku
40Staronový časopis massivUMFORMUNG
42Největší buchar pro Čínu
44Ostravské buchary – to jsou nejen tvářecí stroje
46Hořící led pro budoucnost
4945. valná hromada Svazu kováren ČR
50Seminář odborné skupiny zápustkového kování v Ostravě
51SKČR na veletrhu pracovních příležitostí Kariéra PLUS
51Seminář personalistů Jak se stát zaměstnavatelem první volby
52Představení nového člena, Brück AM spol. s r. o.
54Ivan Hudec: Schmolz + Bickenbach = měřítko pro dodávky ušlechtilých ocelí
56Představení nového člena: TACHTECH
57Ing. Stanislav Mrázek: 25 let úspěšného rozvoje firmy PRATO – 20 let modernizací strojů pro kovárenský průmysl
59Dvacet let od založení společnosti KC96
60Ing. Zuzana Nejedlá, Radim Bartoš: Kovoprojekta Brno a.s. – váš specialista v oblasti projektování a metalurgie
62Luboš Malý: Větrné elektrárny živí v současnosti český Brück AM z 80 procent
63Ing. Zdeněk Jendřejčík: Principy elementárního vzdělávání v kvalitě u TATRA METALURGIE a.s.
65Zdeněk Vítek: Řemesla na Střední škole řemeslné v Jaroměři
68Životní jubilea
69SVAZ KOVÁREN ČR z.s. - ADRESÁŘ

Detail recenzovaného příspěvku

(zobrazí se po kliknutí na barevně zvýrazněný název v obsahu)

Numerická verifikace a analýza poznatků z volného a zápustkového kování

Numerical simulations and analysis of findings about open and closed die forging

Ladislav Jílek1, Daniel Dohnalík2, Radim Kocich2

1 Ostrava, ladislav.jilek@skcr.org

2 VŠB-TU Ostrava, daniel.dohnalik@vsb.cz

Abstrakt
Pomocí numerické simulace bylo analyzováno rozložení kontaktního napětí na styčné ploše a byla zjištěna odchylka od dosavadních představ. Je podán výklad zjištěné odlišnosti. Rovněž je zkoumán vliv geometrie polotovaru (zkosení čela válečku) na rozložení deformace a stav napjatosti při pěchování. Výsledky ukazují, že i poměrně malá odchylka výrazně ovlivňuje jak stav napjatosti, tak i rozložení deformace ve výkovku. Modelováním operace prodlužování se ukazuje působení výrazných tahových napětí na povrchu okolo kovadel, což vysvětluje vznik vad v těchto místech. Při simulaci pěchování na bucharu se vlivem chladnutí materiálu a zvyšováním kontaktní plochy snižuje výšková deformace v každém úderu a při limitním stavu probíhá pouze deformace elastická.

Abstract
Numerical simulations were applied to analyze distribution of contact stress during upsetting. The difference between results and current conception was found. The explanation of this difference is borne. The influence of the billet geometry on the distribution of deformation and stress state during upsetting were simulated. The results show that even a relatively low deviation significantly influences the state of stress and deformation distribution. Modeling of cogging shows significant tensile stresses on the surface around dies, which explains the creation of defects in these locations. During hammer upsetting decreases temperature of the billet and increases the contact surface, the height deformation reduces after every stroke and limit state is characterized by only elastic deformation.

Klíčová slova:numerická simulace, pěchování, prodlužování, napěťový stav

Key words:numerical simulation, upsetting, cogging, stress state

Recenze:Recenze: prof. ing. Jiří Kliber, CSc., doc. ing. Jozef Bílik, PhD.

Výpočet stupně prokování a jeho vztah k rozložení deformace uvnitř tělesa, stanovené numerickou simulací

Calculating the degree of forging and its relation to the distribution of deformation inside the body, using numerical simulation

Ing. Soňa Benešová, Ph.D.1, dr. ing. Antonín Kříž2

1Katedra materiálu a strojírenské metalurgie, Fakulta strojní, Západočeská univerzita v Plzni, sbenesov@kmm.zcu.cz

2Katedra materiálu a strojírenské metalurgie, Fakulta strojní, Západočeská univerzita v Plzni, kriz@kmm.zcu.cz

Abstrakt
Numerická simulace poskytuje informaci o rozložení deformace uvnitř tělesa nezávisle na metodách výpočtu na rozdíl od empirických vzorců pro stanovení stupně prokování. Dosažení velmi vysokého stupně deformace, resp. prokování, je nezbytné při tváření nástrojových ocelí s cílem získat homogenní jemnozrnnou strukturu bez řádkovitosti. Příspěvek se týká porovnání vypočteného stupně prokování podle dvou metod s úrovní a rozložením efektivní deformace uvnitř kovaného vzorku, stanovenou metodou konečných prvků v softwaru Deform.

Abstract
Numerical simulation provides information about a distribution of deformation within the body without any dependence on methods of calculations in contrast with empirical formulas for determining the degree of forging. It´s necessary to achieve a very high degree of internal deformation, respectively forging, for forming tool steel to obtain a homogeneous fine grain structure without roping. The paper concerns the comparison of the calculated degree of forging by two methods with the level and distribution of effective strain within the forged sample calculated using finite element method by software Deform.

Klíčová slova: stupeň prokování, efektivní deformace, kování, numerické simulace

Key words: forging stage, effective strain, hardware, numerical simulation

Recenze:Recenze: doc. ing. Miroslav Greger, CSc., ing. Ladislav Jílek, CSc.

Vývoj mikrostruktury a mechanických vlastností nízkouhlíkové oceli zpracované extrémní plastickou deformací

Development of microstructure and mechanical properties low carbon steel produced by severe plastic deformation

Miroslav Greger1, Jiří Petržela2, Vladimír László2, Michal Sušovský2, Miroslav Juhas2, Rostislav Kawulok1

1VŠB – Technická univerzita Ostrava

2VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY

Abstrakt
Byl studován vývoj mikrostruktury a mechanických vlastností nízkouhlíkové oceli zpracované extrémní plastickou deformací (SPD) technologií ECAP při nízkých teplotách a navazujícím rekrystalizačním žíhání. Při jednotlivých průchodech matricí ECAP dochází k zjemňování zrna, přičemž se zjemňování zrna stává intenzivnější s rostoucím počtem průchodů. Změněná mikrostruktura nízkouhlíkové oceli po ECAP se vyznačuje výrazně zvýšenými mechanickými vlastnostmi, které jsou však nepříznivě spojeny se snížením tažnosti. Při aplikaci rekrystalizačního žíhání na vzorcích po procesu ECAP dochází k zrovnoměrnění struktury, ale také ke snížení plastických vlastností, které jsou však vyšší než u výchozího stavu. Studium mikrostruktury bylo provedeno pomocí světelné mikroskopie a vývoj mechanických vlastností vzorků byl stanoven zkouškou tahem.

Abstract
It was studied development of microstructure and mechanical properties low carbon steel after SPD, equal channel angular pressing (ECAP) by road B c and also after recrystallization annealing with temperature. Each pass of ECAP led to grain refining. This tendency increased with the expanded number of passes. Changes in the microstructure after ECAP increased significantly mechanical properties, but adversely affected the ductility. Deformed microstructure was changed after recrystallization annealing to equiaxed grains with variable size. The mechanical properties after ECAP were also changed after applied annealing. The plastic properties after annealing were lower than for ECAP, but higher than for initial state. Analyzes of microstructure were made by optical microscope and mechanical properties of the samples were determined by tensile test.

Klíčová slova: nízkouhlíková ocel, extrémní plastická deformace, struktura, mechanické vlastnosti

Key words: forging stage, effective strain, hardware, numerical simulation

Recenze:Recenze: prof. ing. Zdeněk Jonšta, CSc., ing. Ladislav Jílek, CSc.

 
česky | english

KOVÁRENSTVÍ

ISSN 1213-9289

 

vydává
© SVAZ KOVÁREN ČR z. s.
Technologická 373/4
708 00 Ostrava