soubor cesky/clanky/c56.html číslo 55 - Archív časopisu Kovárenství

Archív

Číslo 56 / březen 2016

3 Úvodník: Vážený pane prezidente, vážení členové představenstva, vážení kolegové, přátelé…,
4 Rozhovor s Liborem Sochorem, vedoucím kovárny ŽĎAS, a. s.
10 Jan Čermák: Předkovací operace v zápustkovém kování – kovací válce a PKV
16 Bohuslav Mašek, Ivan Vorel, Ctibor Štádler, Miroslav Urbánek, Mikuláš Fedorko, Filip Vančura: Optimalizace výroby na linkách tepelného zpracování
19 Josef Bárta, Radek Sztefek: Zrychlené ochlazování výkovků velkých průřezů z C-Mn ocelí ve vodě, kalení nebo normalizace?
23 Ladislav Jílek: Některé problémy při určování stupně deformace při tváření
28 Jan Čermák: Klasifikace napětí a deformací
31 M. Greger, J. Petržela, V. László, M. Juhas, M. Sušovský, O. Kwarteng: Kování nástrojových ocelí
35 Zdeněk Jendřejčík: Inovace v managementu kvality TATRA METALURGIE a.s.
37 Ladislav Jílek: Další vývoj v příčném klínovém válcování
41 Jan Lauro: 34. mezinárodní setkání kovářů Hefaiston na hradě Helfštýn
43 Jiří Kabelka: Monitoring delMES společnosti DEL a.s.
46 Zamotaná cesta k nové energii
48 Účast Svazu kováren ČR na 57. mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně
48 5. schůze redakční rady Kovárenství
49 Seminář odborné skupiny zápustkového kování v Ostravě
50 Podzimní setkání Svazu kováren ČR ve Znojmě
51 V Kopřivnici vznikla nová společnost TATRA METALURGIE
51 Den řemesel v Kovárně VIVA
52 HF-Czechforge uvádí do provozu dvě nové kovací linky
53 Jan Otoupalík: Koncern ZKL novým členem Svazu kováren
54 ŠPONDR CMS, spol. s r. o., CENTRÁLNÍ MAZACÍ SYSTÉMY novým členem Svazu kováren
55 Představení nového člena ZETOR KOVÁRNA, s. r. o.
55 Novinky ve firmě EXOVA Plzeň
55 Představení nového člena ZETOR KOVÁRNA, s. r. o.
56 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava slaví 300 let
57 Stáž je cesta k získání praxe
57 Středoškolská odborná činnost ve Frýdku-Místku
58 Životní jubilea
61 SVAZ KOVÁREN ČR z.s. - ADRESÁŘ

Detail recenzovaného příspěvku

(zobrazí se po kliknutí na barevně zvýrazněný název v obsahu)

Předkovací operace v zápustkovém kování – kovací válce a PKV

Preforming in closed die forging – roll forging and cross wedge rolling

Doc. ing. Jan Čermák, CSc.

ČVUT v Praze, fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie

Abstrakt
V příspěvku je popsán vliv tvarové složitosti výkovku na volbu předkovací operace při zápustkovém kování. Jsou uvedeny základní metody předkování při výrobě podlouhlých výkovků: kování na kovacích válcích a příčné klínové válcování, včetně možných variant.

Abstract
The paper describes the effect of the forging shape complexity factor to produce a preform in closed die forging. Basic methods used for longitudinal shapes are given: roll-forging and cross wedge rolling processes, including possible versions.

Klíčová slova:Tvarová složitost, předkovací operace, podélné kování, kování na kovacích válcích, příčné klínové válcování

Key words:Shape complexity, Pre-forming processes, Rolling, Roll-forging, Cross wedge rolling

Recenze:doc. ing. Jozef Bílik, PhD, ing. Miroslav Jelínek

Optimalizace výroby na linkách tepelného zpracování

Optimization of Production on Lines for Heat Treatment

Bohuslav Mašek1, Ivan Vorel1, Ctibor Štádler1, Miroslav Urbánek2, Mikuláš Fedorko2, Filip Vančura3

1 Západočeská univerzita v Plzni

2 COMTES FHT, Dobřany

3 Kovárna VIVA a.s. Zlín

Abstrakt
Vývoj moderních technologických procesů a jejich optimalizace je zpravidla časově zdlouhavý a cenově náročný proces. Vzhledem k dynamickým požadavkům trhu je mnohdy potřeba udělat rychlá rozhodnutí a parametry výrobního procesu předimenzovat tak, aby požadované výsledky s velkou jistotou vyšly. Praktické zkoušky v provozu vedoucí k optimalizaci výroby jsou mnohdy velmi náročné, neboť zabírají výrobní kapacitu a v případě neúspěšné modifikace procesu mohou vést ke vzniku množství zmetků a zbytečně spotřebované energie. Při tom nemusí být optimum procesních parametrů vůbec nalezeno. Proto byla pro návrh tepelného zpracování v průběžných pecích vyvinuta nová metoda využívající kombinace moderních postupů materiálově-technologického modelování v unikátní kombinaci s FEM simulací kolektivního zpracování výkovků. Pomocí této metody lze odhalovat rezervy stávajících procesů, provádět jejich optimalizace nebo i navrhovat efektivní a dostatečně robustní a zároveň úsporné procesy tepelného zpracování.

Abstract
Developing and optimizing modern manufacturing processes is typically a time-consuming and costly undertaking. To meet changing market requirements, quick decisions must often be taken and manufacturing route parameters must be overdesigned to ensure that the desired results are obtained with a large safety margin. Production trials aimed at optimizing the manufacturing process are often demanding, as they use up the production capacity, and their failure may lead to vast numbers of rejects and amounts of energy consumed to no avail. At the same time, it is not guaranteed that the optimum process parameters will be found. For these reasons, a new method was developed for designing a heat treatment sequence for a continuous furnace. The method uniquely combines modern material-technological modelling procedures and FEM simulations of treatment of multiple forged parts. Using this method, existing processes can be examined to identify potential for improvement, and then optimized, or new, effective, robust and economical heat treatment sequences can be designed.

Klíčová slova:Materiálově-technologické modelování, tepelné zpracování, zápustkové výkovky, optimalizace kalení

Keywords:Material-technological modelling, heat treatment, closed die forgings, optimization of quenching

Recenze:doc. ing. Vladimír Bernášek, CSc., ing. Petr Vacík, CSc

Některé problémy při určování stupně deformace při tváření

Some problems of strain estimation during forming

Ladislav Jílek, Ostrava

Abstrakt
Na příkladech operací pěchování, prodlužování, děrování, ohýbání, krutu, vyhrdlování a zkoušky ECAP je rozebrána problematika vyjadřování stupně deformace.

Abstracts
The problems of estimation of strain are presented on examples operations of upsetting, drawing-out, piercing, bending, and ECAP-test.

Klíčová slova:výpočet stupně deformace, pěchování, prodlužování, děrování, ohýbání, krut, vyhrdlování, zkouška ECAP

Keywords:strain estimation, upsetting, drawing-out, piercing, bending, torsion, ECAP-test

Recenze:doc. ing. Jozef Bílik, PhD., doc. Jan Čermák, CSc.

Kování nástrojových ocelí

Forging of tool steels

M. Greger1, J. Petržela2, V. László2, M. Juhas2, M. Sušovský2, O. Kwarteng2

1 VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

2 VÍTKOVICE heavy Machinery, a.s.

Abstrakt
Požadavky na mechanické vlastnosti a deformační chování nástrojových ocelí tvoří velmi složitý konglomerát často protichůdných vlastností a požadavků, které lze pouze obecně definovat. Pro převážnou část nástrojových ocelí platí, že maximální velikost deformace (úběru) je jednoznačnou funkcí tvařitelnosti daných ocelí a dále je ovlivněna silovými možnostmi kovacích lisů a technologickými podmínkami kování.

Abstracts
Tool steels represent, from the viewpoint of chemical composition, mechanical properties and deformation behaviour a very complex conglomerate of contradictory properties and requirements, which cannot be generally successfully defined and specified. It is generally valid for all these steels that maximum magnitude of deformation (reduction) is an unequivocal function of formability of these steels, and it is furthermore influenced by force possibilities of forging presses and technological conditions of forging.

Klíčová slova: volně kované výkovky, nástrojové oceli, kování a tepelné zpracování

Keywords: open die forgings, tool steels, forging and heat treatment

Recenze:e: prof. ing. Zdeněk Jonšta, CSc., ing. Ladislav Jílek, CSc.

 
česky | english

KOVÁRENSTVÍ

ISSN 1213-9289

 

vydává
© SVAZ KOVÁREN ČR z. s.
Technologická 373/4
708 00 Ostrava