soubor cesky/clanky/c55.html číslo 55 - Archív časopisu Kovárenství

Archív

Číslo 55 / říjen 2015

3 Zdeněk Vozdek: Slovo prezidenta
4 Rozhovor s ing. Jiřím Kabelkou, ředitelem firmy DEL, a. s., u příležitosti 20 let od jejího založení
7 Pavel Machovčák: Optimalizace výroby těžkých kovářských ingotů
9 Jan Řiháček, Mojmír Vaněk: Možnosti zkvalitnění sítě MKP při simulacích objemovém tváření v software ANSYS Workbench 16
13 Josef Bárta: Přehřátí a spálení oceli
26 V. A. Lazorkin, D. V. Lazorkin: Čtyřkovadlové zařízení pro kování ingotů
32 Pavel Horečka: 10. kovárenská konference ve Štiříně – 25 let českého kovárenství
35 Jan Hlaváč, Milan Čechura: Návrh hydropohonu klikového kovacího lisu a porovnání s ostatními způsoby pohonů
39 K. Labisz, S. Rusz, T. Tański, E. Jonda, L. A. Dobrzański: Recyklace odlévaných a kovaných nástrojů vyrobených z oceli pro práci za tepla legovaných laserem
43 Navařování zápustek
44 Jan Čermák: Výběr z časopisu la forge Janivier 2015
46 Ladislav Jílek: Další práce v oblasti válcování profilovaných kroužků
45 Ladislav Jílek: Vady při válcování kroužků
46 Velké společnosti budou muset opakovaně provádět energetické audity
49 Martin Kročil: Regulované ceny v elektroenergetice po novele energetického zákona
50 Ladislav Jílek: Výstavba jaderných elektráren pomalu pokračuje
51 Miroslav Smilek: Investice ve společnosti TRIANGOLO v roce 2015
53 Čestmír Vančura: Moje ohlédnutí
54 Pavel Horečka: 44. valná hromada Svazu kováren ČR
55 Kovářský den ve Studénce
56 Luboš Malý: 20 let firmy Brück AM Zámrsk stojí za ohlédnutí
57 Milan Hoza: Co nového ve ŠMERAL Brno a.s.?
59 Výchova mladých odborníků na místecké průmyslovce
60 Životní jubilea
62 SVAZ KOVÁREN ČR z.s. - ADRESÁŘ

Detail recenzovaného příspěvku

(zobrazí se po kliknutí na barevně zvýrazněný název v obsahu)

Optimalizace výroby těžkých kovářských ingotů

Pavel Machovčák

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Abstrakt
Těžké kovářské ingoty jsou využívány zejména v těžkém strojírenství, např. pro výrobu zalomených klikových hřídelů pro lodní motory, speciální díly pro energetiku a to jak pro klasickou, tak i pro jadernou (turbíny, výměníky, parogenerátory). Výroba těchto těžkých kovářských ingotů je doprovázena výskytem segregací jednotlivých prvků ve struktuře oceli. Tyto segregace způsobují anizotropii mechanických vlastností. Ale v případě těchto strojírenských komponent musí být tyto součásti prakticky bez vad, aby splnily nejnáročnější požadavky. V posledních letech byla řešena řada vývojových projektů s cílem optimalizace těchto těžkých kovářských ingotů. Konečným cílem je výroba ocelového ingotu s minimem defektů, tj. s minimálním rozsahem porozity a makrosegregací. Pro dosažení těchto cílů byly ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. realizovány provozní experimenty pro zjištění současného stavu rozložení těchto vad. Ve spolupráci se společností MECAS ESI s.r.o. byly realizovány numerické simulace odlévání a tuhnutí těžkých kovářských ingotů s využitím softwaru ProCAST.

Abstract
Heavy forging ingots are used mainly in heavy engineering eg. for the crankshafts production for ship engines, special components for classical and nuclear power (turbines, heat exchangers, steam generators). Production of such heavy forging ingots is accompanied by the occurrence of segregation of individual elements in the steel structure. This segregation causes anisotropy of mechanical properties. But in the case of these types of mechanical components, these must be practically free of defects to meet the most demanding requirements. Several development projects with the aim of optimizing these heavy forging ingots were solved in recent years. The final goal is to produce a steel ingot with little defects, i.e. with a minimum range of porosity and macrosegregation. Experimental measurements at steel plant VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. were carried out to determine the current state of the distribution of these defects. Numerical simulation of heavy ingot casting and solidification using software ProCAST were carried in cooperation with MECAS ESI s.r.o. New type of the ingot was designed based on the results of numerical simulations.

Klíčová slova: ocelový ingot, odlévání oceli, numerická simulace, optimalizace

Key words: steel ingot, steel casting, numerical simulation, optimization

Recenze:Recenze: doc. ing. Miroslav Greger, CSc., ing. Vladimír Lüftner

Možnosti zkvalitnění sítě MKP při simulacích objemovém tváření v software ANSYS Workbench 16

FEM Mesh Improvement Possibilities in Bulk Forming Simulations by Using ANSYS Workbench 16 Software

Jan Řiháček, Mojmír Vaněk

VUT v Brně, FSI, ÚST, Technická 2, 619 69 Brno

Abstrakt
Jednou z možností zvýšení přesnosti výpočtu metody konečných prvků je užití tzv. remeshingu nebo-li přesíťování konečnoprvkové sítě během výpočtu. Představuje cestu ke zpřesnění výsledků, ale v některých případech také možnost, jak danou úlohu vůbec korektně vyřešit. Příspěvek se zabývá novými možnostmi aplikace remeshingu v softwaru ANSYS Workbench, verzi 16.0. První část příspěvku se zabývá teoretickým rozborem aplikace remeshingu při úlohách objemového tváření a kritérii použití této funkce v programovém prostředí ANSYS Workbench. Ve druhé části je popsán modelový příklad objemového tváření, který demonstruje možnosti využití různých kritérií aplikace remeshingu. Pro popis materiálových vlastností polotovaru při simulaci je použit materiálový model slitiny hliníku AlMg8.

Abstract
One of the ways to increase of the accuracy of finite element method calculation is application of so-called remeshing. It is a way to refine the results, but in some cases it is also a possibility as the job correctly solved at all. The paper deals with new possibilities of remeshing application in ANSYS Workbench software, version 16.0. The first section deals with theoretical analysis of remeshing application tasks in bulk forming and criteria for using of this function in ANSYS Workbench environment are analyzed. The second part gives an example of bulk forming, which demonstrates the feasibility of different criteria using in remeshing application. Aluminum alloy AlMg8 material model id used for description of blank material properties of blank material for the purpose of simulation.

Klíčová slova: ANSYS, přesíťování, hliníková slitina, objemové tváření, číslicová simulace

Keywords: ANSYS, remeshing, aluminium alloy, bulk forming, numeric simulaction

Recenze:Recenze:Prof. ing. Jiří Hrubý, CSc.; ing. František Tatíček, PhD.

Návrh hydropohonu klikového kovacího lisu a porovnání s ostatními způsoby pohonů

Draft of hydraulic drive of crankshaft forging press and its comparison with other drive types

Jan Hlaváč, Milan Čechura

ZČU v Plzni, Fakulta strojní, KKS, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň

Abstrakt
Kinematika klikového lisu je pro některé druhy technologických operací nezaměnitelná. Pro technologické účely je důležitý především pohyb ve spodní úvrati. Proto z technologického hlediska se pouze kývavý pohyb pracovních částí kolem spodní úvrati jeví jako vhodný, oproti stávajícímu točivému pohybu. To se někteří výrobci snažili zajistit elektrickými torque motory. Avšak jejich použití pro kovací lisy, jak ukázaly námi provedené výpočty, je problematické. Proto byl na CVTS v Plzni proveden návrh pohonu s hydromotory se snahou využít jejich přednosti a eliminovat některá negativa elektropohonů.

Abstracts
The kinematics of a crank press is unmistakable for some kind of technological operations. Movement in the bottom dead centre is particularly important for technological purposes. Therefore, only the pendulum movement of the working parts around the bottom dead centre seems appropriate, compared to the current rotary movement. That some manufacturers endeavoured to ensure electric torque motors. However, their use for forging presses, as shown by our calculations performed, is problematic. Thus was in CVTS in Pilsen design of a hydraulic drive with the desire to exploit their advantages and eliminate some of the negatives of electric drives.

Klíčová slova: klikový kovací lis, přímý pohon, hydraulický pohon

Keywords: forging crank press, direct drive, hydraulic drive

Recenze:doc. ing. Jozef Bílik, PhD., ing. Milan Hoza

 
česky | english

KOVÁRENSTVÍ

ISSN 1213-9289

 

vydává
© SVAZ KOVÁREN ČR z. s.
Technologická 373/4
708 00 Ostrava