soubor cesky/clanky/c52.html číslo 52 - Archív časopisu Kovárenství

Archív

Číslo 52/ únor 2014

3 Úvodník: Co znamená 25 let našeho svazu?
4 Vliv hmotnosti, způsobu výroby kovárenských ingotů a technologie kování na jakost volných výkovků
8 Prodlužování výkovků pravoúhlého průřezu na rovných kovadlech
15 Dipl.-Ing. Arnold Letschnik: Je cílem předkování pouze úspora materiálu?
21 Miroslav Friedel, ing. Robert Köller: Příklady technologií předkování a optimalizace předlisových tvarů v MSV Metal Studénka, a.s.
26 Ing. Rudolf Petrmichl: Přidaná hodnota simulačního systému technologie tváření
29 Ing. Kamil Sikora: Vychlazení výkovků po poslední kovářské operaci
32 Ing. Josef Bárta, CSc.: Křehkost za červeného žáru
36 Ladislav Jílek: Výroba profilovaných kroužků válcováním
42 Jaroslav Stibora: Výroba tvarových rozválcovaných kruhů ve společnosti Triangolo Hulín
44 Jakub Vozdek, Jaroslav Stibora: Výroba tramvajových obručí v kovárně TRIANGOLO
46 Ing. Radovan Válek: Radiálně axiální rozválcovačka v ZVU Kovárna a.s Hradec Králové
47 Jan Lauro: 33. mezinárodní setkání kovářů Hefaiston na hradě Helfštýn
48 Ladislav Jílek: Rozvoj zbrojní výroby v souvislosti s 1. světovou válkou
49 Možnosti zvyšování kvalifikací jsou dnes snažší
50 Ladislav Jílek: Reakce na připomínky zveřejněné v Kovárenství 49
51 Některé poznatky z 21. mezinárodního kovárenského kongresu v Berlíně
52 Ladislav Jílek: Pozornost věnovaná úsporám energie na 21. mezinárodním kovárenském kongresu v Berlíně
54 Drahé snění o jaderné fúzi
58 Pořádně to roztočíme!
61 BRUMAG – nová dimenze magnetického upínání
62 Účast Svazu kováren ČR na 56. mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně
63 Seminář odborné skupiny zápustkového kování v Ostravě
64 Odborný seminář Výroba velkých ocelových kroužků
65 Podzimní setkání Svazu kováren ČR v Jinačovicích
66 Tři významná ocenění pro FORTECH
67 Životní jubilea
70 SVAZ KOVÁREN ČR z.s. - ADRESÁŘ

Detail recenzovaného příspěvku

(zobrazí se po kliknutí na barevně zvýrazněný název v obsahu)

Vliv hmotnosti, způsobu výroby kovárenských ingotů a technologie kování na jakost volných výkovků

Effect of weight, method of manufacture forging ingots and forging technology for quality free forgings

Greger, M.1, László, V. 2, Petržela, J. 2, Juhas, M.2, Cechel, T.2, Horsinka, J.2, Put, J.2, Sušovský, M.2

1 VŠB-Technická univerzita Ostrava,

2 VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY

Abstrakt
Kovárenské ingoty mají různou hmotnost - od stovek kilogramů až po několik set tun. V současné době se zvyšují požadavky na jakost kovárenských ingotů. Požadavky mohou být zaměřeny na co nejvyšší čistotu oceli a bezdefektní povrch ingotu. Pro výkovky kotoučů, kruhových desek, opěrných válců a lodních hřídelí jsou kladeny vysoké požadavky na dobrou jakost oceli v ose výkovků.

Abstract
Ingots intended for forging have different weight - from hundreds of kilos up to several hundred tonnes. Requirements to quality of forging ingots also differ in a similar way. The requirements may be focused on the highest internal and external surface cleanliness of steel for forgings for blades and circular plates, for example for their exploitation nuclear and conventional power engineering, or these requirements may concentrate on good quality of steel in the longitudinal axis of forged rolls and naval shafts.

Klíčová slova:
kovárenské ingoty, technologie kování, vlastnosti výkovků

Keywords:
forging ingots, forging technology, properties of forgings

Recenze: prof. ing. Zdeněk Adolf, CSc., ing. Ladislav Jílek, CSc.

Je cílem předkování pouze úspora materiálu?

Pre-forming – only material saving?

Dipl.-Ing. Arnold Letschnik*

Unternehmensberater, Handelsagentur, 4201 Gramastetten, Österreich

Abstrakt
Přednáška se zabývá předkováním při zápustkovém kování se zvláštním ohledem na tvářený materiál při použití kovacích válců a nového prodlužovacího stroje. Vychází se z vlivu tvaru předkovku na různé stránky zápustkového kování jakožto aktivní elementy matice vlivu, přičemž předkování je bráno jako proces zajišťující vysoké využití materiálu. Výsledky studie s reprezentativním spektrem výkovků potvrdily určující vliv předkovku na stupeň využití materiálu. Následuje popis možností využití simulace při hledání vhodných operací pro vysoké využití materiálu. Po popisu principu prodlužování a funkce kovacích válců je uveden příklad předkování předkovku s ukazatelem členitosti tvaru S3. Na závěr jsou podány praktické příklady využití předávacího stroje LASCO a kovacích válců LASCO a jejich možné zapojení do automatizované linky.

Abstracts
This article describes the preforming process for the closed die forging process with special focus on prematerial efficiency and the usage of the forging roll and the stretching unit. Beginning with the influences of the preform on various elements of the drop forging the preform is shown as an active element and as an important step for prematerial efficiency. This article describes the result of a study with the same conclusion. A second study demonstrates the use of simulation-software to increase material efficiency. After the description of the forging roll and the stretching with the help of practical examples possibilities of performing are shown in the field of complexity S3. Furthermore this article displays the LASCO fully-automatic stretching unit and the LASCO forging rolls and the possibility of including them in an automatic line.

Klíčová slova:
využití materiálu, výrobní řetězec, postup, předkování, technologie, matice vlivů, simulace, kovací válce, předkovací stroj

Key words:
prematerial efficiency, production line, forging rolls, stretching unit, simulation

Recenze: Doc. ing. Jan Čermák, CSc., ing. Ladislav Jílek, CSc.

Vychlazení výkovků po poslední kovářské operaci

Forgings treatment after the final forging oparation

Ing. Kamil Sikora

VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.

Abstrakt
Tento článek je zaměřen na problematiku ošetření materiálu po poslední kovářské operaci. V technologické praxi se setkáváme s řadou případů, kdy ve výrobku vznikají vnitřní pnutí, a to někdy tak značná, že může dojit ke vzniku trhlin. V některých případech, je-li úroveň napětí srovnatelná s mezí pevnosti, dokonce i k poškození celého výrobku. Vedle ohřevu jde zejména o důsledky tváření s nerespektováním doporučeného stupně protváření. Z hlediska časového působení vnitřních pnutí rozeznáváme:
• dočasná vnitřní pnutí,
• zbytková vnitřní pnutí.
Dočasná vnitřní napětí působí, pokud trvá příčina, která je vyvolala. Touto příčinou nejčastěji bývá nerovnoměrné teplotní pole mezi povrchem a středem. Tato deformace vzniká rozdílnou dilatací, která vytváří dočasně vnitřní napětí, které trvá, pokud se nevyrovnají teploty v celém objemu výrobku. Stejný charakter může mít i vnitřní napětí, vznikající během ohřevu nebo ochlazováni kovu, ve kterém dochází k nehomogenní deformaci z důvodu nerovnoměrného průběhu transformace.

Abstract
This article is concerned with the treatment of the material after the final forging operation. At the technological practice to encounter cases where the product created internal tensions, sometimes so great that it may cause cracks. Sometimes, if the stress level is comparable to the breaking strength of the entire, product also violated. In addition to heating comes primarily from an intense forming. In terms of time of action of internal stresses distinguish:
• temporary internal stress,
• residual internal stresses.
Temporary internal stresses act, if it lasts cause,that is generated. This is most often the cause of uneven temperature field between the surface and the center. This distortion arises differential expansion, which creates a temporary internal tension, which takes as they balance the temperature throughout the product volume. The same character can have internal stresses generated during heating or cooling of the metal, which leads to inhomogeneous deformation due to uneven during the transformation.

Klíčová slova:
Volné kování, řízené ochlazování po kování, vnitřní pnutí

Key words:
Open die forging, control cooling after forging, internal stress

Recenze: ing. František Tatíček, ing. Vladimír Lüftner

Výroba profilovaných kroužků válcováním

Production of profiled rings

Ladislav Jílek, Ostrava

Abstrakt
Jsou rozebrány potíže, které vznikají při válcování profilovaných kroužků na radiálních a radiálně axiálních válcovačkách: složitá soustava působících sil, prokluz na styčných plochách, nerovnoměrná deformace a nerovnoměrné ochlazování. Jsou popsány různé způsoby předkování. Stručně jsou probrány i ostatní způsoby válcování profilovaných kroužků.

Abstracts
The difficulties appear during profiled rings rolling on radial and radial-axial rolling machines are discussed: the complex system of acting forces, the slip on contact surface of rolled metal and rolls, and unequal cooling down of formed metal. The various methods of pre-forging of material are presented. The other methods of profiled rings are presented briefly, too.

Klíčová slova:
válcování, profilovaný kroužek, obruče, předkování

Key words:
rolling, profiled ring, tyre, pre-forming

Recenze: doc. ing. Miroslav Greger, CSc., ing. Jaroslav Stibora

 
česky | english

KOVÁRENSTVÍ

ISSN 1213-9289

 

vydává
© SVAZ KOVÁREN ČR z. s.
Technologická 373/4
708 00 Ostrava