soubor cesky/clanky/c51.html číslo 51 - Archív časopisu Kovárenství

Archív

Číslo 49/ březen 2014

3Úvodník: Kovárenský kongres v Berlíně a pokongresová exkurze u nás
4Rozhovor s Ing. Zdeňkem Vozdkem, ředitelem TRIANGOLO spol. s r.o. Hulín
7Ladislav Jílek: Historie a současnost radiálního kování
15Ladislav Jílek: Předkování při zápustkovém kování
23Mária Kapustová, Jozef Bílik: Výskum kovateľnosti ocele pri teplotách poloohrevu s podporou simulácie
27Vladimír Lüftner: Vliv rozměrů výchozího polotovaru na mechanické vlastnosti zápustkového výkovku ze slitiny hliníku
30Kamil Sikora, Antonín Trefil: Zvýšení odvodu tepla při kalení tlustých těles rozbitím parního filmu
33Milan Jirásko: Lis pro volné kování CKV 90 MN
36Zdeněk Mrkos: Kování výkovků – jde to i bez metru
39Nová koncepce těžkých robotů
41Ladislav Jílek: Přehled problematiky dělení materiálu ve volných kovárnách
43Ladislav Jílek: Méně běžné postupy dělení materiálů v kovárnách
44Ladislav Jílek: Další práce v oblasti válcování profilovaných kroužků
45Ladislav Jílek: Vady při válcování kroužků
46Ladislav Jílek: Výroba klikových hřídelů pro motory
47Využití vláknových mřížek při měření deformace v kovárenství
48Jiří Talafous: Na koho by se nemělo zapomínat
49Vladimír Lüftner: Výroba zbraní v plzeňské Škodovce a první světová válka
52Zbyněk Pechál: Kovářské sonáty 2014
53Malé řešení je dobré řešení
55Pavel Horečka: 43. valná hromada Svazu kováren ČR
56Pavel Horečka: Odborný seminář Netradiční technologie ve volných kovárnách v Ostravě
57Pokongresová exkurze 21. IFC do našich kováren
58Ladislav Jílek: Oslava 20. výročí kovárny TRIANGOLO
59Kovárna VIVA uspěla v soutěži Zaměstnavatel roku
60Životní jubilea
62SVAZ KOVÁREN ČR z.s. - ADRESÁŘ

Detail recenzovaného příspěvku

(zobrazí se po kliknutí na barevně zvýrazněný název v obsahu)

Historie a současnost radiálního kování

The history and temporary of radial forging

Ing. Ladislav Jílek, CSc.

SVAZ KOVÁREN ČR o. s.

Abstrakt
Jsou shrnuty výhody radiálního kování. Jsou popsány odlišnosti strojů s mechanickým a hydraulickým pohonem. Je uvedena technologie kování tyčí kruhového, čtvercového a obdélníkového průřezu. Rovněž kování dutých součástí je rozebráno. Je popsáno osvědčené zařízení, které umožňuje provádět radiální kování na konvenčních kovacích lisech. Pozornost je věnována i použití radiálních kovacích strojů ve válcovnách.

Abstracts
The advantages of radial forging are summarized. The differences between mechanically and hydraulically driven machines are described. The methods of cylindrical, rectangular and flat bars are presented. Forging of hallow forgings is also discussed. The approved equipment that enabled to implement the radial forging on a conventional press is presented. The attention is given to make use of radial forging machines in rolling mills.

Klíčová slova:
radiální kovací stroj, výhody radiálního kování, kování válcových, čtyřhranných a plochých tyčí, použití ve válcovnách.

Keywords:
Radial forging machine, advantages of radial forging method, forging of cylindrical, rectangular and flat bars, making use in rolling mills

Recenze:doc. ing. Miroslav Greger, CSc., ing. Jiří Petržela

Předkování při zápustkovém kování

Preforging at closed die forging

Ing. Ladislav Jílek, CSc.

SVAZ KOVÁREN ČR o. s.

Abstrakt
Pro předkování se začaly používat vysoce výkonné postupy. Pro podlouhlé výkovky to je příčné klínové válcování a kování na kovacích válcích. Jsou porovnány přednosti a nedostatky obou postupů. Kompaktní výkovky se kovou zpravidla na jednom stroji s použitím jedné nebo více přípravných dutinách. Zvláštní pozornost je věnována přípravě předkovků pro výkovky složitých tvarů. Jsou uvedeny i nové speciální postupy výroby předkovků.

Abstracts
High productive methods are now used for preparing of semiproducts in closed die forging. The cross wedge rolling and forging rolls are used in preparing of semi-products for elongate forging pieces. The advantages and disadvantages of both methods are compared. The compact forms are usually prepared and forged on the same forming machine; one ore more streams are used. The big attention is paid to preparing of semi-products for forging pieces of complex forms. The new special methods of preparing semi-products are presented.

Klíčová slova:
Zápustkové kování, předkování, příčné klínové válcování, kovací válce, přípravné dutiny, výkovky s více osami, speciální postupy

Keywords:
Closed die forging, prepare forging, cross wedge rolling, forging rolls, blocking impressions, multi-axis forgings, special methods

Recenze:doc. Mária Kapustová, ing. Vladimír Lüftner

Výskum kovateľnosti ocele pri teplotách poloohrevu s podporou simulácie

The Research of Forgeability for Warm Temperatures Using Simulation

Mária Kapustová, Jozef Bílik

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave

Abstrakt
V súčasnosti rastie záujem zápustkových kováční o technológiu presného zápustkového kovania za poloohrevu. V porovnaní s klasickým zápustkovým kovaním za tepla je možné dosiahnuť vyššiu využiteľnosť tvárneného materiálu, vyššiu kvalita povrchu ako aj rozmerovú presnosť výkovkov. Rozvoj danej technológie úzko súvisí s výskumom tvárniteľnosti a plasticity kovaného materiálu pri teplotách poloohrevu. Príspevok popisuje metodiku na stanovenie intervalu teplôt pre tvárnenie za poloohrevu ocele 16MnCr5 a predkladá dosiahnuté výsledky výskumu kovateľnosti. Na verifikáciu kovateľnosti ocele v doporučenom intervale kovacích teplôt bola použitá technologická skúška ubíjania podľa Žideka. Praktická skúška a aj numerická simulácia potvrdila vhodnosť skúmanej ocele 16MnCr5 na kovanie za poloohrevu v intervale teplôt 600 až 750 °C.

Abstracts
At present the interest of die forges is focused on technology of precise die warm forging. It is possible to reach higher exploitation of formed material, higher surface quality and higher precision of forging dimensions in comparison to standard hot die forging. The advance of mentioned technology is connected to research of formability and plasticity of forged material at warm temperatures. This paper describes methodology of temperature interval determination for warm forming of steel 16MnCr5 and submits achieved results of forgeability research. For the verification of steel forgeability in the recommended interval of forging temperatures, the technological test of upsetting according to Židek was used. Practical test as well as numerical simulation confirmed that examined steel 16MnCr5 is suitable for warm forging in the temperature interval from 600 to 750 °C.

Klíčová slova:
presné zápustkové kovanie, kovanie za poloohrevu, ocel 16MnCr5, technologická skúška ubíjania

Keywords:
Warm Forging, Forgeability, Warm Temperature, Test Upsetting by Židek, Simulation

Recenze:ing. František Tatíček, ing. Ladislav Jílek, CSc.

Vliv rozměrů výchozího polotovaru na mechanické vlastnosti zápustkového výkovku ze slitiny hliníku

Influence of dimensions input extruded bar on mechanical properties of the closed die forging from aluminium alloy

Vladimír Lüftner

Czech Precision Forge a.s., Plzeň

Abstrakt
Příspěvek dokumentuje vliv rozměru výchozího polotovaru pro zápustkové kování na finální mechanické vlastnosti zápustkového výkovku ze slitiny hliníku EN-AW 2618A.

Abstracts
The article present a comparsion of the mechanical properties of two variants of dimensions input extruded bar from aluminium alloy EN-AW 2618A.

Klíčová slova:
volné kování, zápustkové kování, slitina hliníku, oběžné kolo kompresoru, anizotropie struktury a vlastností

Keywords:
open die forging, closed die forging, aluminium alloy, compressor wheel, anisotropy of the structure and properties

Recenze:doc. ing. Miroslav Greger, ing. Radek Pěnička

Zvýšení odvodu tepla při kalení tlustých těles rozbitím parního filmu

Increase heat dissipation hardening thick body by breaking the steam film

Ing. Kamil Sikora, VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.

Ing. Antonín Trefil, VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.

Abstrakt
Tento článek je zaměřen na problematiku tepelné vodivosti parního filmu, který vytvoří na povrchu kaleného materiálu izolační vrstvu. Tepelná vodivost páry je nižší než tepelná vodivost vody, což ztěžuje odvod tepla z kaleného materiálu. S tím souvisí i hustota tepelného toku, která vykazuje několik kritických bodů. Při 130 °C začíná první krize varu, kdy se z bublinového varu začínají formovat první celistvější blány parního filmu a hustota tepelného toku překračuje 1.105 W.m-2. Druhá krize varu přichází při 220 °C, kdy je tvorba přechodového varu ukončena a celý povrch tělesa pokrývá parní film. Tomuto bodu se říká Leidenfrostův bod a hustota tepelného toku klesá na cca 500 W.m-2. Od tohoto bodu hustota tepelného toku opět stoupá a kolem 1 000 °C se dostává opět na hodnoty první krize varu. Rychlost chladnutí je možno měnit i prostředím, v němž se ochlazuje. Nejpomaleji a nejrovnoměrněji se ochlazuje v chladnoucí peci, v níž se dá rychlost chladnutí regulovat. Poněkud rychlejší je chladnutí na klidném vzduchu a postupně rychleji působí proud vzduchu, proud vodní mlhy, teplý olej, vroucí voda, studený olej, studená voda při mírném pohybu a konečně prudká vodní sprcha. Nejobvyklejším kalicím prostředkem je samozřejmě voda, jejíž účinek lze zesílit přísadou sody nebo louhu. Naopak přídavek emulgovaného oleje zeslabuje ochlazovací účinky vody.

Abstracts
This article is focused on the thermal conductivity of the vapor film, which creates a hardened surface layer of insulation material. The thermal conductivity of the steam is lower than the thermal conductivity of water, which makes the heat removal of hardened material. This is related to the density of heat flow, which has several critical points. At 130 °C, the first boiling crisis, when the bubble boiling beginning to form first coherent membrane steam film and heat flow density exceeds 1.105 W.m-2. The second boiling crisis arrives at 220 °C when the formation of the transition boiling stopped, and the entire surface of the body covering the steam film. This point is called the Leidenfrost point and heat flow density decreases to about 500 W.m-2. From this point, the heat flux density increases again and about 1 000 °C again gets the values of the first boiling crisis. Cooling rate can also change the environment in which it is cooled. The slowest, and evenly cools the cooling furnace in which the cooling rate can be controlled. Somewhat faster is cooling in still air and gradually work faster air flow, stream water fog, warm oil, boiling water, cold oil, cold water with a slight movement, and finally a sharp water spray. The most common quenching agent is a water course, which can amplify the effect of the addition of soda or lye. In contrast, the addition of emulsified oil attenuates the effects of cooling water.

Klíčová slova:
kalení oceli, tepelná vodivost parního filmu, hustota tepelného toku, chladnutí na klidném vzduchu

Keywords:
steel hardening, thermal conductivity of the vapor film, density of heat flow, cooling in still air

Recenze:prof. ing. Zdeněk Jonšta, CSc., ing. Vladimír Lüftner

 
česky | english

KOVÁRENSTVÍ

ISSN 1213-9289

 

vydává
© SVAZ KOVÁREN ČR z. s.
Technologická 373/4
708 00 Ostrava