soubor cesky/clanky/c49.html číslo 49 - Archív časopisu Kovárenství

Archív

Číslo 49/ březen 2014

3 Úvodník: Společně to jde
4 Rozhovor s ing. Milošem Kupkou, majitelem kovárny J. Jindra s.r.o. Česká Třebová
6 Miroslav Greger, Václav Mašek: Výkovky z mikrolegovaných ocelí
12Ladislav Jílek: Tvorba přeložek při kování
17Ladislav Jílek: Volba vhodného způsobu mazání při tváření, především kování
23Jan Čermák: Vady výkovků a terminologie ve tváření
24Ladislav Jílek: Objemové tváření polotovarů z plechů
26Konference Aluminium a neželezné kovy 2013
26Hodnocení roku 2013 a výhled na příští rok podle médií
27D. Hauserová, J. Dlouhý, Z. Nový: Zrychlená sferoidizace karbidů a zjemnění zrna oceli C45
32Desatero platné pro nákup použitého zařízení
35Simulace opotřebení nástrojů s využitím simulačních softwarů
36Technologická platforma Svazu kováren ČR
37František Tatíček, Tomáš Pačák, Martin Kubelka: Přehled technologií pro dělení materiálu v zápustkových kovárnách
41Jan Hlaváč, Milan Čechura, Václav Kubec: Způsob zlepšování přesnosti děleného polotovaru pomocí adaptivního řízení
45Zdeněk Glazer: Dělení materiálu v HF Czechforge s.r.o. Cheb
47Doplnění článku „Průlet stoletím našeho kovárenství“
48Výhledové cíle kovárenství
50Luboš Štěpánek: Nový výměník pro využití tepla spalin ve ŽĎASU
51Miroslav Smilek: Úspora energií ve společnosti TRIANGOLO - využití tepla spalin z průběžné žíhačky
53Účast Svazu kováren ČR na 55. mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně
54Odborný seminář „Metody a technologie dělení materiálu v kovárnách“ v Ostravě
55Podzimní setkání členů SKČR ve Svratce
56Spolupráce světových kováren pod hlavičkou EUROFORGE
57Břetislav Pour: Středofrekvenční indukční ohřívač SOT 400/2,1
57Změna ve vedení firmy J. JINDRA s.r.o.
57Kovárna VIVA se stala vlastníkem prostějovské firmy Alper
60Životní jubilea
62SVAZ KOVÁREN ČR o.s. - ADRESÁŘ

Detail recenzovaného příspěvku

(zobrazí se po kliknutí na barevně zvýrazněný název v obsahu)

Výkovky z mikrolegovaných ocelí

Forged pieces of micro-alloyed steels

Miroslav Greger 1), Václav Mašek 2)

1) VŠB – Technická univerzita Ostrava,
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství,
Ostrava,
e-mail: miroslav.greger@vsb.cz

2) Trading Universal s.r.o., Plzeň

Abstrakt
Řízeným kováním ocelí mikrolegovaných V, Nb a Ti můžeme získat výkovky s vyššími pevnostními vlastnostmi, vyšší houževnatostía s nižší tranzitní teplotou. Mikrolegující prvky mohou ovlivňovat vlastnosti výkovků dvojím způsobem. Jednak ovlivňují kinetiku rekrystalizace austenitu při kování, čímž dochází ke zjemnění zrna, resp. subzrna, jednak mohou precipitačně zpevnit tuhý roztok Fea

Abstracts
For more than twenty years the classical quench and tempering of medium carbon steels has been substituted in the production of drop-forged parts for the automotive industry by a direct continuous cooling of the less expensive V-microalloyed steels with lower carbon content. However, this simplified treatment has serious limitations concerning the yield strength and ductility if compared with the properties after quench and tempering.

Klíčová slova:
mikrolegované oceli, mechanické vlastnosti, výkovky

Keywords:
microalloyed steel, mechanical properties, forging

Recenze:Prof. Ing.Zdeněk Jonšta, CSc., Karel Krhut

Tvorba přeložek při kování

Overlap formation during forging

Ing. Ladislav Jílek, CSc.

SVAZ KOVÁREN ČR o. s.

Abstrakt
Je popsán vznik přeložek při volném kování, zápustkovém kování, válcování kroužků a v některých případech i při dalších způsobech tváření. Je rozebrána tvorba přeložek při malém záběru, při změně směru toku materiálu a v dalších situacích. Většina mechanizmů je popsána převážně kvalitativně, jen některé mechanizmy jsou popsány i kvantitativně.

Abstracts
The paper deals with overlap formation during open die forging, closed die forging, ring rolling, and also some other forging methods. The influence of little bite, change in metal moving direction and some other mechanism are discussed. The conditions of overlap formation are mostly described in a qualitative way, only some cases are also described in a quantitative way.

Klíčová slova
volné kování, zápustkové kování, válcování kroužků, vznik přeložek, charakter přeložek

Key words
open die forging, closed die forging, ring rolling, overlapping, overlap characters

Recenze:ing. Vladimír Lüftner, doc. ing. Mária Kapustová, Ph.D.

 
česky | english

KOVÁRENSTVÍ

ISSN 1213-9289

 

vydává
© SVAZ KOVÁREN ČR z. s.
Technologická 373/4
708 00 Ostrava