soubor cesky/clanky/c46.html číslo 46 - Archív časopisu Kovárenství

Archív

Číslo 46/ únor 2013

2 Editorial
3 Co přinese rok 2013?
4 20. výročí založení firmy VIVA Zlín. Rozhovor s ing. Čestmírem Vančurou, spolumajitelem firmy
7 Zdeněk Souček: Oddělme zrno od plev
10 Miroslav Greger, Václav Mašek, Jan Kaděra: Vliv postupu kování na strukturu a vlastnosti mikrolegovaných ocelí
16 Ladislav Jílek: Příčiny vzniku a možnosti omezování deformace při tepelném zpracování výkovků
22 Jiři Talafous: Začátky využívání klikových lisů v našich kovárnách
24 Jozef Kuba: Možnosti optimalizácie návrhu procesu tvárnenia s aspektom na tvarovú zložitosť výkovku
30 Juraj Hudák, Miroslav Tomáš: Tvorba funkčných plôch pri návrhu zápustiek s využitím CAD systémoc
37 Karel Příhoda: Předehřev zápustek
39 Ladislav Jílek: Budeme používat keramické tvářecí nástroje?
40 Jaroslav Karhánek, Ladislav Jílek: Rozválcovačka kroužků pro válcování za studena a polotepla
42 Zdeněk Glazer: Upínání zápustek v HF-Czechforge, s.r.o
45 Diskuse k článku Současný stav ve výzkumu a vývoji velkých kovacích lisů pro volné kování
46 Jiří Talafous: III. Zkušenosti ze zavádění nových strojů a technologií v zahraničí
49 Miroslav Kurnik: Ostřih a děrování zápustkových výkovků
51 Ladislav Jílek: Užití hliníku se stále rozšiřuje
52 Jan Lauro: 31. mezinárodní setkání uměleckých kovářů Hefaiston
54 Zdeněk Vozdek.: Využití odpadního tepla na kovárnách II
56 Účast Svazu kováren ČR na 54. mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně
57 Podzimní setkání členů SKČR v Jinačovicích
59 Životní jubilea
62 SVAZ KOVÁREN ČR o.s. - ADRESÁŘ

Detail recenzovaného příspěvku

(zobrazí se po kliknutí na barevně zvýrazněný název v obsahu)

Vliv postupu kování na strukturu a vlastnosti mikrolegovaných ocelí

Effect of forging process on microstructure and properties of microalloyed steels

Miroslav Greger 1), Václav Mašek 2), Jan Kaděra3)

1) VŠB – Technická univerzita Ostrava,
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství,
Ostrava,
e-mail: miroslav.greger@vsb.cz

2) Trading Universal s.r.o., Plzeň

3) MSA, a.s., Dolní Benešov

Abstrakt
Výkovky z nízkolegovaných ocelí se středním obsahem uhlíku si stále udržují dominantní postavení při výrobě dílů pro automobily. Zvyšování užitných vlastností těchto ocelí má především dopad na snížení hmotnosti finálního výrobku. Tento trend za znamenává v posledních letech prudký kvantitativní i kvalitativní rozvoj. Využitím mikrolegování a řízeného kování můžeme u běžných uhlíko-manganových ocelí zvýšit mez kluzu až 50 %.

Abstracts
Forgings of weldable structural steels with higher strength and yield strength are have a dominant position from the view-point of production volume of forging shops. Enhancement of their service properties has impact on the design of machine parts and therefore also savings of metallic substance. The area of high strength weldable steels saw in recent years rapid qualitative and quantitative development. The use of micro-alloyed steels and controlled procedures of forging allows us to increase the yield point by 50 percent or more compared with conventional carbon – manganese steels.

Klíčová slova:
mikrolegované oceli, kování, struktura, mechanické vlastnosti

Keywords:
microalloyed steels, forging, microstructure, mechanical properties

Recenze: Doc. Ing. Jozef Bilik, PhD., Prof. Ing.Zdeněk Jonšta, CSc.

Příčiny vziku a možnosti omezování deformace při tepelném zpracování výkovků

Reasons of distortions origins and ways of distortions restrictions in heat treated forgins

Ing. Ladislav Jílek, CSc.

Abstrakt
Je probrán vliv nerovnoměrného teplotního pole při ohřevu a ochlazování na deformaci různých typů výkovků. Je věnována pozornost i vlivu gravitace a fázových přeměn. Využití simulačních výpočtů deformací vyžaduje znalost koeficientů přestupu tepla. Jsou vyjmenována vhodná opatření pro omezení výskytu deformací a také je zmíněna kalibrace výkovků.

Abstracts
The influence of asymmetrical temperature distribution on distortions during heating and cooling of various forgings is presented. The influence of a phase transformation and gravitation is also mentioned. The application of mathematical simulation needs knowledge of coefficients of heat transfer. Suitable measures enabling the limitation of distortions are listed. The calibration of forgings is also presented.

Klíčová slova
Tepelné zpracování, deformace, nerovnoměrné teplotní pole, omezování deformací, kalibrace

Key words
Heat treatment, distortion, asymmetrical temperature distribution, limitation of distortion, calibration

Recenze: Prof. Ing. Miroslav Příhoda, CSc., Ing. Vladimír Lüftner

Možnosti optimalizácie návrhu procesu tvárnenia s aspektom na tvarovú zložitosť výkovku

The possibilities of process design optimization withaspect to forging shape complexity

Ing. Jozef KUBA, PhD.

KAVS, SjF, ŽU Žilina,
Univerzitná 1,
010 26 Žilina,
e-mail: jozef.kuba@fstroj.uniza.sk,
tel.: +421 41 513 2880

Abstrakt
Príspevok je zameraný na optimalizáciu návrhového procesu prostredníctvom nástrojov informačných technológií a princíp0ov skupinovej technológie s aspektom na digitalizáciu procesu tvárnenia. Návrh by mal byť realizovaný po blokoch vzhľadom k dôkladnej analýze a eliminácii potenciálnych chýb cez spätnú väzbu dát. Preto analýza parametrov procesu prostredníctvom IT v rámci technologickej prípravy výroby má prirodzené opodstatnenie pri posúdení relácii medzi vstupnými a výstupnými informáciami. Táto etapa môže byť úspešne realizovaná pomocou vhodne zvolených nástrojov. Aplikačné nástroje sú vyberané z oblasti spracovania databáz, kognitívnych systémov, špecializovaného software atď.

Abstract
The paper is focused on the optimization of the design process by means of the information systems tools and group technology principles in aspect to digitalisation of the production process. It would be realized block-by-block according to the through data analyse and potential mistakes elimination by feed-back of data. For all that the process parameters analyse with computer support in the technologic production preparation (TgPP) has naturally great importance. That consists largely in the appraisal of relations between input and output information. This stage can be successfully realized only by choice of the respectable instruments. The application instruments are selected from databases handling area, cognitive systems, specialized software, etc.

Klíčová slova:
Kovanie, optimalizácia návrhového procesu, informačné systémy, tvarová zložitosť

Keywords:
Forging, design process optimization, information systems, shapes complexity

Recenze:Doc. Ing. Jan Čermák, CSc., Doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.

 
česky | english

KOVÁRENSTVÍ

ISSN 1213-9289

 

vydává
© SVAZ KOVÁREN ČR z. s.
Technologická 373/4
708 00 Ostrava