soubor cesky/clanky/c45.html číslo 45 - Archív časopisu Kovárenství

Archív

Číslo 45/ říjen 2012

2 Ecce Homo
3 Editorial
4 Rozhovor s Ing. Tomášem Hyklem, ředitelem divize Kovárna a kalírna, OSTROJ a. s.
7 Milan Čechura, Karel Ráž: Současný stav ve výzkumu a vývoji velkých kovacích lisů pro volné kování
10 Ing. Antonín Lüftner: Výroba nemagnetických obručí a matic
15 Miroslav Greger: Vliv poměrné délky záběru na stupeň prokování podélných výkovků
20 Miroslav Greger, Vlastimil Karas, Michal Vlček: Výkovky z hořčíkových slitin
25 Václav Kubec, Ivana Poláková, Mikuláš Fedorko: Numerické simulace děrování a ostřihu
30 Udávají trend v technologii kování a v manipulaci
31 Marek Žurovec, Jan Kedroň, Pawel Paćko: Simufact. forming 11.0 - vývoj a novinky
37 Specifické vzdělávání v Kovárně VIVA a. s.
38 Zbyšek Nový, Jan Šuba: Nový univerzální kovací lis 2500 tun v Dobřanech
39 Informace o tvorbě profesních kvalifikací v oblasti hutnictví, slévárenství a kovárenství
40 Nejlepší žáci v oborech kovářských jsou ve Střední škole řemeslné v Jaroměři
41 Ing. Jiří Šodek: Sdružený ostřih výkovků u maxilisu 63 000 kN
43 Antonín Lüftner: Kování bloků z materiálu AlCu6,5Mn0,3 za studena
46 Sympozium Nové trendy rozválcování kruhů
47 Ze světa energií
50 41. valná hromada Svazu kováren ČR
51 Odborný seminář skupiny volného kování a rozválcování kroužků v Plzni
52 Na MTF STU sa uskutočnil odborný seminár KOVANIE 2012
53 VHM a. s. - prezentace firmy
56 Ing. Miroslav Jelínek, Ing. Ladislav Jílek, CSc.: Novinky ve firmě Strojmetal Kamenice
59 Životní jubilea
61 SVAZ KOVÁREN ČR o.s. - ADRESÁŘ

Detail recenzovaného příspěvku

(zobrazí se po kliknutí na barevně zvýrazněný název v obsahu)

Numerické simulace děrování a ostřihu

Numerical simulations of punching and trimming

Václav Kubec, Ivana Poláková, Mikuláš Fedorko

COMTES FHT a.s.,
Průmyslová 995,
334 41 Dobřany,
vaclav.kubec@comtesfht.cz

Abstrakt
Při numerických výpočtech plastických deformací pomocí MKP je z hlediska přesnosti důležité mít správně popsáno chování materiálu. V příspěvku je popsán přístup k numerickým simulacím děrování a ostřihu pomocí programu DEFORM.

Abstracts
During numerical calculations of plastic deformations using FEM material behaviour must be properly described in terms of simulation accuracy. The article deals with description of the access to numerical simulations of punching and trimming by DEFORM software.

Klíčová slova:
numerické simulace, ostřih, děrování, dělení materiálu

Keywords:
numerical calculations, trimming, punching, cutting

Recenze: Doc. Ing. Jozef Bilik, PhD., Ing. Vladimír Lüftner

Výroba nemagnetických obručí a matic

Production of nonmagnetic retaining rings and nuts

Ing. Antonín Lüftner
PILSEN STEEL, spol. s r. o., Plzeň

Anotace
Je popsán technologický postup výroby nemagnetických kruhů kováním za tepla a rozpínáním za studena. Je diskutována problematika dosažení požadované jakosti.

Annotation
The article deals with hot forging and cold expansion of nonmagnetic rings. The problem of desire quality achievement is also discussed.

Klíčová slova
kování kroužků, nemagnetický materiál, rozpínání, zajištění kvality

Key words
forging of rings, nonmagnetic material, expansion, quality assurance

Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc., Ing. Svatopluk Burda

Vliv poměrné délky záběru na stupeň prokování podélných výkovků

Influence of relative length of stroke on degree of forging of pieces forged by free forging

Miroslav Greger

VŠB - Technical University of Ostrava

Abstrakt
Intenzita změny struktury a vlastností výkovků při prodlužování na rovných kovadlech se obvykle stanoví v závislosti na stupni prokování. Stupeň prokování při prodlužování se obvykle vypočítá jednoduchými vztahy, které jsou založeny na změně průřezu výkovků. Kromě prosté změny průřezů má na intenzitu vývoje struktury i vliv poměrná délka záběru, velikost deformace v jednotlivých průchodech, způsob hranění, teploty, tření a tvar kovadel. V článku je analyzován vliv poměrné délky záběru na stupeň prokování.

Abstract
Intensity of change of structure and properties of forged pieces at elongation on straight swages is determined in dependence on the degree of forging. Degree of forging at elongation is usually calculated by simple relations, which are based on change of cross-section of forged pieces. Intensity of development of structure is influenced apart from simple change of cross-sections also by the relative length of stroke, magnitude of deformation at individual passes, method of canting, temperature, friction and shape of swages. The article presents an analysis of influence of relative length of stroke on degree of forging.

Klíčová slova:
volné kování, poměrná délka záběru, stupeň prokování

Keywords:
open die forging, forging reduction, relative drawing out

Recenze: Ing. Ladislav Jílek, CSc.; Ing. Ladislav Kander, PhD.

 
česky | english

KOVÁRENSTVÍ

ISSN 1213-9289

 

vydává
© SVAZ KOVÁREN ČR z. s.
Technologická 373/4
708 00 Ostrava