soubor cesky/clanky/c43.html Archív časopisu Kovárenství

Archív

Číslo 43/ březen 2012

3 Do třetí desítky
4 Rozhovor s ing. Jiřím Strádalem, jednatelem firmy HF-CZECHFORGE, s.r.o., v Chebu
7 Ing. Ladislav Jílek, CSc.,: Některé poznámky k problematice ostřihování a děrování
10 Roman Vašut: Využití víceoperačního střihu zápustkových výkovků
13 Doc. ing. Mária Kapustová, PhD., ing. Ľuboš Kravárik: Presné zápustkové kovanie čelných ozubených kolies
17 Doc. ing. Jan Čermák: Ostřihování a děrování zápustkových výkovků
21 Miroslav Greger, Václav Snášel: Výkovky z austenitických ocelí pro JE
25 Aluminium 2011
26 Ladislav Jílek: Výroba koulí u nás
31 Kolektiv pracovníků Moravských kováren,a.s.: Technický rozvoj v Moravských kovárnách, a.s., Jihlava
35 Představení firmy Hydraulické stroje a zařízení, s.r.o.
36 Kolik je u nás Kovářů?
37 Ing. Jiří Faltus, CSc., Jan Vašek: Optimalizace zápustkového kování hliníkových slitin typu 6xxx
41 Doc. ing. Miroslav Greger, CSc.: Vliv technologie kování na strukturu tvařitelnosti a vlastnosti 12 % Cr žárupevných ocelí
46 Doc. ing. Jozef Bílik, PhD., doc. ing. Viktor Tittel, CSc.: Katedra tvárnenia, Ústav výrobných technológií, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
50 Zdeněk Vozdek, Miroslav Smilek: Možnosti využití odpadního tepla ve společnosti Triangolo Hulín
53 Jiří Talafous: II. Zkušenosti při zavádění nových strojů a nástrojů v zahraničí
56 Jiří Talafous: Proč dovážíme podkovy?
57 Podzimní setkání členů SKČR v Jinačovicích
58 Účast Svazu kováren ČR na 53. mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně
59 Odborný seminář „Ostřih a děrování při zápustkovém kování” v Ostravě
60 Novinky ve volných kovárnách a válcovnách kroužků – odborný seminář SKČR
60 Životní jubilea
62 SVAZ KOVÁREN ČR o.s. - ADRESÁŘ

Detail recenzovaného příspěvku

(zobrazí se po kliknutí na barevně zvýrazněný název v obsahu)

Některé poznámky k problematice ostřihování a děrování

Some remarks on issues of trimming and punching

Ing. Ladislav Jílek, CSc.

Abstrakt
Je řešena vzájemná poloha výronku a blány. Jsou porovnányvýhody a nevýhody ostřihování za tepla a za studena. Je diskutováno předcházení nežádoucím deformacím při ostřihování. Jsou
uvedeny příklady speciálních způsobů ostřihování.

Abstract
The position of flash regarding to web is solved. Advantages and disadvantages of hot and cold trimming are compared. The methods of prevention of deformation during trimming are discussed. Some special methods of trimming are presented.

Klíčová slova
zápustkové kování, ostřihování výronku, děrování, deformace při ostřihování, poloha výronku a blány, ostřihování za tepla a za stu-
dena, speciální způsoby ostřihování

Key words
closed die forging, trimming, punching, deformation, position of flash and web, hot and cold trimming, special methods of trimming

Recenze: doc. ing. Jan Čermák, CSc., ing. Michal Šrom

Presné zápustkové kovanie čelných ozubených kolies

Precision die forging of spur gears

Doc. ing. Mária Kapustová, PhD., ing. Ľuboš Kravárik,

Materiálovotechnologická fakulta v Trnave, Ústav výrobných technológií, Katedra tvárnenia,
J. Bottu 25, 917 24 Trnava, Slovenská republika
email: maria.kapustova@stuba.sk, lubos.kravarik@stuba.sk

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá optimalizáciou technologických parametrov presného zápustkového kovania v uzavretých zápustkách
s cieľom dosiahnuť vhodný plastický tok materiálu v dutine zápustky. Skúmaným objektom je čelné ozubené koleso s nábojom.
Výroba zápustkového výkovku ozubeného kolesa bude pozostávať z jednej tvárniacej operácie – presného zápustkového kovania
za tepla v uzavretej zápustke z polotovaru tvaru krúžku. Použitím simulačného programu Simufact.forming bol sledovaný plastický
tok materiálu v dutine zápustky, efektívne plastické pretvorenia, efektívne napätia a teplotné polia vo výkovku. V porovnaní s kovaním v otvorených zápustkách sú vyhodnotené náklady na kovaný materiál.

Abstract
The paper deals with the research on the optimalization of the technological parameters of precision die forging in closed die
with the aim to achieve proper material flow in die cavity. The research has been applied on spur gears with a hub. Manufac turing of drop forging of gear wheel will consist of one forming operation – precision hot die forging in closed die from ring semiproduct. Suitability of material flow in die cavity, effective plastic strain, effective stress and temperature of drop forging have been evaluated with the help of simulation software Simufact.forming. In comparism with open die forging, costs for forged material have been evaluated.

Kľúčové slová:
presné zápustkové kovanie, uzavretá zápustka, čelné ozubené koleso, počítačová simulácia

Key words:
precision die forging, closed die, spur gear, computer simulation

Recenze: doc. ing. Jan Čermák, CSc., doc. ing. Miroslav Greger, CSc.

Ostřihování a děrování zápustkových výkovků

Trimming and punching of closed die forgings

Doc. ing. Jan Čermák, CSc.

ČVUT v Praze, fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie, e-mail: jan.cermak@fs.cvut.cz

Abstrakt
Ostřihování a děrování jsou standardní tvářecí operace, které se používají při výrobě zápustkových výkovků. Jejich účelem je odstranit přebytečný materiál, který vzniká při zápustkovém kování. Tento materiál se hromadí v oblasti výronkové drážky a ve formě blány v případě kování výkovků s předkovanými otvory, které se budou děrovat. V článku jsou stručně popsány základy konstrukce potřebných nástrojů.

Abstract
Trimming and punching are standard forming operations used in the production of closed-die forgings. Their purpose is to remove the excess material arising during closed-die forging process. This material is accumulating in a flash and in webs – the case of pierced holes in forged components. In the article are given basic rules for design of appropriate tools.

Klíčová slova
Ostřihování, děrování, konstrukce nástrojů, výpočet sil

Key words
Trimming; Punching; Tool design; Calculation of loads

Recenze: doc. ing. Mária Kapustová, PhD., ing. Michal Šrom

Výkovky z austenitických ocelí pro JE

Forgings from austenitic steels for nuclear power plants

Miroslav Greger 1), Václav Snášel 2)

1) VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, katedra tváření materiálu

2) SE-MI Engineering, Ostrava

Abstrakt
Výkovky určené pro zhotovení dílů primárního okruhu jaderných elektráren musí splňovat náročná jakostní kritéria. Je požadována vysoká korozivzdornost, jemnozrnost a deklarované mechanické vlastnosti při teplotě 350 °C. Protože se výkovky spojují s ostatními díly svařováním, je požadována dobrá korozivzdor nost a vysoké mechanické vlastnosti i po svaření. Pro výrobu dílů primárního okruhu JE se používá více značek chromniklových austenitických ocelí stabilizovaných titanem, popř. niobem. Ze známých ocelí se často používají oceli AISI 321 a AISI 3l6Ti, ocel stabilizovaná niobem AISI 347, popř. nestabilizované oceli AISI 304 a AISI 304L a další jakosti v závislosti na konstrukci jednotlivých reaktorů. Oceli se zpracovávají volným kováním na výkovky s hmotností 20 až 80 tun. Požadavky na snížení hmotnosti výkovků jsou limitovány možnostmi zvýšení meze kluzu při provozních teplotách kolem 350 °C. Je žádoucí, aby se minimální, smluvní mez kluzu pohybovala nad hodnotou 180 MPa. Tyto požadavky lze do určité míry získat jemnozrnnou strukturou a precipitací karbidů a karbonitridů titanu (niobu). Hodnoty lze do určité míry ovlivnit teplotou a dobou ohřevu, dokovací teplotou, velikostí deformace a tepelným zpracováním.

Abstract
Forgings designated for manufacture of components for primary circuit of nuclear power plants must meet demanding quality criteria. They comprise high resistance to corrosion, fine grained structure and declared mechanical properties at the temperature of 350°C. Due to the fact that forgings are joined to other parts by welding, their good resistance to corrosion and high mechani cal properties are required even after welding. Several grades of chromium-nickel austenitic steels stabilised by titanium or by nio bium are used for production of components for primary circuit of nuclear power plants. From the well known steels the grades AISI 321 and AISI 3l6L are used very often, as well as the grade AISI 347 stabilised by niobium, or non-stabilised steels AISI 304 and AISI 304L and other grades in dependence on the on design of individual reactors. Steels are processed by hammer forging to the forgings with mass from 20 to 80 tons. Requirements concerning reduction of mass of forgings are limited by possibilities of increase of yield strength at exploitation temperatures around 350°C. It is desirable that the minimum, conventional yield strength varies above the value of 140 MPa. These requirements may be to some extent fulfilled by fine-grained structure and by precipitation of titanium (niobium) carbides and carbo-nitrides. They may be influenced in certain degree by temperature and duration of heating, by finish-forging temperature, magnitude of deformation and heat treatment.

Klíčová slova
volné kování, výkovky, austenitické oceli, struktura a mechanické vlastnosti

Keywords
open-die forging, forging reces, austenitic steel, structure and mechanical properties

Recenze: prof. ing. Petr Jonšta, CSc., ing. Ladislav Jílek, CSc.

 
česky | english

KOVÁRENSTVÍ

ISSN 1213-9289

 

vydává
© SVAZ KOVÁREN ČR z. s.
Technologická 373/4
708 00 Ostrava