soubor cesky/clanky/c39.html Archív časopisu Kovárenství

Archív

Číslo 39 / leden 2011

3 Vážení kolegové
4 Rozhovor s ing. Zdeňkem Vozdkem,ředitelem kovárny TRIANGOLO spol. s r. o.
7 Doc. ing. Jan Čermák: Problematika přesného kování
15 Doc. ing. Miroslav Greger, CSc., ing. Jiří Petržela,Ph.D., ing. Vladislav László, ing. Miroslav Juhás, ing. Tomáš Cechel: Postup kování mikrolegovaných ocelí
21 Ing. Ladislav Jílek, CSc.: Volné a zápustkové kování háků, především jeřábových
27 Ing. Ladislav Jílek, CSc.: Zvyšování podílu smykových deformací při kování
28 Nové kapacity ve volných kovárnách
29 Kování v oblasti teplot pod 500 C
30 Ing. Ladislav Jílek, CSc.: Velký skok v čínských volných kovárnách
34 Vzdělávání v Kovárně VIVA a.s.
35 Prof. ing. Jiří Plura, CSc.: Uplatnění metod plánováníjakosti při optimalizaci procesu kování
41 Doc. ing. Jan Čermák, CSc.: Modely tření při numerické simulaci
44 Ing. Ladislav Jílek, CSc.: Povrchové zpracování vede ke zvýšení životnosti zápustek
45 Ing. Vladimír Lüftner: Vodní hamr Dobřív
47 Mezinárodní setkání uměleckých kovářů Hefaiston 2010
49 Jak se kalila ocel
51 Účast Svazu kováren ČR na 52. mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně
52 Odborný seminář SKČR v Ostravě
53 Podzimní setkání členů SKČR
54 VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství
57 Modernizace metalografických laboratoří na Střední průmyslové škole ve Frýdku-Místku – projekt EU
59 Životní jubilea
61 SVAZ KOVÁREN ČR o.s. - ADRESÁŘ
37 Jan Čermák, Ladislav Jílek: Historie i současnost bezvýronkového kování
44 Ladislav Jílek: Výroba tvarově složitých výkovků volným kováním
50 Zbyšek Nový, Jan Šaba: 10 let činnosti firmy COMTES FHT
57 Tibor Kvačkaj: Predstavenie Katedry tvárnenia kovov Technickej univerzity v Košiciach
59 Strojmetal Kamenice
60 Životní jubilea
61 SVAZ KOVÁREN ČR o.s. - ADRESÁŘ

Detail recenzovaného příspěvku

(zobrazí se po kliknutí na barevně zvýrazněný název v obsahu)

Postup kování mikrolegovaných ocelí

Processing of Microalloyed Forging Steels

Doc. ing. Miroslav Greger, CSc. 1, ing. Jiří Petržela, Ph.D. 2, ing. Vladimír László 2, ing. Miroslav Juhás 2, ing. Tomáš Cechel 2

1 VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, katedra tváření materiálu, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba

2 VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s., Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava-Vítkovice

Abstrakt
Výkovky ze svařitelných konstrukčních ocelí s vyšší pevností a mezi kluzu mají v objemu výroby kováren dominantní postavení. Zvyšování jejich užitných vlastností má vliv na konstrukci strojních součástí a tím na úspory kovové substance. Oblast vysoce pevných svařitelných ocelí zaznamenala v posledních letech prudký kvalitativní a kvantitativní rozvoj. Využití mikrolegovaných ocelí a řízených postupů kování umožňuje zvýšit mez kluzu o 50 a více procent v porovnání s klasickými uhlík – manganovými ocelemi.

Abstracts
Forgings of weldable structural steels with higher strength and yield strength are have a dominant position from the viewpoint of production volume of forging shops. Enhancement of their service properties has impact on the design of machine parts and therefore also savings of metallic substance. The area of high strength weldable steels saw in recent years rapid qualitative and quantitative development. The use of microalloyed steels and controlled procedures of forging allows us to increase the yield point by 50 percent or more compared with conventional carbon – manganese steels.

Klíčová slova
Mikrolegované oceli, kování, struktura a mechanické vlastnosti

Key words
Microalloyed steel, forging, structure and mechanical properties

Recenze: ing Josef Bořuta, Csc., doc. ing. Jozef Bílik, PhD.

Volné a zápustkové kování háků, především jeřábových

Ing. Ladislav Jílek, CSc., Ostrava

Abstrakt
Jsou porovnány naše a německé normy jeřábových háků. Jsou uvedeny různé varianty postupů volného a zápustkového kování jednoduchých i dvojitých háků včetně kování v uzavřené zápustce.

Abstracts
Czech and German standards of the crane hooks are compared. Various methods of free and closed die forging of simple and double hooks are presented incl. flashless forging.

Klíčová slova
jeřábový hák, volné kování, zápustkové kování, bezvýronko vé kování

Key words
Crane hook, free forging, closed die forging, flashless forging.

Recenze: ing. Jiří Talafous, ing. Vladimír Lüftner

Uplatnění metod plánování jakosti při optimalizaci procesu kování

THE USE OF QUALITY PLANNING METHODS FOR FORMING PROCESS OPTIMIZATION

Prof. ing. Jiří Plura, CSc.

katedra kontroly a řízení jakosti, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB-Technická Univerzita Ostrava, e-mail: jiri.plura@vsb.cz

Abstrakt
Článek je věnován využití vybraných metod plánování jakosti při optimalizaci procesu zápustkového kování. Je diskutován význam plánování jakosti produktů a procesů a jeho pozitivní vliv na spokojenost zákazníků, konkurenceschopnost výrobků a úsporu nákladů. Pozornost je věnována současným metodickým postupům plánování jakosti a vhodným metodám, které mohou průběh procesů plánování jakosti výrazně zefektivnit. Jsou uvedeny výsledky aplikace vybraných metod plánování jakosti - metody QFD a metody FMEA při optimalizaci procesu zápustkového kování. Metoda QFD byla využita k identifikaci klíčových procesů z hlediska jakosti vyráběných výkovků a k návrhu cílových parametrů procesů, metoda FMEA byla využita k minimalizaci rizik možných vad, které se v průběhu navrženého procesu výroby mohou vyskytnout.

Abstracts
Paper deals with the use of selected quality planning methods for die forging process optimization. The importance of products and processes quality planning and their positive effect on customer satisfaction, products competitiveness and cost saving are discussed. Attention is paid to present quality planning methodologies and to suitable methods, which can considerably improve effectiveness of quality planning processes. Results of QFD and FMEA applications for die forging process optimization are given. QFD was used for identification of key production processes with regard to product quality and for target process parameters proposal, FMEA was used for risk minimization of possible failures, which can occur during forging production.

Klíčová slova
plánování jakosti, optimalizace procesu, zápustkové kování, QFD, FMEA

Key words
quality planning, process optimization, forming, die forging, QFD, FMEA

Recenze: ing. Jan Počta, Csc., ing. Vladimír Lüftner

 
česky | english

KOVÁRENSTVÍ

ISSN 1213-9289

 

vydává
© SVAZ KOVÁREN ČR z. s.
Technologická 373/4
708 00 Ostrava