soubor cesky/clanky/c34.html Archív časopisu Kovárenství

Archív

Číslo 34 / únor 2009

3 Vážení kolegové
5 Rozhovor s ředitelem kovárny Taforge, a. s., ing. Václavem Petrášem
9 Jiří Jílek, ing. Jitka Ambrožová: Výroba velkých kruhů a kruhů určených k následnému rozválcování
15 J. Audy: Experimentálne posúdenie presnosti teoretických energosilových parametrov pri výrobe dutých pretlačkov zo železných a neželezných materiálov
27 Vysoce rychlý kovací automat
28 P. Unucka, J. Bořuta: Technologické zkoušky kování slitin na bázi niklu
31 Ing. Ladislav Jílek, CSc.: Další kovárenské kapacity rostou v někdejších rozvojových zemích
32 Jiří Talafous: Méně obvyklé technologie kování
36 Miroslav Greger, Karel Kiml, Ladislav Jílek, Radim Kocich, Milena Widomská: Vliv parametrů kování na strukturu ocelí X160CrMoV 12 1
41 Tomáš Vrajík, ing. Šárka Hermanová, ing. Miroslav Juhas: Válcovací linka na kruhy ve VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. (VHM)
43 Přesné kování dvakrát zalomeného klikového hřídele
44 Ing. Jaroslav Stibora: Rozvoj válcování kroužků v TRIANGOLO Hulín
46 Ing. Radovan Válek: Kování a rozválcování kroužků v ZVU Kovárna, a. s.
47 Rozvoj energetiky pokračuje
48 Stanislav Mrázek: Automatizovaná kovárna výkovků do hmotnosti 2 kg
52 Ludmila Skálová, Hana Jirková, Bohuslav Mašek: Charakteristika mikrostruktury s využitím laserového řádkovacího konfokálního mikroskopu OLYMPUS LEXT OLS 3000
54 Kovářské sympozium v Plzni
56 Ing. Jiří Talafous: Automatizovaná kovací linka na podkovy
58 37. valná hromada v Kopřivnici
90 seminář technologů a metalurgů volných kováren
59 Jubilea
64 SVAZ KOVÁREN ČR, o. s. - ADRESÁŘ SKCR - CZECH FORGING INDUSTRY ASSOCIATION

Detail recenzovaného příspěvku

(zobrazí se po kliknutí na barevně zvýrazněný název v obsahu)

Výroba velkých kruhů a kruhů určených k následnému rozválcování

Production of large rings and rings for further rolling out

Jiří Jílek, ing. Jitka Ambrožová

PILSEN STEEL s.r.o, Tylova 1/57, Plzeň

jiri.jilek@pilsensteel.cz

Abstrakt
Příspěvek popisuje problematiku výroby volně kovaných kruhů určených k rozválcování a velkých nosných kruhů. Přibližuje jednotlivě nutné technologické úpravy pro dosažení pozitivních výsledků. Veškeré zkušenosti jsou zapojovány do praxe a pomáhají zjednodušovat výrobu podobných součástí.

Abstract
This paper describes problems of production free forged rings for further rolling out of large bearing rings. This paper involves necessary technological steps for achievement of positive results. All reached knowledges are involving to forging practice and by this way are helping to simplify production of similar products.

Recenze: doc. ing. Miroslav Greger, CSc., ing. Zdeněk Vozdek

Experimentálne posúdenie presnosti teoretických energosilových parametrov pri výrobe dutých pretlačkov zo železných a neželezných materiálov

Experimental appraisal of efficiency of predictive approaches for forces and work in extruding hollow components from ferrous and non-ferrous materials

Audy J.

Edith Cowan University
School of Enterprise and Technology
Faculty of Regional Professional Studies
South West Campus Bunbury
Australia 6230

E-mail: j.audy@ecu.edu.au

Abstrakt
Táto štúdia popisuje stručne experimenty zamerané na súčasné
spôsoby uplatňované pri pretláčaní trubkovitých polotovarov v procese známom pod názvom Hookerove pretláčanie. Uvedené sú výsledky systematických experimentov zameraných na lisovacie sily a taktiež výkon pri lisovaní, a prácu lisu spotrebovanú pri pretlá čaní za studena valcovanej ocele akosti S1010, a hliníkového polotovaru akosti 1200 s použitím špeciálne navrhnutého nástrojového vybavenia testovaného v nepovlakovanom a povlakovanom stave. Hlavným cieľom bolo porovnať presnosti a odchýlky v hodnotách získaných cez teoretické vzťahy pre prácu a výkon a taktiež posúdiť graÞcké výstupy a hodnoty súvisiace s experimentálnymi silami a prácou pre nepovlakované a TiN povlakované nástroje. Výsledky ukázali, že vypočítané sily a práca lisu neboli kvalitatívne ovplyvnené nástrojovým materiálom ani povlakovaním. Z kvantitatívného hľadiska najpresnejšie teoretické predpovede pre pretlačovacie sily a prácu lisu boli pre oceľové polotovary a nepovlakované nástroje. Povlakované nástroje znížili v celkovom priemere lisovacie sily o 15% a celkovú prácu lisu o 14,5%, a boli teda ekonomicky výhodné. Naviac výtlačky robené povlakovanými nástrojmi mali vyššiu povrchovú kvalitu než výrobky robené nepovlakovanými ástrojmi.

Abstracts
In the present study a brief review is presented made of previous investigations which looked at the current practices in a contained tube extrusion process i.e. Hooker extrusion process. This is followed by the results of a systematic study of press forces (and hence press power) and press work, when extruding S1010 cold rolled steel and 1200 aluminium billet workmaterials using specially designed tool sets tested in uncoated and coated conditions. The aim was to study the accuracy of .reported. predictive equations for force and work predictions, and to examine both the pattern and quantities of the experimental forces and work for uncoated and TiN coated tools. Results showed that the force and work trends were not inßuenced qualitatively by the tool substrate material or tool surface coatings. The best predictions for forces and work were for the steel billet materials and the uncoated tools. In the coated conditions the tools reduced, .on average., the total press force by ~15% and the total press work by ~14.5%, and therefore they were economically efficient. Moreover, the products made by the coated tools exhibited better quality than items produced by uncoated tools.

Key words
Hooker extrusion, Forces, Power and Work, Predictive trends, Experimental trends

Klíčová slova
Hookerove pretláčanie, sily, výkon, práca, teoretické predpovede, experimentálne trendy

Recenze: doc. ing. Jan Čermák, CSc., dr hab. inż. Jan
Sińczak

Technologické zkoušky kování slitin na bázi niklu

The technological test of forging of nickel based alloys

Unucka P., Boruta J.

MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o., Pohranicní 693/31, 706 02 Ostrava, petr.unucka@mmvyzkum.cz

Abstrakt
Při zavádění nových jakostí do běžného sortimentu kováren se objevují také slitiny na bázi niklu. Zkušenosti potřebné pro volbu vhodného technologického postupu kování těchto speciálních slitin však větš.inou jsou kusé či zcela schází a zde je tedy vhodné provést technologickou zkoušku kování. Tento příspěvek pojednává o provádění technologických zkoušek kováním slitin na bázi niklu s obsahem 35 - 60 % Ni.

Abstracts
Technological test of forging is acceptable for use when it is not time for total research of ductility and microstructure parameters. The forging of nickel based alloys is not frequent in our forges and knowledge of its ductility are small therefore there is appropriate for .rst the technological test of forging. This paper is attended to the technological test of forging of nickel based alloys containing 35 . 60 % of nickel.

Méně obvyklé technologie kování

Non-common Forging Methods

Jiří Talafous, Brno

Abstrakt
Článek navazuje na dříve uváděné články zaměřené na méně obvyklé technologie zápustkového kování. Popisuje střihání tlust ých plechů za tepla, vysvětluje, proč neteče a přece teče kovaný materiál lépe do vršku zápustky a krátce pojednává o napěťových stavech při kování v zápustkové dutině. K jednotlivým tématům přikládá i praktické příklady s obrázky.

Abstracts
This article continues with former articles directed on noncommon closed die forging methods. The hot trimming of heavy plates is described. It is explained why the forged material don.t like to ßow up in closed die and in spite of it does. The stress states in closed die are brießy discussed. The particular problems are illustrated by examples an pictures.

Recenze: doc. ing. Jan Čermák, CSc., ing. Libor Marcínek

Vliv parametrů kování na strukturu ocelí X160CrMoV 12 1

Forging parameters influence on structure
of X160CrMoV 12 1 steel

*Miroslav Greger, **Karel Kiml,***Ladislav Jílek, *Radim Kocich, *1Milena Widomská

*VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, miroslav.greger@vsb.cz, r.kocich@seznam.cz,
*1 VŠB - Technická univerzita Ostrava, milena.widomská@vsb.cz
**POLDI Hütte s.r.o. , kiml@poldi.cz
***Svaz kováren ČR, jilek@svazkovaren.cz

Abstrakt
V článku je věnována pozornost vlivu vybraných činitelů tváření na strukturu ocelí X160CrMoV 12 1 (dle EN 96-79). Jedn á se o nástrojovou vysokolegovanou Cr-Mo-V ocel pro práci za tepla a za studena. Ocel se vyznačuje obtížnou tvařitelností a vysokým deformačním odporem v celém rozsahu kovacích teplot. Je srovnávána struktura výkovků tyčí s průměrem 220 mm, které byly vykovány na kovacím stroji SXL 40 a na lise CKW 1600.

Abstracts
The main attention in this paper is devoted to chosen factors of forming influence on structure of X160CrMoV 12 1 steel. It is tool steel with Cr-Mo-V composition, designed for utilization under hot as well as cold conditions. This kind of steel features by difŢcult formability and high resistance to deformation in all range of forging temperatures. Sometime is the structure of forgings compared with diameter gauge 220 mm, which were forged on SXL 40 forging machine and on CKW 1600 press machine.

Key words
nástrojová ocel, volné kování, radiální kování, struktura

Klíčová slova
tool steel, open-die forging, radial forging, structure

Recenze: ing. Vladimír Lüftner, Aleš Roubal

 
česky | english

KOVÁRENSTVÍ

ISSN 1213-9289

 

vydává
© SVAZ KOVÁREN ČR z. s.
Technologická 373/4
708 00 Ostrava